Openbare besluitenlijst collegevergadering 28 februari 2023

Besluitenlijst BenW vergadering 14 februari 2023 Besluit: De besluitenlijst wordt in overeenstemming met het concept vastgesteld. Toelichting: Besluitenlijst collegevergadering wordt vastgesteld.

Besluitenlijst

Besluit:


Voor de gemeentegrond naast perceel aan Koudemaas in Aarle-Rixtel een gebrui-kersovereenkomst aan te bieden.

Toelichting:

De eigenaren van de woning aan Koudemaas te Aarle-Rixtel verzochten de ge-meente om de strook gemeentegrond naast hun perceel te verkopen. De gemeentegrond wordt reeds door hen gebruikt en komt niet voor verkoop in aanmerking. Overeenkomstig de Nota Restroken 2012, laatst gewijzigd d.d. 3 mei 2022, dient de gemeente de grond terug te vorderen, omdat zij de grond niet willen huren. Vanwege de omvang van de grond en de huidige bio diverse inrichting heeft het terugvorderen van de grond een grote ruimtelijke impact en leidt dit tot hoge herinrichting- en onderhoudskosten. Vanwege deze uitzonderlijke situatie besluit het college om afwijkend van de Nota Restroken 2012, laatst gewijzigd d.d. 3 mei 2022, voor de gemeentegrond een bruikleenovereenkomst aan te bieden.

Besluit:

1. In te stemmen met het instellen van het Gemeentelijk Stembureau (GSB) conform bijlage 1.
2. Mandaat verlenen aan de afdelingshoofd Samenleving en de projectleider verkiezingen tot het instellen en wijzigen van de samenstelling van het GSB.
3. Mandaat verlenen aan de afdelingshoofd Samenleving en de projectleider verkiezingen om leden en plaatsvervangende leden van het GSB te benoemen.
4. Mandaat verlenen aan de afdelingshoofd Samenleving en de projectleider verkiezingen voor het benoemen van ondersteunend leden van het GSB.
5. In te stemmen met het voorstel om de datum, tijdstip en locatie van het GSB op donderdag 16 maart om 10.00 uur op de locatie gemeentehuis voor het houden van de openbare zitting die één dag na de verkiezingen van Provinciale Staten en Waterschappen gehouden moet worden.

Toelichting:

Het toekennen van mandaat voor het vaststellen en benoeming samenstelling van het Gemeentelijk Stembureau conform Nieuwe Procedure Vaststelling Verkiezingsuitslagen. Per 1 januari 2023 is deze wetgeving ingetreden met als doel de verkiezingen efficiënt te laten verlopen.

Besluit:

Instemmen met de reactie op het advies van de Adviesraad Sociaal Domein over het concept beleidskader subsidiebeleid.

Toelichting:

De Adviesraad Sociaal Domein mag gevraagd en ongevraagd advies geven aan het college. De Adviesraad Sociaal Domein heeft een advies gegeven over het concept beleidsplan Sociaal Domein. Het college van burgemeester en wethouders wordt gevraagd daar een reactie op te geven.

Besluit:

1. Akkoord gaan met het verhogen van het begrotingssaldo van het budget Bijdrage 2023 Land van de Peel met € 6.164 in de 1e tussenrapportage 2023.
2. Dit bedrag, vooruitlopend op de vaststelling van de 1e tussenrapportage 2023, al te verlenen.

Toelichting: 

Sinds 2021 levert gemeente Laarbeek een financiële bijdrage aan Land van de Peel. Land van de Peel is een zogeheten DMO (destination marketing organization) en voert regionale, toeristische promotieactiviteiten uit voor de Peelgemeenten. Land van de Peel is verantwoordelijk voor het promoten van de Brabantse Peel als toeristische bestemming. Ook dragen zij bij aan het ontwikkelen van de Peel als bestemming door middel van het ontwikkelen van regionale (thema)routes.
De gemeentelijke bijdrage aan Land van de Peel gaat per 2023 omhoog. Voor ge-meente Laarbeek betekent dit dat het bedrag voor 2023 op € 29.964 uitkomt in plaats van het oorspronkelijk begrote bedrag van € 23.800. Dit betreft een inciden-tele verhoging en was ten tijde van het opstellen van de gemeentebegroting 2023 nog niet bekend. In 2023 zal er een onderzoek plaatsvinden naar een nieuwe organisatiestructuur van Land van de Peel. Aan de hand van deze nieuwe organisatiestructuur zal de bijgestelde bijdrage vanaf 2024 worden bepaald en opgenomen worden in de ka-dernota en begroting 2024 van de gemeente Laarbeek.

Besluit: 

1. Bij de verkoop van percelen aan de Mariastraat te Mariahout inzetten op een ontwikkeling binnen de kaders van het huidige bestemmingsplan Mariahout en de Beleidsregels planologische kruimelgevallen Laarbeek.
2. Bij de beoordeling van biedingen extra waarde toekennen aan de vestiging van een gemakswinkel/dag winkel in combinatie met appartementen.
3. De mogelijk negatieve financiële gevolgen ten laste brengen van de reserve Grondexploitatierisico.
4. Te bepalen dat een herziening van het bestemmingsplan Mariahout wordt voorbereid voor percelen Mariastraat 56-58, kadastraal bekend sectie C 1626 en 1627, zoals op de bij dit besluit behorende verbeelding (NL.IMRO.1659.BPMHmariastraat56.VG01) nader is aangegeven;
5. Te verklaren dat het verboden is binnen het gebied genoemd onder 4 een detailhandelsfunctie te vestigen;
6. Dat het college van Burgemeester en Wethouders bevoegd is ingevolge artikel 2.12, lid 1 sub d van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een omgevingsvergunning te verlenen in afwijking van het verbod onder 5 indien gewijzigde inzichten ten aanzien van de detailhandelsfuncties in Mariahout hiertoe aanleiding geven;
7. Het voorbereidingsbesluit op de wettelijk voorgeschreven wijze bekend te maken in het Gemeenteblad en het met plan-IDN NL.IMRO.1659.BPMHmariastraat56.VG01 elektronisch bekend te maken op de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl;
8. Te bepalen dat het voorbereidingsbesluit in werking treedt op de dag na de bekendmaking.

Toelichting:

In 2022 zijn percelen aan de Mariastraat in Mariahout door de gemeente Laarbeek aangekocht voor een gebiedsontwikkeling ten behoeve van woningbouw. In het kader van marktconsultatie is nadien gebleken dat er interesse is vanuit de markt voor de vestiging van een relatief kleinschalige gemakswinkel/dag winkel in Mariahout. Het is in het belang van de leefbaarheid van Mariahout de mogelijkheid te bieden dat een dergelijke voorziening wordt gerealiseerd. Uit eerste doorrekeningen blijkt dat de combinatie van gemakswinkel/dag winkel met appartementen minder oplevert dan sec een appartementengebouw met woningen.

Vervolg van de procedure:

Bespreken in de commissie Ruimtelijke Zaken op 8 maart as. en vervolgens in de raad van 23 maart as.

Besluit:

1. In te stemmen met de Woondeal Zuidoost-Brabant;
2. In de Woonafspraken De Peel de verwijzing naar de provinciale bevolkings- en woningbouwprognose te vervangen door een verwijzing naar de Woondeal Zuidoost-Brabant d.d. 9 maart 2023;
3. De Raad te informeren over de Woondeal na ondertekening met bijgevoegde raadsinformatiebrief.

Toelichting:

Op verzoek van de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening hebben de partners in Zuidoost-Brabant gewerkt aan een regionale Woondeal. In de Woondeal worden afspraken gemaakt over woningbouwaantallen, locaties en betaalbaarheid. De gemeente Laarbeek is voornemens deze Woondeal te ondertekenen. Hiervoor machtigt de burgemeester Wethouder Van den Berkmortel. Zo werken we in regionaal verband samen aan oplossingsrichtingen voor de woningmarkt.

Vervolg van de procedure:

Versturen van een raadsinformatiebrief na ondertekening van de Woondeal op 9 maart as.

Besluit: 

Legaliseren grondgebruik gelegen in wijkgroen naast en achter percelen aan de Kapelstraat in Beek en Donk door - in afwijking op de Nota Reststroken 2012, laatst gewijzigd d.d. 3 mei 2022 – een huurovereenkomst te sluiten.

Toelichting:

Naast en achter een perceel aan de Kapelstraat 3 te Beek en Donk liggen stroken gemeentegrond die gebruikt worden door de huurder van de naastgelegen panden. De stroken gemeentegrond maken onderdeel uit van het wijkgroen. In de Nota Reststroken 2012, laatst gewijzigd d.d. 3 mei 2022, staat dat wijkgroen niet voor uitgifte in aanmerking komt. Vanwege het marginale gebruik binnen het wijkgroen besluit het college om in afwijking op de Nota Reststroken 2012, laatst gewijzigd d.d. 3 mei 2022, de grond te huur aan te bieden.

Besluit: 

De samenwerking met Stichting Steenbreek per 1 maart 2023 tot opzegging ver-lengen.

Toelichting:

De gemeente Laarbeek heeft besloten om de samenwerking met stichting Steen-breek tot opzegging te verlengen. Stichting Steenbreek richt zich op het vergroe-nen van particuliere tuinen en de openbare ruimte. Dit is een doelstelling die de gemeente Laarbeek ook nadrukkelijk in haar duurzaamheidsagenda heeft staan. De gemeente ziet voordeel in het benutten van het grote netwerk van de stichting Steenbreek waar inmiddels vele gemeenten en enkele provincies en waterschappen deel van uit maken. De burgemeester machtigt wethouder Slaets om de samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen.

Besluit:

College gaat niet akkoord i.v.m. uitvoerbaarheid. Eerdere verzoeken zijn ook afgewezen.

Besluit:

Er wordt een korte reactie verstuurd.

Besluit:

Burgemeester neemt deel aan het overleg.

Besluit:

Burgemeester en Wethouder Briels hebben deelgenomen aan dit overleg.

Besluit:

Burgemeester en wethouder Briels hebben deelgenomen aan dit overleg.

Besluit:

De voordracht wordt voor kennisgeving aangenomen.

Besluit: 

Burgemeester neemt de sleutel terug in ontvangst.