Openbare besluitenlijst Collegevergadering 3 januari 2023

Aanwezig:

 • Burgemeester F. van der Meijden
 • Wethouder R. van den Berkmortel
 • Wethouder J. Briels
 • Wethouder M. Slaets-Sonneveldt
 • Plaatsvervangend secretaris G. Obbink

Besluitenlijst BenW vergadering 20 december 2022

Besluit:
De besluitenlijst wordt in overeenstemming met het concept vastgesteld.

Toelichting:
Besluitenlijst collegevergadering 20 december 2022.

Mandatering gemeente Laarbeek (3943-2022)

Besluit:

 1. Concept mandaatregeling gemeente Laarbeek 2023 vast te stellen;
 2. Voor de periode september 2022 t/m februari 2023 schaduwdraaien en eind maart 2023 evalueren;
 3. Vanaf april 2023 (na definitief akkoord van het college) proefdraaien t/m oktober 2023 en daarna evalueren teneinde de nieuwe mandaatregeling vast te stellen.

Toelichting:
De huidige mandaatregeling komt uit 2017. Sindsdien is er al veel veranderd.
Waardoor het weer tijd wordt voor een nieuwe mandaatregeling. In de
mandaatregeling staat welke bevoegdheden het college, de burgemeester, de
gemeentesecretaris, afdelingshoofden en medewerkers hebben in naam van het bestuursorgaan. In de nieuwe mandaatregeling is gekozen voor de methodiek van omgekeerd mandaat. In deze methodiek worden alle bevoegdheden van het college van burgemeester en wethouders dan wel van de burgemeester gemandateerd tot op medewerker niveau, tenzij in de mandaatregeling de bevoegdheid expliciet wordt voorbehouden aan het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester, gemeentesecretaris of afdelingshoofden.

Vervanging pickup strooivoertuig (4988-2022)

Besluit:
In stemmen met de vervanging van de huidige Iveco pickup bus door een
nieuwe pickup.

Toelichting:
De gemeente Laarbeek heeft een pick-up met laadbak in eigendom. Deze wordt gebruikt voor diverse werkzaamheden zoals straatwerk, onderhoud,
noodreparaties, verharding, gladheidsbestrijding in het winterseizoen en
groenbeheer. De kosten van onderhoud voor de pick-up worden steeds hoger.
De technische en economische levensduur zijn overschreden. De gemeente wil in 2022 een nieuwe pick-up in gebruik nemen.

Omgevingsvisie kernen (30181-2022)

Besluit:
Het verstrekken van de opdracht aan de afdeling Leefomgeving tot het opstellen van een omgevingsvisie kernen.

Toelichting:
De Omgevingswet schrijft voor dat de gemeente uiterlijk 31 december 2024 een omgevingsvisie opstelt voor het gehele grondgebied. Op 9 december 2021 is de Omgevingsvisie Buitengebied door de gemeenteraad vastgesteld. Dit betekent dat er nog ongeveer twee jaar beschikbaar is om ook voor de kernen een omgevingsvisie vast te stellen. Met dit besluit geeft het college opdracht aan de ambtelijke organisatie om een omgevingsvisie voor de kernen op te stellen en deze opdracht projectmatig uit te voeren.

(35853-2022)

Besluit:
Het bezwaar ongegrond te verklaren en de omgevingsvergunning in stand te
laten.

Toelichting:
Er is een omgevingsvergunning aan gevraagd voor het uitbreiden van een
tuincentrum aan de Biezenweg in Beek en Donk. Bij de aanvraag ontbrak een
landschappelijk inpassingsplan. De commissie bezwaarschriften heeft
geadviseerd deze alsnog op te vragen. Daarom is alsnog een landschappelijk
inpassingsplan ingediend. Dit plan is vervolgens beoordeeld en akkoord
bevonden. Het bezwaar wordt daarom ongegrond verklaard en de
omgevingsvergunning blijft in stand.

Tijdelijk gebruik Brukelum (50941-2022)

Besluit:

 1. De Brukelumschool Broekelingstraat 2 te Aarle Rixtel tijdelijk (2 a 4 jaar) beschikbaar te stellen voor opvang van circa 30 ontheemde Oekraïense vluchtelingen;
 2. Akkoord te gaan met de voorgestelde bouwkundige aanpassingen (zie bijlage 1);
 3. De hiermee gepaard gaande geraamde kosten à € 150.000 ten laste te brengen van FCL 61202000/ECL 34602U;
 4. Bij een overschrijding van de geraamde kosten van meer dan 25%, een nieuw voorstel ter besluitvorming voor te leggen aan het college.

Toelichting:
Het College van B&W gaat akkoord met het tijdelijk gebruik van de Brukelumschool als opvang voor ontheemde Oekraïense vluchtelingen.
Vervolg van de procedure: Er wordt een raadsinformatiebrief verstuurd.

Afwijken Woonvisie 2022-2026 (51621-2022)

Besluit:
1. De 60-30-10 regel uit de Woonvisie 2022-2026 per direct te laten vervallen;
2. De kaders uit de Nationale Woon- en Bouwagenda over te nemen voor
Laarbeek;
3. Bijgevoegde RIB naar de gemeenteraad te verzenden.

Toelichting:
In januari 2022 is de gemeentelijke Woonvisie 2022-2026 vastgesteld. Deze
Woonvisie schrijft onder andere voor dat nieuwbouwprojecten moeten voldoen aan de 60-30-10 regel. Dit houdt in dat 60% van de nieuwbouwwoningen goedkope koop moet zijn (tot €255.000), 30% van de nieuwbouwwoningen betaalbare koop moet zijn (tot €355.000) en 10% van de nieuwbouwwoningen vrij te verdelen is. Deze regel blijkt in de praktijk echter financieel te ambitieus en niet reëel, waardoor initiatiefnemers in de problemen komen met de uitvoering van hun projecten. Op lange termijn wordt er daarom toegewerkt naar een actualisatie van de Woonvisie. Dit vereist echter een zorgvuldig proces. Er is een tussentijdse oplossing nodig om betaalbaar te kunnen blijven bouwen. Op korte termijn wordt daarom de 60-30-10 regel vervangen met de landelijke kaders uit de Nationale Woon- en Bouwagenda. Deze kaders beogen voor nieuwe huur- en koopwoningen een streven van twee derde betaalbaar. Onderdeel daarvan is minimaal 30% sociale huur van de totale nieuwbouwopgave. Onder de categorie betaalbare woningen vallen sociale huurwoningen, middeldure huurwoningen tot €1.000,- per maand en koopwoningen tot €355.000,-. Het overige deel van de nieuwbouwwoningen, een derde, is vrij te besteden. Deze kaders voldoen aan landelijk beleid en bieden meer financiële ruimte aan de gemeente Laarbeek en initiatiefnemers, waardoor zij eenvoudiger projecten kunnen realiseren.
Vervolg van de procedure: Er wordt een raadsinformatiebrief verstuurd.

Maatwerk-energietoeslag (52001-2022)

Besluit:

Kennis te nemen van bijgaande raadsinformatie-brief inzake de Maatwerk-
energietoeslag en deze door te geleiden naar de gemeenteraad.

Toelichting:
Met ingang van 9 januari 2023 kunnen inwoners van de Peelgemeenten, die niet voldoende geholpen zijn door de landelijke regeling eenmalige energietoeslag (lage inkomens) of de inwoners die op grond van het inkomen buiten de landelijke regeling vallen (middeninkomens), en die een probleem hebben met rondkomen vanwege de hoge energierekening een aanvraag indienen voor de Maatwerk-energietoeslag.

Vervolg van de procedure:
Er wordt een raadsinformatiebrief verstuurd.

Subsidie aanvraag 2023 Special Heroes (52499-2022)

Besluit:
De jaarlijkse subsidie Special Heroes incidenteel op te hogen in 2023 tot een bedrag van € 3.478.

Toelichting:
Lifestyle Center Laarbeek ontvangt een jaarlijkse subsidie voor het project
Special Heroes. Omdat de groep gegroeid is wordt gevraagd om een aanvullende subsidie.

2022)

Besluit:
De raadsinformatiebrief voor te leggen aan de commissie en gemeenteraad.
Toelichting: De komende jaren zal gemeente Laarbeek haar accommodaties gaan verduurzamen. Een van deze gebouwen is het Ontmoetingscentrum in Beek en Donk. Met alleen het verduurzamen is de accommodatie nog niet
toekomstbestendig en multifunctioneel te gebruiken. Dit vraagt om een bredere, integrale aanpak. In de tweede informatiebrief wordt de gemeenteraad op de hoogte gehouden van de voortgang van de initiatieffase van het project. Vervolg van de procedure: Er wordt een raadsinformatiebrief verstuurd.

Verkeersbesluit oplaadpaal Struikheide in Mariahout (52067-2022)

Besluit:
Verkeersbesluit oplaadpaal Struikheide in Mariahout.

Toelichting:
Om het elektrisch rijden te stimuleren wordt voorgesteld om medewerking te
verlenen aan het verzoek voor een laadpaal aan Struikheide in Mariahout.

Begroting 2023 PlatOO

Besluit:
De begroting van PlatOO 2023 wordt voor kennisgeving aangenomen.

Nieuwjaarsboodschap mgr. De Korte

Besluit:
De nieuwjaarsboodschap van mgr. De Korte van het bisdom ’s Hertogenbosch wordt voor kennisgeving aangenomen.