Anterieure overeenkomst Zonnepark Vossenberg Mariahout (zakelijke beschrijving)

Op 3 mei 2022 zijn de gemeente Laarbeek en TPSolar B.V. een anterieure overeenkomst ex ar-tikel 6.24 lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening aangegaan. De overeenkomst gaat over de ont-wikkeling van een zonnepark van 6 ha gelegen aan de Vossenberg in het buitengebied van Ma-riahout. Hieronder is een zakelijke beschrijving te lezen van deze overeenkomst.

Zakelijke beschrijving

 • Doel van de overeenkomst is het wederzijds vastleggen van afspraken over samenwer-king, taken, bevoegdheden en verplichtingen; het vastleggen van de wijze waarop de omgeving wordt betrokken; en de manieren waarop maatschappelijke meerwaarde wordt gecreëerd.

 • De gemeente zal zich inspannen om tijdig alle benodigde procedures voor te bereiden, uit te voeren en af te wikkelen die in het kader van de We ruimtelijke ordening en ande-re wetgeving noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van het plan. De gemeente heeft een inspanningsverplichting tegenover TPSolar B.V. die nimmer zal kunnen vorderen dat de gemeente eventuele aanwijzingen van hogere overheden niet zou mogen opvolgen of gegronde bedenkingen, zienswijzen en/of bezwaren van derden niet zou mogen honore-ren. Honorering kan een aanleiding geven tot het vorderen van nakoming en/of schade-vergoeding.

 • TPSolar B.V. voorziet in een jaarlijkse afdracht aan een Omgevingsfonds, dat bijdraagt aan de lokale energietransitie en het versterken van de gemeenschap in de omgeving van het zonnepark. De gemeente richt hiertoe dit fonds op vóór aanvang van de exploi-tatieperiode.

 • TPSolar B.V. stelt een profijtplan op waarin wordt voorzien in de uitgifte van obligaties, zodat omwonenden en bewoners van de gemeente financieel kunnen participeren.

 • Alle kosten voor onderzoeken, plandocumenten en ambtelijke procesbegeleiding zijn voor rekening van TPSolar B.V. Ook planschadekosten als bedoeld in artikel 6.1 Wet ruimtelijke ordening zijn voor rekening van TPSolar B.V. en TPSolar B.V. stelt zich daar-voor garant.

 • TPSolar B.V. realiseert op haar kosten en zoveel mogelijk voorafgaand aan of gelijktijdig met de realisatie van het zonnepark, het landschappelijk inrichtingsplan op de voor ont-wikkelaar beschikbare grond. Het landschappelijk inpassingsplan moet uiterlijk binnen 1 jaar na de start van de bouwwerkzaamheden van het zonnepark zijn uitgevoerd.

 • TPSolar B.V. verplicht zich hierbij deze gerealiseerde landschappelijke inrichting en in-passing zoals in het landschappelijk inrichtingsplan omschreven kwantitatief en kwalita-tief in stand te houden en te onderhouden. Kosten voor het beheer en onderhoud van de maatregelen voor landschappelijke inrichting en inpassing tijdens de exploitatie van het project worden gedragen door TPSolar B.V.

 • Het parkeren wordt op eigen terrein of een naburig particulier terrein opgelost. Afwente-ling op de openbare ruimte is niet toegestaan.

 • Het is de verantwoordelijkheid van TPSolar B.V. om het zonnepark aan te sluiten op het energienetwerk.

 • Na de exploitatietermijn van 25 jaar moet het zonnepark worden ontmanteld op risico en kosten van TPSolar B.V. Hiervoor wordt financiële zekerheid gesteld.

 • Na 15 operationele jaren dient TPSolar B.V. verplicht een recente natuurtoets in bij de gemeente.

 • Wanneer het zonnepark eerder niet meer in bedrijf is en ook niet meer in bedrijf zal worden gesteld binnen de vergunde operationele periode, dient het zonnepark verplicht te worden ontmanteld door TPSolar B.V.

 • Er zijn boeteclausules opgesteld voor het niet nakomen van afspraken over de realisatie van het landschappelijk inrichtingsplan en voor het niet tijdig ontmantelen van het zon-nepark.

 • De overeenkomst eindigt als de omgevingsvergunning niet onherroepelijk wordt en aan het einde van de exploitatie van 25 jaar. Deze periode valt samen met de looptijd van de omgevingsvergunning.

 • Geschillen tussen beide partijen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ’s-Hertogenbosch.

Geen zienswijzen, bezwaar en beroep

Het is niet mogelijk om tegen deze overeenkomst zienswijzen, bezwaar of beroep in te dienen.