Privacy

Privacyverklaring gemeente Laarbeek

U heeft er recht op dat de gemeente Laarbeek zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaat. Deze verplichting is vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere wetten, zoals de Wet basisregistratie persoonsgegevens en de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer. In deze privacyverklaring leest u hoe de gemeente Laarbeek omgaat met uw persoonsgegevens. 

Persoonsgegevens die wij verwerken

De gemeente Laarbeek verwerkt persoonsgegevens over u doordat u onze diensten gebruikt en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt. Bijvoorbeeld via een formulier op onze website, of via de telefoon. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij onder andere verwerken:

 • NAW-gegevens
 • BSN
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Er zijn ook bijzondere persoonsgegevens die door de wet extra bescherming krijgen, vanwege een grote kans op inbreuk op iemands privacy. Het is mogelijk dat voor aanvragen en ondersteuning op het gebied van werk, inkomen, jeugdhulp, zorg en veiligheid de gemeente bijzondere en gevoelige persoonsgegevens van u gebruikt. Bijvoorbeeld financiële, medische of strafrechtelijke gegevens.

Verwerkingsdoelen en rechtmatige grondslag

De gemeente Laarbeek verwerkt (bijzondere) persoonsgegevens alleen wanneer zij hier een expliciet doel en een wettelijke grondslag voor heeft. De wettelijke grondslagen zijn:

 • toestemming
 • overeenkomst
 • wettelijke verplichting
 • vitaal belang
 • gerechtvaardigd belang
 • publiekrechtelijke taak

Bewaartermijn

Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan nodig is voor de doelen waarvoor ze zijn verzameld. De gemeente Laarbeek zal verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is, of wettelijk geregeld is. In een aantal gevallen worden uw gegevens langer bewaard op grond van de Archiefwet.

Delen met derden

De gemeente Laarbeek verstrekt uw gegevens alleen aan derden wanneer dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u. Of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een overeenkomst om te zorgen voor een zelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De gemeente Laarbeek blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Beveiliging

De gemeente Laarbeek neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn opgenomen in ons informatiebeveiligingsbeleid, volgens de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen zoals vastgelegd in de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO).

U heeft de volgende privacyrechten:

 • Recht op inzage: het recht om de persoonsgegevens die de gemeente Laarbeek van u verwerkt in te zien;
 • Recht op rectificatie: het recht om de persoonsgegevens die de gemeente Laarbeek van u verwerkt te laten aanpassen of aanvullen;
 • Recht op bezwaar: het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking;
 • Recht bij geautomatiseerde besluitvorming en profilering: het recht op een menselijke blik bij besluiten die over u gaan;
 • Recht op beperking van de verwerking: het recht om de gemeente Laarbeek te vragen het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken;
 • Recht op vergetelheid: het recht om in een aantal gevallen uw gegevens te laten verwijderen;
 • Recht op dataportabiliteit: het recht om uw persoonsgegevens in een aantal gevallen over te dragen.

Wilt u gebruik maken van deze rechten? Maak hiervoor een afspraak bij de gemeente om langs te komen.

Het is belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van u zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

Cookies

Gemeente Laarbeek gebruikt technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website verbeteren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Gemeente Laarbeek maakt gebruik van Google Analytics. Wij hebben een overeenkomst met Google gesloten, de laatste 8 bits (octet) van het IP-adres worden gemaskeerd en de instelling "gegevens delen" wordt uitgezet. Onze gemeente maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. Wij gebruiken de statistiekendienst SiteImprove om onze website te verbeteren en te zorgen dat gebruikers sneller bij de juiste informatie kunnen komen. Deze gegevens zijn geanonimiseerd en niet te herleiden naar een persoon.

Heeft u vragen over deze privacyverklaring of de verwerking van uw persoonsgegevens? Of heeft u een klacht?

U kunt de Functionaris Gegevensbescherming van de gemeente Laarbeek bereiken via fg@peelgemeenten.nl.
Komt u er samen met ons toch niet uit?  Dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Privacybeleid Gemeenschappelijke Regeling Peelgemeenten

Gemeente Laarbeek werkt voor de uitvoering van de Wmo, Jeugdzorg en Bijzondere Bijstand, Minimabeleid en Schulddienstverlening samen met de gemeenten Deurne, Gemert-Bakel, Asten en Someren. Dat doen we in de organisatie Gemeenschappelijke Regeling (GR) Peelgemeenten. De GR Peelgemeenten verwerkt persoonsgegevens om haar taken uit te voeren. In het Privacybeleid Gemeenschappelijke RegelingPeelgemeenten staat hoe de GR Peelgemeenten omgaat met uw persoonsgegevens.