Bestemmingsplan, inzage en wijzigen

Beschrijving

In een bestemmingsplan staat waar en wat gebouwd mag worden. We beschrijven daarin ook waarvoor een gebouw of terrein gebruikt mag worden. Bijvoorbeeld of er woningen, horeca of andere bedrijven mogen komen. Bouwplannen worden getoetst aan het bestemmingsplan en moeten daarmee in overeenstemming zijn.

Hoe u het regelt

De procedure is als volgt. Een nieuw bestemmingsplan start met het ter inzage leggen van een ontwerp gedurende zes weken. Een publicatie verschijnt in de MooiLaarbeekKrant en de Staatscourant. Binnen de zes weken dat dit ter inzage ligt, bestaat de mogelijkheid voor iedereen om een zienswijze in te dienen bij de gemeenteraad. Een zienswijze betekent dat u er iets van mag vinden. Dat u het anders ziet, dan wat wij hebben bedacht. Daarna wordt het bestemmingsplan via behandeling in de commissie Ruimtelijk Domein voorgelegd aan de gemeenteraad. De gemeenteraad wordt dan gevraagd om het vast te leggen.

Na vaststelling door de gemeenteraad wordt het bestemmingsplan wederom zes weken ter inzage gelegd. Binnen die termijn bestaat de mogelijkheid om beroep in te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Wat u moet weten

Een bestemmingsplan bestaat uit:

 • een of meerdere verbeeldingen (kaart waarop de bestemming is aangegeven);
 • regels over de bebouwing en het gebruik;
 • een toelichting;
 • eventuele bijlagen zoals een geluidsrapport of een bodemonderzoek.

In een bestemmingsplan vindt u onder andere:

 • regels over de bebouwing, bijvoorbeeld:
  • de soort bebouwing die is toegestaan
  • de manier waarop gebouwd mag worden
  • de maximale hoogte en breedte van gebouwen
 • regels over het gebruik
  • voor welk doel de bebouwing en de grond gebruikt mag worden

Iedereen is aan het bestemmingsplan gebonden: niet alleen de burgers, bedrijven en instellingen, maar ook de gemeente zelf.

Inzien bestemmingsplan

U kunt de bestemmingsplannen van de gemeente bekijken. Dit is bijvoorbeeld handig als u bouwplannen heeft of een bedrijf wilt beginnen. De bestemmingsplannen kunt u inzien via de website Ruimtelijkeplannen.nlexterne-link-icoon. Daarnaast is het mogelijk om het bestemmingsplan in te zien op het gemeentehuis. 

Wijzigen bestemmingsplan

Wilt u een plan ontwikkelen dat afwijkend is van het bestemmingsplan? Dien dan bij het college van burgemeester en wethouders een verzoek in om het bestemmingsplan te wijzigen. Het college beoordeelt of het verzoek past binnen haar beleid. Indien dat het geval is zal het college u vragen om uw verzoek nader te onderbouwen. Dat noemen we een ruimtelijke onderbouwing. Nadat het college heeft ingestemd met de onderbouwing worden met u overeenkomsten gesloten over de (financiële) gevolgen van de ontwikkeling. Vervolgens kan de bestemmingsplanprocedure worden opgestart.

Iedere belanghebbende kan de gemeenteraad verzoeken een gemeentelijk bestemmingsplan te wijzigen. Kleinere wijzigingen in het bestemmingsplan kunnen ook door burgemeester en wethouders worden doorgevoerd.

De kosten

Voor het opstellen en in procedure brengen van een bestemmingsplan bent u op grond van de legesverordening een bedrag verschuldigd. Dit bedrag vindt u in de legesverordeningexterne-link-icoon

Bijzonderheden

Heeft u nog vragen?

Wij helpen u graag. Belt u tijdens openingstijden naar ons Klant Contact Centrum op telefoonnummer 0492 469 700.