Cliëntenraad en Adviesraad

De gemeente Laarbeek heeft twee raden die het college adviezen geven over zaken die spelen in het ‘sociaal domein’: de Cliëntenraad Participatiewet en de Adviesraad Sociaal Domein. Hieronder leest u meer over beide raden.

Adviesraad Sociaal Domein

Taak

De gemeente Laarbeek vindt het belangrijk dat haar beleid aansluit op wat inwoners belangrijk vinden. Hierin heeft de Adviesraad een belangrijke rol: zij geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders over het brede terrein van het sociaal domein. De formele kaders daarvoor: de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet. De taken van de Adviesraad staan in een verordening.externe-link-icoon
De Adviesraad kijkt bij het geven van zijn adviezen altijd door de bril van de inwoners van Laarbeek. De rode draad daarin: het dichterbij brengen van de vitale en zorgzame samenleving in Laarbeek.

Samenstelling

Voor de Adviesraad is een sterke binding met de kernen van Laarbeek belangrijk. Daarom dragen de dorpsraden een aantal leden voor.

Leden van de Adviesraad zijn:

Voorzitter: Wim van Hest

  • uit Aarle-Rixtel: Anita van Vlerken en Jan Dekkers
  • uit Beek en Donk: Ans van de Kerkhof en Joep van Dijk
  • uit Lieshout: Robert van Aspert en Joanita Segboer
  • uit Mariahout: Frans Habraken en vacature

Daarnaast is er een ambtelijk secretaris.

Contact met de Adviesraad

Wilt u de Adviesraad iets laten weten? Stuur dan een mail naar de secretaris: adviesraden@laarbeek.nl

Vergaderstukken Adviesraad

De vergaderstukken zijn openbaar. Deze kunt u hier lezenexterne-link-icoon
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met adviesraden@laarbeek.nl

Cliëntenraad Participatiewet

Taak

De gemeente Laarbeek vindt het belangrijk dat haar beleid aansluit op wat inwoners belangrijk vinden. Hierin heeft de Cliëntenraad een belangrijke rol: zij geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders de uitvoering van de Participatiewet en het beleid rond werk en inkomen. 

Bij nieuw beleid vraagt het college de Cliëntenraad om een advies. De raad denkt dan na over de gevolgen van dat beleid voor de cliënten van de gemeente en van Senzer en stelt dit advies op.

De Cliëntenraad behartigt ook de belangen van deze cliënten. Als de raad signalen ontvangt dat een regeling of actie nadelig is voor hen, kan zij ook ongevraagd advies geven. Inwoners kunnen dit ook zelf melden aan de raad. Maar: de Cliëntenraad lost geen individuele problemen op.

De taken van de Cliëntenraad staan in een verordening.externe-link-icoon

Samenstelling

De Cliëntenraad Participatiewet heeft een onafhankelijk voorzitter en tenminste zes leden. Het zijn mensen met ervaring, soms vanuit hun eigen situatie, soms vanuit hun werk. De raad past zo bij de inwoners van de gemeente die afhankelijk zijn van een uitkering of aanvullende bijstand. Daarnaast is er een ambtelijk secretaris.

Vergaderingen

De vergaderstukken van de raad zijn openbaar. Hebt u interesse in een agenda, verslag, advies of  stuk, neem dan contact op met adviesraden@laarbeek.nl.

Contact met de Cliëntenraad

Wilt u de Cliëntenraad iets laten weten? Stuur dan een mail naar de secretaris. adviesraden@laarbeek.nl

Vergaderstukken Cliëntenraad 

De vergaderstukken zijn openbaar.  Op deze pagina kunt u de stukken lezen.externe-link-icoon  Voor meer informatie kunt u mailen naar adviesraden@laarbeek.nl