Financiën

De gemeente geeft elk jaar verantwoording over het financiële beleid. Basis hiervoor is de planning- en controlcyclus bestaande uit de Kadernota, Programmabegroting, Tussenrapportages en Jaarstukken. Deze kunt u bekijken via ons financieel portaal.

Kadernota

De Kadernota is voor onze gemeente een belangrijk onderdeel van de planning- en controlcyclus. Deze nota heeft géén vrijblijvend karakter. Het is van belang om een consistente lijn ten aanzien van het financieel beleid van de gemeente te waarborgen.

Begroting

De begroting is het instrument voor de raad om kaders te stellen en het beleid te controleren. Voor de gemeentelijke organisatie is deze begroting vooral van belang om de uitvoering van, en de verantwoording voor het beleid te realiseren.

Tussenrapportages

Door middel van de tussenrapportages informeert het college de raad gedurende het jaar over de voortgang van de voornemens uit de begroting. Hiermee wordt tussentijds verantwoording afgelegd over het uitgevoerde beleid.

Jaarstukken

De jaarstukken (ook wel jaarrekening of programmarekening genaamd) is een essentieel onderdeel van de hele planning- en controlcyclus. Hiermee legt het college verantwoording af aan de raad over het uitgevoerde beleid.