Kinderopvang, toezicht en handhaving

Waar kunnen ouders met klachten over kinderopvang terecht?
Is de ondernemer lid van De Branchevereniging (Branchevereniging Ondernemers in de Kinderopvang) of van de MOgroep (Maatschappelijke Ondernemers Groep) of geregistreerd bij de Geschillencommissie, dan kunt u als ouder vaak de hulp inroepen van de Geschillencommissie Kinderopvang. Op de website van de Geschillencommissie vindt u meer informatie.

Wat is een Klachtenkamer voor oudercommissies?
Een landelijke klachtenkamer gaat bemiddelen bij conflicten tussen een oudercommissie en het bestuur van een kinderopvangorganisatie. Ouders kunnen via een oudercommissie invloed uitoefenen op de kwaliteit en de organisatie van de kinderopvang. De belangen van ouders en die van de leiding van de kinderopvang kunnen hierbij botsen. De Stichting Klachtencommissie Kinderopvang is verantwoordelijk voor de oprichting van zo’n klachtenkamer.

Hoe moet een geschil worden ingediend?
Wilt u een geschil aan de Geschillencommissie voorleggen, dan moet u altijd eerst het vragenformulier invullen. Op het vragenformulier geeft u niet alleen aan wat uw klachten zijn, maar ook wat uw voorstel is ter oplossing van het geschil.
U kunt op 3 manieren het vragenformulier naar de Geschillencommissie Kinderopvang sturen:

  • U vult online het vragenformulier in en stuurt digitaal de gevraagde stukken mee.
  • U vult online het vragenformulier in. U krijgt per post een ontvangstbevestiging met daarbij uw dossiernummer. Vervolgens stuurt u per post onder vermelding van uw dossiernummer de kopieën van de gevraagde stukken in.
  • U downloadt het vragenformulier op www.degeschillencommissie.nl en stuurt dit met de kopieën van de gevraagde stukken per post in.

De gemeente is verantwoordelijk voor toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang. De GGD voert regelmatig inspecties uit. De rijksoverheid is verantwoordelijk voor het landelijke toezicht.
Volgens de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen moet elke formele opvang zich bij de gemeente melden. De GGD controleert voor gemeenten de opvang. Daarmee bestrijden gemeenten illegale opvang en pakken zij kindercentra en gastouderbureaus die tekort schieten aan. Om dit te kunnen doen, geeft de wet zogenaamde ‘handhavingsinstrumenten’. De gemeente kan een aanwijzing geven en bij tekort schietende kwaliteit kan de GGD als toezichthouder een schriftelijk bevel geven als het noodzakelijk is dat er direct maatregelen worden genomen. Zolang een exploitant een bevel of aanwijzing niet opvolgt en het toepassen van bestuursdwang niet mogelijk is, kan de gemeente de houder zelfs verbieden de exploitatie van een kindercentrum, voorziening voor gastouderopvang of gastouderbureau, voort te zetten.

Regionaal beleidskader toezicht en handhaving kinderopvang en peuterspeelzaalwerk Brabant-Zuidoost
Op 1 juni 2018 is het PDFRegionaal beleidskader toezicht en handhaving kinderopvang 2018 Brabant-Zuidoost vastgesteld. 

Meer informatie
Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen