Leerlingenvervoer aanvraag

Beschrijving

Sommige kinderen kunnen door een ziekte of handicap niet zelf naar school, of door ouders worden gebracht. U kunt dan aangepast vervoer krijgen per taxi of een (gedeeltelijke) vergoeding van de vervoerskosten naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school.

Hoe u het regelt

U kunt uw aanvraag digitaal indienen:

het e-formulierexterne-link-icoon invullen. U heeft uw DigiD-inloggegevens nodig om het formulier in te vullen.

Wat u moet weten

U kunt een vergoeding krijgen, als uw kind:

 • naar een basisschool gaat die meer dan 6 kilometer van uw woning is. Er mag dan dichterbij geen openbare school zijn, of school van de godsdienstige of levensbeschouwelijke richting die u wilt.
 • naar een speciale school voor basisonderwijs gaat, die meer dan 6 kilometer van uw huis ligt.
 • naar de basisschool of voortgezet onderwijs gaat en door een handicap niet zelfstandig naar school toe kan.
 • onderwijs bezoekt voor:
  • blinde of slechtziende kinderen
  • dove of slechthorende kinderen
  • kinderen met ernstige spraakmoeilijkheden
  • langdurig zieke kinderen
  • lichamelijk gehandicapte kinderen
  • meervoudig gehandicapte kinderen met één van deze handicaps
  • zeer moeilijk lerende kinderen
  • zeer moeilijk opvoedbare kinderen

Eigen bijdrage

Bezoekt uw kind een basisschool of een speciale school voor basisonderwijs? Dan betaalt u een eigen bijdrage. Behalve als het inkomen van uw gezin onder een bepaalde grens valt. Deze grens wordt elk jaar opnieuw vastgesteld.

Als de afstand tussen de school en uw woning meer dan 20 kilometer is, kunnen we een financiële bijdrage van u vragen. Hoeveel dit is, hangt af van uw inkomen.

Beoordeling van uw aanvraag

Wij toetsen uw verzoek aan de regeling leerlingenvervoer. Binnen 8 weken na uw aanvraag nemen we een besluit. U ontvangt van ons een brief (beschikking). In deze brief staat of u recht hebt op vervoer, welke vervoerskosten u vergoed krijgt en hoe u dit kunt regelen.

Meer informatie

In onze Verordening leerlingenvervoer gemeente Laarbeek 2014externe-link-icoon staan de regels die de gemeente Laarbeek heeft vastgesteld voor het leerlingenvervoer.

Meer informatie over de wetgeving van het leerlingenvervoer staat in de Wijzigingswet Wet op het primair onderwijs, Wet op de expertisecentra en Wet op het voortgezet onderwijs in verband met het vervoer van leerlingen (Stb. 2002, 59)externe-link-icoon

Heeft u nog vragen?

Belt u gerust met 0492 469 700 voor het maken van een afspraak.