Milieu, vergunning of melding

Beschrijving

Start u een nieuw bedrijf, verandert u uw bedrijf of breidt het uit? En heeft dit gevolgen voor het milieu? Dan moet in uw vergunningaanvraag staan welke maatregelen u voor het milieu gaat treffen. Bijvoorbeeld maatregelen voor energiebesparing, het verminderen van afvalstoffen of de uitstoot van (uitlaat)gassen.

Neem op tijd contact op met de gemeente

De gemeente kan beslissen om uw aanvraag niet te behandelen, of een vergunning te weigeren. Daarom is het belangrijk om vroeg contact op te nemen met de gemeente, om over uw plannen te overleggen. Dit heet het vooroverleg.

Hoe u het regelt

Melding of vergunning?

Doe een melding, of vraag een vergunning aan voordat u een activiteit gaat uitvoeren. Zo voorkomt u dat u in overtreding bent en de gemeente of politie handhavend kan optreden. U kunt dit doen via het Omgevingsloketexterne-link-icoon.

De Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB) behandelt aanvragen voor een omgevingsvergunning voor de gemeente Laarbeek. Heeft u vragen over de aanvraag of de uiteindelijke vergunningverlening? Neem dan contact op met de ODZOB.

Een melding doen

Meestal is een melding voldoende. De melding kunt u doen via het Omgevingsloket onder ‘aanvragen’. Zodra u alle vragen hebt beantwoord, kunt u de voorschriften die voor u gelden downloaden. De gemeente controleert uw melding en publiceert deze.

Omgevingsvergunning aanvragen

Via het Omgevingsloket kunt u uw aanvraag voor een omgevingsvergunning activiteit milieu indienen.

U vult het aanvraagformulier digitaal volledig in. U heeft e-Herkenning nodig als bedrijf om dit digitaal te doen. Meer informatie vindt u op www.eherkenning.nl.

Na het indienen van de aanvraag:

· Ontvangt u een ontvangstbevestiging. Daarin staat ook informatie over de procedure.

· Binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag beslist de gemeente of omgevingsdienst of u de omgevingsvergunning ontvangt. Deze termijn kan met 6 weken worden verlengd. Dit is de korte (reguliere) procedure.

· Bij complexe aanvragen is er een beslistermijn van 26 weken. Ook deze termijn kan eenmalig met 6 weken worden verlengd. Dit is de uitgebreide procedure.

Bezwaar

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? 

​U kunt dan bezwaar maken of een zienswijze indienen. Dit hangt af van de gevolgde procedure.

Korte procedure:

  • Bent u belanghebbende en bent u het niet eens met de beslissing op uw vergunningaanvraag? Dan kunt u bezwaar maken bij de gemeente.
  • Dien uw bezwaar in binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit.
  • Na behandeling van dit bezwaar kunt u eventueel in beroep gaan bij de rechtbank. Op de pagina bezwaar en beroep leest u meer hierover.

Uitgebreide procedure:

  • Eerst legt de gemeente een ontwerp van de beslissing op uw vergunningaanvraag ter inzage. Iedereen kan dan binnen 6 weken een zienswijze hierover indienen. In uw zienswijze moet staan waarom u het niet eens bent met de beslissing.
  • Deze zienswijzen worden meegenomen in de uiteindelijke beslissing. Hiertegen kunt u eventueel in beroep gaan bij de rechtbank. Op de pagina bezwaar en beroep leest u meer hierover.

Meer informatie