Nederlander worden

Woont u langer dan 5 jaar in Nederland of op een van de eilanden uit de voormalige Nederlandse Antillen en hebt u niet de Nederlandse nationaliteit? U kunt zich laten naturaliseren tot Nederlander. U hebt vanaf dat moment ook dezelfde rechten en plichten als een Nederlander. U moet hiervoor aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Als u fraude pleegt bij het krijgen van het Nederlanderschap, loopt u het risico dat u het Nederlanderschap direct kwijtraakt. Hierdoor kunt u staatloos worden.

Meer informatie: Rijkswet op het Nederlanderschapexterne-link-icoon

Hoe u het regelt

Meenemen

 • Uw geldige verblijfsvergunning.
 • Uw geldige paspoort.
 • Een origineel afschrift van uw geboorteakte (indien nodig gelegaliseerd en/of geverifieerd) in het Nederlands, Engels, Frans of Duits. Of de originele akte vertaald in het Nederlands. Neem de vertaling en het originele document mee.
 • Als u gehuwd bent, een origineel afschrift van uw huwelijksakte (indien nodig gelegaliseerd en/of geverifieerd) in het Nederlands, Engels, Frans of Duits. Of de originele akte vertaald in het Nederlands. Neem de vertaling en het originele document mee.
 • Als u niet gehuwd bent, maar wel 3 jaar of langer onafgebroken samenleeft met een Nederlandse partner: een document waarmee u dit kunt bewijzen.
 • Een certificaat als bewijs dat u het inburgeringsexamen met succes hebt afgerond, of een ander Nederlands diploma.

Let op! Een origineel afschrift van uw geboorteakte, en indien van toepassing een origineel afschrift van uw huwelijksakte, hoeft u niet in te leveren als u bij de gemeente al in de gemeentelijke basisadministratie (GBA) geregistreerd bent en u bij deze registratie de documenten al ingeleverd hebt.

Wij verzoeken u vooraf te informeren of u documenten dient te overleggen. Het kan voorkomen dat bijvoorbeeld een geboorte of een huwelijk is geregistreerd aan de hand van documenten die niet voldoen aan de eisen zoals deze nu gelden (bijvoorbeeld een Poolse akte die niet was vertaald of een gelegaliseerd document waarbij geen vragenlijst zit).

Wat kost het

 • naturalisatie meerderjarige met reguliere verblijfsvergunning € 1.023
 • naturalisatie meerderjarige voor staatlozen of vergunning asiel € 760
 • naturalisatie echtpaar/geregistreerde partners met reguliere verblijfsvergunning € 1.305
 • naturalisatie echtpaar/geregistreerde partners voor staatlozen of vergunning asiel € 1.044
 • medeverlening van een minderjarig kind € 151

Opties

 • optie enkelvoudig € 217
 • optie gemeenschappelijk € 370
 • optie medeopterende minderjarige € 24

(tarieven 2024)

Algemene voorwaarden voor naturalisatie

U kunt een naturalisatieverzoek indienen als u voldoet aan alle volgende voorwaarden:

 • U bent 18 jaar of ouder. Of u bent, als u jonger bent dan 18 jaar, getrouwd of getrouwd geweest.
 • U moet in principe afstand doen van uw huidige nationaliteit.
 • U hebt een geldige verblijfsvergunning. Dit kan een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd zijn of een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd met een niet-tijdelijk verblijfsdoel (zoals gezinshereniging of arbeid in loondienst).
 • U bent ingeburgerd in Nederland. U bent ingeburgerd als u het verplichte inburgeringsexamenexterne-link-icoon met succes hebt afgerond. Dit betekent dat u moet kunnen lezen en schrijven en gesprekken moet kunnen voeren in de Nederlandse taal. Deze onderdelen moet u afgerond hebben op niveau A2. Ook andere diploma's kunnen gelden als bewijs van inburgering (informeer bij de gemeente welke dit zijn). Verder moet u zijn opgenomen in de Nederlandse samenleving. Dit houdt onder andere in dat u met slechts 1 persoon tegelijk gehuwd mag zijn.
 • Goed gedrag. Er bestaan geen ernstige vermoedens dat u gevaar oplevert voor de openbare orde, de goede zeden, de volksgezondheid of de veiligheid van het Koninkrijk der Nederlanden (Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten).
 • Verklaring van verbondenheid. U moet bij het verzoek om naturalisatie een formulier invullen waarin u verklaart dat u de verklaring van verbondenheid wilt afleggen. Dit geldt niet voor kinderen die jonger zijn dan 16 jaar.
 • U woont sinds minstens 5 jaar onafgebroken en legaal in Nederland of een van de eilanden uit de voormalige Nederlandse Antillen. Op deze regel bestaan enkele uitzonderingen (zie hierna).

Uitzonderingen op de verblijfstermijn

In de volgende gevallen geldt een andere termijn dan 5 jaar:

 • Partners van Nederlanders. Als u ten minste 3 jaar onafgebroken bent gehuwd en/of samenleeft in Nederland met dezelfde Nederlandse partner, kunt u een verzoek tot naturalisatie indienen. In het geval van een huwelijk mag de samenwoning ook in het buitenland zijn geweest.
 • Oud-Nederlanders. Als u de Nederlandse nationaliteit bezat en deze hebt verloren, geldt geen eis om een bepaalde periode in Nederland te hebben gewoond. U kunt uw verzoek vanuit het buitenland indienen. In sommige gevallen kunt u gebruik maken van de optieprocedure.

Bijzonderheden

 • U dient informatie in te winnen over de procedure, gevolgen en of u voldoet aan de voorwaarden
 • Er zijn regels met betrekking tot het verlies of afstand doen van uw oorspronkelijke nationaliteit. U gaat voor uzelf na of u uw nationaliteit verliest of dat u afstand moet doen van uw oude nationaliteit en op welke manier en wat voor gevolgen dit voor u heeft. (Wanneer u bijvoorbeeld gehuwd bent met een Nederlander dan hoeft u geen afstand te doen van uw nationaliteit maar het kan zijn dat u automatisch uw oude nationaliteit verliest. Dit bepaalt dan de wetgeving van het land van herkomst. Wanneer u bijvoorbeeld samenwoont met een Nederlander dan kan dit betekenen dat u wel afstand dient te doen.
 • U toont de documenten die nodig zijn voor de naturalisatieprocedure. Alle documenten dienen aanwezig te zijn vóór een verzoek kan worden ingediend.
 • U dient een aanvraag in bij de gemeente waar u woont. De kosten van de aanvraag betaalt u meteen of uiterlijk 6 weken nadat u de aanvraag hebt ingediend. Hoeveel u betaalt hangt af van de personen voor wie u de aanvraag indient: alleen uzelf of ook uw echtgenoot, partner en/of minderjarige kinderen. De gemeente bekijkt of u aan de vereiste criteria voldoet.
 • De gemeente stelt een advies op en zendt dit naar het ministerie van Justitie.
 • Mede aan de hand van dit advies beslist het ministerie of uw aanvraag voldoet aan de voorwaarden om Nederlander te kunnen worden.
 • Als de beslissing op uw verzoek positief is, draagt het ministerie u voor naturalisatie voor bij Hare Majesteit de Koningin.
 • U ontvangt bericht over uw verzoek tot naturalisatie van het ministerie van Justitie. U krijgt ook bericht als u niet aan de voorwaarden voldoet en het ministerie uw aanvraag afwijst. Als uw aanvraag is afgewezen, krijgt u uw geld niet terug.
 • Als u het niet eens bent met de beslissing van het ministerie van Justitie kunt u bij het ministerie een bezwaarschrift indienen.
 • Het ministerie moet binnen 1 jaar na indiening over uw naturalisatieaanvraag beslissen. Deze termijn kan maximaal 2 keer met een half jaar worden verlengd.
 • Het Nederlanderschap wordt verleend tijdens een ceremonie. Die wordt door de gemeente georganiseerd. U bent verplicht aan de ceremonie deel te nemen. Tijdens de ceremonie moet u de verklaring van verbondenheid afleggen. U verklaart dan dat u weet dat de wetten van het Koninkrijk der Nederlanden ook voor u gelden.
 • Na het verkrijgen van uw Nederlandse nationaliteit dient u een Nederlands paspoort of Nederlandse Identiteitskaart aan te vragen zodat u zich kunt legitimeren met een Nederlands identiteitsbewijs.
 • Na het verkrijgen van uw Nederlandse nationaliteit moet in sommige gevallen alsnog afstand worden gedaan van de oude nationaliteit. Wanneer dit niet gebeurd verliest u alsnog de Nederlandse nationaliteit. (informatie hierover is te verkrijgen op het gemeentehuis bij het team burgerzaken).

De naturalisatie van kinderen
Uw minderjarige kinderen die in Nederland wonen en bij de gemeente en de Immigratie- en Naturalisatiedienst geregistreerd zijn, naturaliseren onder bepaalde voorwaarden met u mee. Uw kinderen die niet in Nederland wonen, kunnen niet met u mee naturaliseren. De gemeente zal het tegelijkertijd naturaliseren van uw minderjarige kinderen met u bespreken.

Naamsvaststelling
Het kan zijn dat bij het verkrijgen van uw Nederlanderschap uw naam moet worden vastgesteld of gewijzigd. U kunt hier ook zelf om verzoeken. Een naamsvaststelling of wijziging kan noodzakelijk zijn in de volgende gevallen:

 • U hebt geen voornaam of achternaam.
 • Het uitspreken van uw naam levert in Nederland problemen op.
 • Uw naam wordt geschreven met letters of tekens die in Nederland niet gebruikelijk zijn (bijvoorbeeld in Arabisch of Chinees schrift).
 • U hebt door uw huwelijk, de naam van uw man gekregen. U kunt uw naam laten wijzigen in uw eigen meisjesnaam.