Omgevingsplan, ruimtelijke regels: inzage en wijzigen

Het omgevingsplan bevat de gemeentelijke regels voor de fysieke leefomgeving. Het omgevingsplan vervangt het geldende bestemmingsplan en de beheers verordening uit de Wet ruimtelijke ordening. Hier gaan we in op de ruimtelijke regels van het omgevingsplan.

In een omgevingsplan staan onder andere ruimtelijke regels. Dit gaat over waar en wat gebouwd mag worden. We beschrijven daarin ook waarvoor een gebouw of terrein gebruikt mag worden. Bijvoorbeeld of er woningen, horeca of andere bedrijven mogen komen. Bouwplannen worden getoetst aan het omgevingsplan en moeten daarmee in overeenstemming zijn.

Hoe u het regelt

De procedure is als volgt. Een nieuw omgevingsplan start met het ter inzage leggen van een ontwerp gedurende zes weken. Een publicatie verschijnt in de MooiLaarbeekKrant en de Staatscourant. Binnen de zes weken dat dit ter inzage ligt, bestaat de mogelijkheid voor iedereen om een zienswijze in te dienen bij de gemeenteraad. Een zienswijze betekent dat u er iets van mag vinden. Dat u het anders ziet, dan wat wij hebben bedacht. Daarna wordt het omgevingsplan via behandeling in de commissie Ruimtelijk Domein voorgelegd aan de gemeenteraad. De gemeenteraad wordt dan gevraagd om het vast te leggen.

Na vaststelling door de gemeenteraad wordt het omgevingsplan wederom zes weken ter inzage gelegd. Binnen die termijn bestaat de mogelijkheid om beroep in te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Wat u moet weten

De regels van het omgevingsplan vindt u op Regels op de Kaart via het omgevingsloket. De ruimtelijke regels bestaan uit:

 • een of meerdere verbeeldingen (kaart waarop de bestemming is aangegeven);
 • regels over de bebouwing en het gebruik;
 • een toelichting;
 • eventuele bijlagen zoals een geluidsrapport of een bodemonderzoek.

In een omgevingsplan vindt u onder andere:

 • regels over de bebouwing, bijvoorbeeld:
  • de soort bebouwing die is toegestaan
  • de manier waarop gebouwd mag worden
  • de maximale hoogte en breedte van gebouwen
 • regels over het gebruik
  • voor welk doel de bebouwing en de grond gebruikt mag worden

Iedereen is aan het omgevingsplan gebonden: niet alleen de burgers, bedrijven en instellingen, maar ook de gemeente zelf.

Inzien bestemmingsplan

U kunt het omgevingsplan van de gemeente bekijken. Dit is bijvoorbeeld handig als u bouwplannen heeft of een bedrijf wilt beginnen. Het omgevingsplan vindt u bij ‘Regels op de Kaart’ via het omgevingsloketexterne-link-icoon.

 1. Wijzigen Omgevingsplan

Wilt u een plan ontwikkelen dat afwijkend is van het Omgevingsplan? Dien dan bij het college van burgemeester en wethouders een verzoek in om het Omgevingsplan te wijzigen. Het college beoordeelt of het verzoek past binnen haar beleid. Indien dat het geval is zal het college u vragen om uw verzoek nader te onderbouwen. Dat noemen we een ruimtelijke onderbouwing. Nadat het college heeft ingestemd met de onderbouwing worden met u overeenkomsten gesloten over de (financiële) gevolgen van de ontwikkeling. Vervolgens kan de procedure worden opgestart.

Iedere belanghebbende kan de gemeenteraad verzoeken een gemeentelijk bestemmingsplan te wijzigen. Kleinere wijzigingen in het bestemmingsplan kunnen ook door burgemeester en wethouders worden doorgevoerd.

De kosten

Voor het opstellen en in procedure brengen van een bestemmingsplan bent u op grond van de legesverordening een bedrag verschuldigd. Dit bedrag vindt u in de legesverordeningexterne-link-icoon

Heeft u nog vragen?

Wij helpen u graag. Belt u tijdens openingstijden naar ons Klant Contact Centrum op telefoonnummer 0492 469 700.