Omgevingsvergunning

Beschrijving

Wilt u in of om uw woning of bedrijf gaan bouwen, verbouwen, slopen of iets anders in uw woonomgeving veranderen? Vaak hebt u dan een omgevingsvergunning nodig volgens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Via deze wet zijn 25 vergunningen, ontheffingen en meldingen geïntegreerd in één omgevingsvergunning. Zo kunt u al uw benodigde vergunningen in een keer aanvragen bij slechts één loket. Dit bespaart u tijd en geld. Ook geldt er één bezwaar- en beroepsprocedure.

U hebt wellicht een omgevingsvergunning nodig voor de volgende activiteiten:

  • het bouwen of verbouwen van een bouwwerk (zoals een huis) - bouwvergunning
  • het slopen van een bouwwerk in beschermd stads- of dorpsgezicht
  • het veranderen van een gemeentelijk of provinciaal monument, of het verbouwen of slopen van een monument
  • het aanleggen van een weg
  • het maken van een uitweg (of uitrit) op de gemeentelijke of provinciale weg
  • het aanbrengen van een alarminstallatie aan een onroerende zaak (zoals een fabriek, kantoor of huis)
  • het maken en aanbrengen van reclame (zoals een reclamebord) of dit als eigenaar toestaan
  • het kappen van een boom of vellen van een houtopstand
  • het starten van een B&B

Soms zijn er nog andere activiteiten waarvoor u een omgevingsvergunning moet aanvragen. Welke dit zijn, vindt u in de gemeentelijke (of provinciale) verordening.

Hoe u het regelt

Omgevingsloket online

U kunt via het Omgevingsloket onlineexterne-link-icoon een vergunningcheck doen. U ziet dan of u wel of niet een omgevingsvergunning moet aanvragen of dat u een melding moet doen. Neem bij vragen over de te volgen procedure altijd contact op met de gemeente.

Via Omgevingsloket online kunt u uw aanvraag meteen digitaal indienen. U hebt dan een DigiD inlogcode nodig als u als particulier een aanvraag doet. Meer informatie over DigiD vindt u op de website van DigiDexterne-link-icoon. Wilt u voor uw bedrijf een aanvraag digitaal indienen, dan hebt u eHerkenning nodig. Meer informatie vindt u op de website van eHerkenningexterne-link-icoon.

Omgevingsvergunning aanvragen

In het Omgevingsloket online kunt u het aanvraagformulier digitaal invullen of het formulier downloaden en op papier uitprinten. Het ingevulde aanvraagformulier stuurt u naar de gemeente.

Beslissing op de aanvraag

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn kan eenmalig met 6 weken verlengd worden. Beslist de gemeente niet binnen de termijn, dan wordt de vergunning automatisch (van rechtswege) verleend.
Voor complexe aanvragen geldt een beslistermijn van 26 weken. Ook deze termijn kan eenmalig met 6 weken verlengd worden. Bij deze procedure kan de vergunning echter niet van rechtswege worden verleend.

Bezwaar en beroep

Bent u het niet eens met de beslissing op uw vergunningaanvraag, dan kunt u bezwaar maken bij de gemeente. Dien uw bezwaar in binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit. Daarna kunt u in beroep gaan bij de bestuursrechter.

De kosten

Aan dit product zijn kosten verbonden.

Meer informatie