Openbare besluitenlijst Collegevergadering 14 februari 2023

Aanwezig:

 • Burgemeester F. van der Meijden
 • Wethouder J. Briels
 • Wethouder M. Slaets-Sonneveldt
 • Secretaris J. van de Ven

Afwezig:
Wethouder R. van den Berkmortel

Besluit:
De besluitenlijst wordt in overeenstemming met het concept vastgesteld.

Toelichting:
Besluitenlijst collegevergadering van de collegevergadering van 7 februari 2023 wordt vastgesteld.

Besluit:
Over te gaan tot een formele afwijzing van het handhavingsverzoek.

Toelichting:
Op 27 juli 2022 is een handhavingsverzoek ingediend. Er is verzocht om handhavend op te treden tegen het aanbrengen van (puin)verharding op een perceel. Op 13 oktober 2022 is er een voornemen betreffende de afwijzing van het handhavingsverzoek verzonden. Op 27 oktober 2022 is een zienswijze ingediend tegen het voornemen om het handhavingsverzoek af te wijzen.

De toezichthouder heeft tijdens de controles echter geen strijdigheden geconstateerd. Zodoende is er geen sprake van een overtreding en geen grond om handhavend op te treden.

Besluit:
Een beslissing op bezwaar te verzenden en het bestreden besluit in stand te laten.

Toelichting:
Er is een omgevingsvergunning aangevraagd voor het plaatsen van een dakopbouw aan de Baverdestraat in Lieshout. De aanvraag is in strijd met het bestemmingsplan en de beleidsregel ‘planologische kruimelgevallenregeling’. De aanvraag omgevingsvergunning is daarom geweigerd. Tegen dit besluit is bezwaar gemaakt door de aanvrager. De commissie bezwaarschriften heeft hierover een advies uitgebracht. Het bezwaar geeft geen aanleiding het besluit te herzien en wordt daarom ongegrond verklaard.

Besluit:

 1. De raad informeren met een Raadsinformatiebrief over de dreigende overschrijding van het voorbereidingskrediet.
 2. De overschrijding verwerken in het kaderbesluit voor project Centrumontwikkeling Lieshout dat gepland is voor de raadsvergadering van 15 juni 2023

Toelichting:
Ter voorbereiding van het project Centrumontwikkeling Lieshout heeft de raad in totaal een voorbereidingskrediet van € 321.000 beschikbaar voor plankosten. Door de gewijzigde grondhouding van Rialto Vastgoed BV is het college genoodzaakt in 2023 niet voorziene, en dus ook niet begrootte plankosten te maken om te komen tot een voorstel over het alomvattende en integrale kaderbesluit voor de Centrumontwikkeling van Lieshout dat door de gemeenteraad wordt genomen. Het voorbereidingskrediet is niet meer toereikend. Daarnaast heeft het gewijzigde standpunt van Rialto Vastgoed BV gevolgen voor de planning. Besluitvorming was in Q1 van 2023 gepland, dat wordt nu Q2, waarbij het college zich richt op de raadsvergadering van 15 juni 2023.

Met de Raadsinformatiebrief wordt de gemeenteraad tijdig geïnformeerd over de dreigende overschrijding van het voorbereidingskrediet.
Vervolg van de procedure: Er wordt een raadinformatiebrief verstuurd.

Besluit:

 1. Kennis te nemen van het jaaroverzicht aanpak ondermijning Peelland ‘boven-op de onderwereld’ 2022
 2. De raad deze rapportage aan te bieden met bijgaande raadsinformatiebrief.
 3. Kennis te nemen van het bijgaande persbericht

Vervolg van de procedure:
Er wordt een raadsinformatiebrief verstuurd.

Besluit:

 1. Voor te nemen de cultuurhistorisch waardevolle fabriekshal met portiersloge aan de Bosscheweg, gelegen op perceel BEE01C1387, aan te wijzen als gemeentelijk monument en zodoende voorbescherming op te leggen.
 2. De eigenaren per brief in kennis te stellen van het voornemen tot aanwijzing en de bijbehorende voorbescherming.

Toelichting:
Het college wijst de cultuurhistorisch waardevolle fabriekshal met portiersloge aan de Bosscheweg aan als gemeentelijk monument en legt zodoende voorbescherming op.

Besluit:
Burgemeester heeft deelgenomen aan dit overleg.

Besluit:
Wethouder Briels neemt deel aan dit overleg.

Besluit:
Het college neemt de uitnodigingen voor kennisgeving aan.

Besluit:
Burgemeester en wethouder Slaets nemen deel.

Besluit:
Burgemeester neemt deel aan de opening.

Besluit:
Mogelijk neemt wethouder Van den Berkmortel deel.

Besluit:
Wethouder Slaets en de secretaris nemen deel aan het overleg op 14 februari

Besluit:
De brief wordt besproken in het presidium op 14 februari 2023.