Openbare besluitenlijst collegevergadering 14 maart 2023

Aanwezig:

Burgemeester F. van der Meijden
Wethouder R. van den Berkmortel
Wethouder J. Briels
Wethouder M. Slaets-Sonneveldt
Secretaris J. van de Ven

Besluitenlijst BenW vergadering 14 maart 2023

Besluit:

De besluitenlijst wordt in overeenstemming met het concept vastgesteld.

Toelichting:

Besluitenlijst collegevergadering 14 maart 2023.

Besluiten

Besluit:

Kennis te nemen van de vervroegde opening van een pand in Mariahout in het kader van de Wet Damocles.

Toelichting:

Op maandag 26 september 2022 is een pand aan de Vossenberg in Mariahout gesloten wegens een overtreding van de Opiumwet. De nieuwe koper van het pand was niet op de hoogte van de sluiting op het moment dat hij de koopovereenkomst sloot. Gezien hij geen betrokkenheid heeft bij de overtreding, het pand al bijna zes maanden is gesloten en de nieuwe eigenaar onevenredig wordt geschaad, heeft de burgemeester besloten om het pand vervroegd te openen.

Besluit:

In te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen.

Toelichting:

De fractie PNL heeft vragen gesteld over Extra veld sportpark het Heereind in Laarbeek. Het college heeft hierop een antwoord geformuleerd.

Besluit:

De brede SPUK voor de uitvoering van de afspraken in het Gezond en Actief Leven Akkoord aan te vragen voor alle 15 onderdelen.

Toelichting:

Het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) is 3 februari 2023 ondertekend door VNG, VWS, ZN en GGD GHOR Nederland (zie Lbr. 23/006). Het akkoord omvat afspraken over het bereiken van een gezonde generatie in 2040: weerbare, gezonde mensen die opgroeien, leven, werken en wonen in een gezonde leefomgeving met een sterke sociale basis. Gemeenten kunnen hiervoor een aanvraag indienen middels een brede SPUK.

Besluit:

Een verzoek bij het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven in te dienen voor opheffing van een Besluit beperking Openbaarheid op de gedigitaliseerde bouwvergunningen van de archieven van het gemeentebestuur Aarle-Rixtel, Beek en Donk en Lieshout.

Toelichting:

De bouwvergunningen van de voormalige gemeenten van Laarbeek zijn digitaal overgebracht naar het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCe). Voor de overbrenging heeft het college van burgemeester en wethouders een Besluit tot beperking Openbaarheid (BbO) genomen voor de bouwvergunningen. Gewijzigd inzicht heeft ertoe geleid dat het RHCe een ander standpunt heeft over de openbaar-heid van basis persoonsgegevens. De opheffing van de beperking bevordert de openbaarheid en vereenvoudigt de dienstverlening.

Besluit:

De vragen van de fractie PNL over het Tracé chemische leidingen te beantwoorden met bijgevoegde brief.

Toelichting:

Op 7 februari heeft de raadsfractie PNL vragen gesteld over het project Delta Rhine Corridor (buisleidingentracé). Deze vragen worden met een brief beantwoord.

Besluit:


Het college neemt de uitnodiging voor kennisgeving aan.

Besluit:

College neemt voor kennisgeving aan.

Besluit:

De burgemeester en wethouder Briels bezoeken de afscheidsreceptie van de heer Roelofs namens de gemeente.

Besluit:

Het college neemt de brief voor kennisgeving aan.

Besluit:

De burgemeester heeft deelgenomen aan dit overleg. Er wordt een regionaal porte-feuillehoudersoverleg ingericht m.b.t. ruimte en wonen.

Besluit:

De burgemeester heeft deelgenomen aan dit overleg.