Openbare besluitenlijst Collegevergadering 17 januari 2023

Aanwezig:

  • Burgemeester F. van der Meijden
  • Wethouder R. van den Berkmortel
  • Wethouder J. Briels
  • Wethouder M. Slaets-Sonneveldt
  • Secretaris J. van de Ven

Besluitenlijst BenW vergadering 10 januari 2023

Besluit:
De besluitenlijst wordt in overeenstemming met het concept vastgesteld.

Toelichting:
Besluitenlijst collegevergadering 10 januari 2023 wordt vastgesteld.

Decembercirculaire gemeentefonds 2022 (51675-2022)

Besluit:

  1. De financiële gevolgen 2022 te verwerken in de jaarrekening 2022; 
  2. Bij de vaststelling van de jaarrekening 2022 voor te stellen om een resultaatbestemming op te nemen voor de toegekende middelen in 2022 voor een totaal van € 525.000; 
  3. De financiële gevolgen 2023-2026 te verrekenen via de 1e tussenrapportage 2023 met het jaarlijks geraamde rekeningresultaat;
  4. De financiële gevolgen van het meerjarenperspectief te betrekken bij de Kadernota 2024; 
  5. De raad te informeren via een Raadsinformatiebrief.

Toelichting: 
Het zwaartepunt van de besluitvorming over de uitkeringen uit het gemeentefonds vindt plaats in de jaarlijkse mei- en septembercirculaire. Deze december-circulaire gemeentefonds bevat informatie over de afwikkeling van de laatste zaken van het lopende uitkeringsjaar 2022. Daarnaast wordt informatie verschaft over ontwikkelingen in 2023 en volgende jaren.

De financiële gevolgen 2022 worden verwerkt in de jaarrekening 2022 waarbij bij de bestemming van het definitieve jaarrekeningresultaat 2022 zal worden voorgesteld om diverse ontvangen bedragen als taakmutatie te bestemmen ter uiteindelijke besteding hiervan in het jaar 2023 (totaal € 525.000).

De financiële gevolgen 2023-2026 worden verwerkt in de 1e tussenrapportage 2023 door middel van bijstelling van het jaarlijks geraamde rekeningresultaat.

De financiële gevolgen van het meerjarenperspectief zullen worden betrokken bij de samenstelling van de Kadernota 2024.

Vervolg procedure
Er wordt een raadsinformatiebrief verstuurd.

Subsidieregeling Energiehuis Slim Wonen (52151-2022)

Besluit:
1.    Vaststellen van de “subsidieregeling Energiehuis Slim Wonen”. 
2.    Vaststellen van het aanwijzingsbesluit DAEB voor de uitvoering van een ge-meentelijk energieloket door het Energiehuis Slim Wonen.

Toelichting: 
Elke gemeente is verplicht een energieloket aan haar bewoners aan te bieden. 

In 2021 heeft gemeente Laarbeek samen met gemeente Helmond Asten, Deurne, Someren, Gemert-Bakel, Nuenen en Geldrop-Mierlo het Energiehuis Slim Wonen opgezet.

Voor de uitvoering van een gemeentelijk energieloket door het Energiehuis Slim Wonen moet een “subsidieregeling EnergieHuis Slim Wonen” en in samenhang daarmee een Aanwijzingsbesluit DAEB (Dienst van Algemeen Economisch Belang) vastgesteld worden. Het DAEB-besluit zorgt ervoor dat de subsidie uit de subsidieregeling alleen toegekend kan worden aan het EnergieHuis Slim Wonen zonder dat er sprake is van ongeoorloofde staatssteun.

Uitvoeringsplan warmtetransitie SIE2 (Sociale Innovatie Energiestrategie) (1204-2023)

Besluit:
In te stemmen met deelname aan het Programmaplan Sociale Innovatie Energie-transitie 2 voor het opstellen van een uitvoeringsplan in Mariahout.

Toelichting:
Laarbeek gaat meedoen met het Programmaplan Sociale Innovatie Energietransitie 2 (SIE2). Dit is een initiatief van de provincie Noord-Brabant. Laarbeek heeft ook meegedaan aan Sociale Innovatie Energietransitie 1 (wat recentelijk is afgerond) in de vorm van de pilot Thuis Energie Besparen Doe Je Zo. Omdat er behoefte is aan een vervolg op SIE1 gaan de provincie, Buurkracht en gemeenten samenwerken om de energietransitie te versnellen met een wijk- en buurtgerichte aanpak in de vorm van het programma SIE2.

Ongeveer acht gemeenten gaan hieraan meedoen. Kern van het programma SIE2 is het ondersteunen bij de energietransitie. Het is de bedoeling om vanuit de belangen en wensen van inwoners, de in de buurt actieve ondernemers, verenigingen en maatschappelijke organisaties, te komen tot oplossingen die in de praktijk mogelijk en verstandig zijn. Hiermee worden de deelnemende gemeenten geholpen om te komen tot een van onderop gedragen energietransitie, die vervolgens door de betreffende gemeenten worden uitgevoerd. We gaan hieraan meedoen om in Mariahout te komen tot een uitvoeringsplan voor het aardgasvrij maken van Mariahout.

Anterieure en planschade overeenkomst Ruimte voor Ruimte - Heuvelsche Velden, Beek en Donk (26528-2021)

Besluit:
1.    De concept anterieure en planschade overeenkomst (bijlage 1) vast te stellen. 
2.    Wethouder Van den Berkmortel te machtigen om namens de burgemeester de overeenkomst te ondertekenen. 
3.    De raadsinformatiebrief (bijlage 15) over de stand van zaken omtrent de samenwerkingsovereenkomst met Ruimte voor Ruimte aan de raad te versturen.

Toelichting:
Ten westen van Beek en Donk, tussen de Goorloop en de Pater Becanusstraat is een woningbouwplan uitgewerkt voor 65 woningen met een aanzienlijke natuurontwikkeling. De gemeente en de ontwikkelmaatschappij Ruimte voor Ruimte willen hiervoor een anterieure en planschade overeenkomst sluiten. Onder andere de gemaakte afspraken over locatie eisen, inzet van gemeentelijke gronden en het kostenverhaal zijn daarin vastgelegd. 

Vervolg procedure
Er wordt een raadsinformatiebrief verstuurd.

Opstellen bestemmingsplan perceel aan Schaapsdijk Mariahout (37813-2022)

Besluit:
1.    In te stemmen met de beantwoording van de zienswijzen, conform bijgevoegde responsnota. 
2.    Het ontwerpwijzigingsplan perceel aan de Schaapsdijk, Mariahout, gewij-zigd vast te stellen overeenkomstig bijgaand conceptbesluit.

Toelichting:
Het ontwerpwijzigingsplan voor een perceel aan de Schaapsdijk, Mariahout heeft met ingang van 8 september 2022 voor zes weken ter inzage gelegen. Dit ontwerpwijzigingsplan voorziet in het wijzigen van de bestemming “Agrarisch bedrijf met de aanduiding Paardenhouderij naar ”Recreatie”. Tegelijkertijd wordt de bestemming van de tweede agrarische bedrijfswoning gewijzigd naar “Wonen”.  Tegen het ontwerp is een zienswijze ingediend. De zienswijze leidt tot aanpas-singen van het ontwerp. De aanpassingen betreffen vooral een nadere motivering/toetsing van de gewenste ontwikkeling aan de Interim Omgevingsverordening (IOV) van de provincie. Derhalve wordt het ontwerpwijzigingsplan gewijzigd vastgesteld.

Principe verzoek, Boerdonkseweg Noord Boerdonk (50814-2022)

Besluit:
1.    In principe medewerking aan het verzoek tot medewerking aan het plan ‘functiecombinaties in het buitengebied nabij Boerdonk’, mits de tijdelijkheid, maximaal 10 jaar, van de tiny houses goed is geborgd. 
2.    Initiatiefnemer het plan verder uit laten werken richting een vergunningaan-vraag.

Toelichting:
Het plan “functiecombinaties in het buitengebied nabij Boerdonk” betreft een agrarisch perceel dat deels in de gemeente Laarbeek en deels in de gemeente Meijerijstad ligt. Het plan richt zich op de regeneratie van landbouwgronden. Om dit te bereiken en economisch haalbaar te maken is het nodig om diverse functies in het gebied (tijdelijk) te combineren, namelijk natuur, (tijdelijk) wonen, agrobosbouw en water. Alle functies zijn van belang om de regeneratie van de landbouwgronden mogelijk te maken.
Het college wil in principe medewerking verlenen aan het plan onder de voorwaarde dat de benodigde tijdelijke woningen, maximaal 10 jaar aanwezig mogen zijn. 

Toezichtoordeel informatie - en archiefbeheer 2022 (52376-2022)

Besluit:
Het Toezichtoordeel Archief- en Informatiebeheer 2022 aan te bieden aan de gemeenteraad met bijgevoegde raadsinformatiebrief

Toelichting:
Het Interbestuurlijk Toezicht van de Provincie Noord-Brabant heeft op basis van de criteria uit het Uitvoeringsagenda Interbestuurlijk Toezicht 2022 beoordeeld dat Laarbeek voldoet aan het systematisch toezicht op het archief- en informatiebeheer.

Vervolg procedure
Er wordt een raadsinformatiebrief verstuurd.

Uitnodiging boerenbruiloft De Raopers maandag 20 februari 2023

Besluit:
College neemt voor kennisgeving aan. 

Jaarplannen clusters ondernemersfonds Laarbeek

Besluit:
College is akkoord met de jaarplannen.

Verdere procedure:
De plannen worden doorgestuurd aan de raad. 

Vergaderstukken AB Senzer 18 januari 2023

Besluit:
Wethouder Briels en wethouder Slaets nemen deel aan dit overleg.

Vergaderstukken DB MRE d.d. 16 januari 2023

Besluit:
Burgemeester heeft deelgenomen aan dit overleg.

Vergaderstukken DB Peelgemeenten 19 januari 2023

Besluit:
Wethouder Briels neemt deel aan dit overleg.

Vergaderstukken DB Senzer 18 januari 2023

Besluit:
Wethouder Briels neemt deel aan dit overleg.

Vooraankondiging bijpraatmoment versnellingsopgave regionale schaalsprong MRE 16 februari as.

Besluit:
Secretaris neemt deel.