Openbare besluitenlijst Collegevergadering 20 december 2022

Aanwezig:

 • Burgemeester F. van der Meijden
 • Wethouder R. van den Berkmortel
 • Wethouder J. Briels
 • Wethouder M. Slaets-Sonneveldt
 • Plaatsvervangend secretaris G. Obbink

Besluitenlijst BenW vergadering 13 december 2022

Besluit:
De besluitenlijst wordt in overeenstemming met het concept vastgesteld.

Toelichting:
Besluitenlijst collegevergadering 13 december 2022.

Schriftelijke vragen ex art 37 RvO fractie PNL over Openbare toiletten in Laarbeek (48724-2022)

Besluit:
In te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen.

Toelichting: 
De fractie PNL heeft vragen gesteld over openbare toiletten in Laarbeek. Het college heeft hierop een antwoord geformuleerd.

Inschrijving geliberaliseerde pacht 2023 (50577-2022)

Besluit:

 1. De geliberaliseerde pacht 2023 te gunnen aan de hoogstbiedende inschrijvers zoals vermeld in het proces-verbaal; 
 2. Drie inschrijvingen ongeldig te verklaren; 
 3. Eén landbouwperceel niet te gunnen aan een inschrijver; 
 4. De inkomsten ten gunste te laten komen van de diverse grootboekrekeningen.

Toelichting: 
Van 14 november 2022 tot en met 6 december 2022 12.00 uur liep de inschrijf-periode voor de geliberaliseerde pacht van elf landbouwpercelen. De enveloppen met inschrijvingen zijn geopend en de biedingen zijn in kaart gebracht en beoordeeld. De gunning kan hierdoor plaatsvinden. 

Mandaatbesluit calamiteitentoezicht Wmo (50655-2022)

Besluit:

 1. De directeur van de GGD Hart voor Brabant vanaf 1 januari 2023 aan te wijzen als toezichthouder calamiteiten voor de Wmo 2015 waarbij deze bevoegd is om medewerkers werkzaam bij of voor de GGD Hart voor Brabant aan te wijzen die in zijn plaats het toezicht uitoefenen conform bijgevoegd mandaatbesluit (bijlage 1); 
 2. De aanwijzing van de directeur GGD Brabant Zuidoost als toezichthouder Wmo in te trekken per 1 januari 2023 (mandaatbesluit d.d. 13 december 2016) 
 3. Kennis te nemen van de overeenkomst, die gesloten wordt door de GR Peel-gemeenten namens de vijf Peelgemeenten, met de GGD Hart voor Brabant.

Toelichting:
Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten (op grond van artikel 6.1 eerste lid Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) verantwoordelijk voor het toezicht op de Wmo 2015. Het calamiteitentoezicht Wmo heeft de gemeente Laarbeek, net als de andere 21 regiogemeenten, uitbesteed aan de GGD Brabant Zuidoost (GGD BZO). De GGD BZO heeft aangegeven te stoppen met haar taak als toezichthou-der Wmo met ingang van 01-01-2023. 

Voor de periode vanaf 1 januari 2023 is een nieuwe partij gevonden die deze taak overneemt: GGD Hart voor Brabant (GGD HvB). Om deze taak te kunnen uitvoeren moet een mandaat worden verleend voor het aanwijzen van toezichthouders.

Instemmen met Plan van Aanpak N279 (50840-2022)

Besluit:
1.    In te stemmen met het Plan van Aanpak voor het vervolgproces N279, teneinde: 
a.    Als uitgangspunt te nemen de Brede Belangen Benadering met een participatieproces op verschillende schaalniveaus (bovenregionaal, tracéniveau en lokaal niveau) 
b.    Een verkeersstudie te starten op basis van de nieuwste verkeersmodellen, inclusief Leefbaarheidsanalyse voor het gehele plangebied rond het traject N279 Veghel-Asten 
c.    Te starten met de uitwerking van korte termijn-maatregelen op basis van ‘no regret’: een pakket van op korte termijn te realiseren maatregelen die ongeacht de uitkomst van het vervolgproces N279 – naar verwachting - meerwaarde hebben (no regret) en directe verlichting bieden 
d.    De intentie uit te spreken om uiterlijk eind 2023 tot bestuurlijke besluitvorming over oplossingsrichtingen te komen 
2.    De raad hierover te informeren met bijgevoegde informatiebrief.

Toelichting:
In december 2021 heeft de Raad van State het Provinciaal Inpassingsplan N 279 vernietigd. De provincie en de regionale partners willen zo snel mogelijk een her-start maken met de planontwikkeling voor de N 279. De overheden in het gebied Veghel – Asten willen een oplossing die aan zoveel mogelijk belangen tegemoetkomt, en hebben afspraken gemaakt over hoe ze hier naar toe willen werken. 

Peelsamenwerking Peelagenda (50842-2022)

Besluit:
1.    Akkoord gaan met de nieuwe werkwijze en inrichting van de Peelsamenwerking en Peeldagen 
2.    Akkoord gaan met de opdracht (zie bijlage) en het aantrekken van een Peelprogrammamanager voor deze bestuursperiode (tot en met medio 2026) en de kosten hiervan gelijkelijk te verdelen over de 6 Peelgemeenten. 
3.    Opdracht geven aan het Secretarissenoverleg om deze werkstructuur verder in te richten en indien nodig nadere voorstellen hierover te formuleren.

Toelichting:
De regiogemeenten staan voor een gezamenlijke ruimtelijke opgave en willen hun gezamenlijke inhoudelijke agenda zo efficiënt en effectief mogelijk oppak-ken. De betrokken Peelgemeenten en Waterschap investeren nu in de professionalisering van hun ruimtelijke samenwerking. 

Coronasteunaanvraag Stichting Dorpshuizen Laarbeek 2022 (50155-2022)

Besluit:
Instemmen met 
1.    Het toekennen van een eenmalige tegemoetkoming van € 56.189,- voor in 2022 geleden financiële schade door de getroffen coronamaatregelen en het naijleffect daarvan. 
2.    De tegemoetkoming coronasteun 2022 te dekken uit het beschikbare corona-budget.

Toelichting:
De coronamaatregelen hadden in 2022 (financiële) consequenties voor Stichting Dorpshuizen Laarbeek (SDL). Hoewel in maart 2022 de gemeenschapshuizen weer opengingen, heeft SDL ook veel last gehad van het na-ijl effect van corona. Het verlies kan (grotendeels) worden toegewezen aan corona. Hiervoor heeft SDL coronasteun aangevraagd bij de gemeente. De gemeente kent een deel toe van het gevraagde bedrag wegens het maatschappelijk belang om de dorpshuizen open te kunnen houden. 

Beleid regulier peuterwerk en voor- en vroegschoolse educatie gemeente Laarbeek 2023 (37980-2022)

Besluit:
1.    In te stemmen met het beleidsplan regulier peuterwerk en voor- en voorschoolse educatie 2023. 
2.    In te stemmen met de subsidieregeling regulier peuterwerk en voor- en voorschoolse educatie 2023. 
3.    In te stemmen met de raadsinformatiebrief regulier peuterwerk en voor- en voorschoolse educatie. 
4.    In te stemmen met de brief aan aanbieders van voorschoolse educatie over regulier peuterwerk en voorschoolse educatie.

Toelichting:
Het beleid, de bekostigingsmethodiek en de subsidieregeling voor regulier peuterwerk en voor- en vroegschoolse educatie zijn geactualiseerd. Deze treden deels in werking vanaf 1 januari 2023 en volledig vanaf 1 januari 2024.

Vervolg van de procedure:
Er wordt een raadsinformatiebrief verstuurd.

Verkeersbesluit i.v.m. oplaadpaal aan Kloostertuin in Beek en Donk (50374-2022)

Besluit:
Instemmen met het aanwijzen van een parkeerplaats voor het opladen van elek-trische voertuigen op de Kloostertuin in Beek en Donk.

Toelichting:
Om het elektrisch rijden te stimuleren wordt voorgesteld om medewerking te verlenen aan het verzoek voor een laadpaal op de Kloostertuin in Beek en Donk.

Verkoop van de kavels aan Bikkel en Struikheide in Mariahout (51659-2022)

Besluit:
1.    De bouwkavels te verkopen aan de in de bijgevoegde overzicht genoemde kopers; 
2.    De opbrengst uit de verkoop ten gunste te laten komen aan de betreffen-de bouwgrondexploitatie.

Toelichting:
De gemeente Laarbeek geeft in haar projecten bouwkavels uit. De bouwkavels kunnen pas juridisch geleverd worden nadat het college van burgemeester en wethouder daarover een besluit heeft genomen. 

Interim-controle accountant boekjaar 2022 (42327-2022)

Besluit:
Kennis te nemen van de door de externe accountant opgestelde management letter 2022 inclusief de daarin opgenomen management commentaar over de bevindingen.

Toelichting:
Vanaf boekjaar 2019 is Crowe-Foederer de externe accountant van de gemeente Laarbeek. Crowe-Foederer heeft in opdracht van de gemeenteraad, als onderdeel van de jaarrekeningcontrole over boekjaar 2022, de interim-controle voor de gemeente Laarbeek uitgevoerd. 
De bevindingen en aanbevelingen heeft de accountant vastgelegd in de Ma-nagement letter (hierna ML). 

Uit de ML blijkt dat de gemeente weer een verdere verbetering heeft doorge-voerd op het gebied van onze processen en interne beheersing. Er zijn niet veel aanbevelingen en de aanbevelingen die er zijn hebben nagenoeg allemaal een lage score.

Daarnaast waren de meeste bevindingen reeds bekend en zijn de meerdere aanbevelingen al opgevolgd of wordt er aan gewerkt. Hierdoor hebben we weer verdere verbeteringen doorgevoerd om verder “in control” te komen.

De opvolging van de aanbevelingen (waar in het management commentaar is aangegeven dat er opvolging zal plaatsvinden) wordt middels een actielijst ambtelijk opgevolgd. De concerncontroller monitort de voortgang hiervan.

Bezoek gilde van Sint Antonius Beek en Donk 18 januari 2023   

Besluit:
Burgemeester ontvangt gilde. Overige collegeleden sluiten aan indien mogelijk. 

Concept-agenda’s  commissievergaderingen 25 en 26 januari as.

Besluit:
Er worden enkele aanpassingsvoorstellen gedaan.

Uitnodiging nieuwjaarsconcert harmonie De Goede Hoop zondag 8 januari

Besluit:
Burgemeester woont nieuwjaarsconcert bij. 

Vergaderstukken AB MRE 21 december as.

Besluit:
Burgemeester en wethouder Briels nemen deel aan dit overleg.

Vergaderstukken AB Senzer 21 december as.

Besluit:
Wethouders Slaets en Briels nemen deel aan dit overleg.

Vergaderstukken AB BSOB 22 december 2022

Besluit:
Wethouder Briels neemt deel aan dit overleg.

Reactie Sparta ’25 op uitbreiding trainingscapaciteit Sparta ‘25

Besluit:
Er wordt een afspraak met Sparta ’25 gepland. 

Opening expositie project Bosnië 20 december 

Besluit:
Wethouder Briels is bij de opening op 20 december aanwezig.

Nieuwjaarsborrel ondernemersvereniging VIER 13 januari as.  

Besluit:
Uitnodiging wordt opgenomen in de agenda’s van alle collegeleden.

Flexibilisering asielketen; regionale aanpak  

Besluit:
De brief m.b.t. de regionale aanpak wordt rechtstreeks, ter informatie, toege-stuurd aan de gemeenteraad.