Openbare besluitenlijst Collegevergadering 21 maart 2023

Aanwezig:

  • Burgemeester F. van der Meijden
  • Wethouder R. van den Berkmortel
  • Wethouder J. Briels
  • Wethouder M. Slaets-Sonneveldt
  • Secretaris J. van de Ven

Besluitenlijst BenW vergadering 21 maart 2023

Besluit:
De besluitenlijst wordt in overeenstemming met het concept vastgesteld.

Toelichting:
Besluitenlijst collegevergadering van 14 maart jl. wordt ongewijzigd vastgesteld.

Besluit:
1.    Conform het advies van de commissie bezwaarschriften het besluit met een verbeterende motivering in stand te laten;
2.    Het verzoek om proceskostenvergoeding af te wijzen.

Toelichting: 
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 12 juli 2022 positief besloten op de aanvraag om planschade. Omdat de indiener van de aanvraag zich niet kon vinden in het genomen besluit heeft deze belanghebbende op 5 augustus 2022 bezwaar gemaakt. In overeenstemming met de bezwaarprocedure is er advies ingewonnen bij de commissie bezwaarschriften. Het advies van de commissie bezwaarschriften is binnen. De commissie is van oordeel dat het besluit op het aspect normaal maatschappelijk risico onvoldoende is gemotiveerd. Naar aanleiding van het advies van de commissie bezwaarschriften is een nadere onderbouwing gevraagd bij de planschadedeskundige SAOZ met betrekking tot hoogte van - de onderbouwing van - het normaal maatschappelijk risico. Het besluit kan met een aanvulling op de motivatie in stand blijven. Omdat het besluit in stand blijft is er geen aanleiding om over te gaan tot proceskostenvergoeding.

Besluit:
Het verzoek om extra middelen en ondersteuning beweegtuinen af te wijzen.

Toelichting:
Vanuit de gezamenlijke beweegtuinen in Laarbeek is er via een brief (Bijlage 1) verzocht om extra middelen om professionele inzet te garanderen bij de beweegtuinen.

Besluit:
1.    Vaststellen van de gemeentelijke bijdrage van € 9.250,- voor het opstellen van een tracéstudie, voorlopig ontwerp, kostenraming en een bestuursovereenkomst voor de snelfietsroute Gemert-Eindhoven. 
2.    Deze kosten dekken uit de post onvoorzien.

Toelichting: 
In 2018 hebben de 21 samenwerkende gemeenten in de MRE-regio afgesproken om met elkaar de komende jaren slimme mobiliteitsoplossingen te realiseren. Deze oplossingen zijn opgenomen in de Bereikbaarheidsagenda Zuidoost-Brabant. Een van de projecten is de aanleg van een snelfietsroute Gemert-Eindhoven. Begin maart is een offerte ontvangen voor het uitvoeren van de diverse voorbereidende werkzaamheden voor 4 gemeenten. Alvorens opdracht te verlenen aan het adviesbureau is het van belang dat uw college eerst instemt met het beschikbaar stellen van een budget voor het uitvoeren van deze werkzaamheden.

Besluit:
Een bijdrage te verlenen van €3.500,- ten behoeve van het organisatieonder-zoek Land van de Peel.

Toelichting:
In 2021 is de marketingorganisatie Land van de Peel gestart. De twee marketeers werken momenteel als ZZP-ers in opdracht van de gemeente Asten. De gemeente Asten beheert de financiën voor Land van de Peel en verzorgt de salarisadministratie, huisvestingskosten e.d. Dit is geen houdbare situatie. De bestuurders VTE van de Peelgemeenten hebben uitgesproken dat zij een voorkeur hebben voor een organisatiemodel waarbij Land van de Peel verder gaat als zelfstandige stichting. Om naar een zelfstandige stichting te kunnen groeien, dient een sluitende businesscase met draagvlak van alle partijen te worden uitgewerkt. Daarnaast wil gemeente Helmond onderzoeken of een samensmelting tussen Land van de Peel en Helmond Marketing mogelijk is om zo synergievoordeel te behalen. 

De  Peelgemeenten willen laten onderzoeken hoe de meest optimale toekomstige organisatiestructuur voor Land van de Peel en Helmond Marketing eruit ziet. Daarnaast moet het onderzoek een doorkijk te geven naar een toekomst, waarbij ook de overige VVV’s en I-punten binnen de Peelgemeenten een plek hebben binnen een organisatiemodel en wat dit betekent voor de financiering en de governance. 

Wat betreft de kosten is het volgende voorstel:
-    50% offerte is voor rekening gemeente Helmond 
-    50% offerte is ter verdeling over de andere 5 Peelgemeenten op basis van gelijkwaardigheid 
Voor de overige 5 Peelgemeenten komt het bedrag dan ongeveer uit op zo’n 3.500,- per gemeente.

Besluit:
1.    De dienstauto van de Buitengewoon Opsporing Ambtenaar (BOA) te vervangen 
2.    Een hybride voertuig aan te kopen zijnde een Mitsubishi Eclipse voor € 37.509,20 
3.    De dienstauto aan te kopen bij Driessen Mitsubishi, Vaalserbergweg 305 te Eindhoven
4.    De dienstauto te laten bestickeren en te laten voorzien van in- en opbouw bij Marelko Benelux B.V., Rondven 4 in Maarheeze voor €7.113,60 5. Een tankpas aan te schaffen bij Coöperatie AVIA

Toelichting:
Sinds 2019 least de gemeente een dienstauto voor de BOA’s. Het is in eerste instantie voor een proefperiode van 2 jaar. Dit om te kijken of een dienstauto nodig is. De proeftermijn verviel in augustus 2021. Uit de proefperiode blijkt dat het voertuig veelvuldig en doelmatig gebruikt is.  In 2022 stelt het college een budget vast om het voertuig te vervangen.

Besluit:
1.    De ‘Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen Laarbeek 2023’ met terugwerkende kracht tot 1 januari 2023 ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad. 
2.    De ‘Kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen 2020’ met terugwerkende kracht tot 1 januari 2023 ter intrekking voor te leggen aan de gemeenteraad.


Toelichting:
In 2022 is de ‘Regeling kwijtschelding belastingen medeoverheden’ in werking getreden die het voor gemeenten en waterschappen mogelijk maakt om de vermogensnorm voor de beoordeling van kwijtscheldingsverzoeken te verruimen boven de reeds geldende vermogensvrijstelling. Het Algemeen Bestuur van de Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) heeft op 22 december 2022 besloten om conform deze regeling:
-    de vermogensnorm te verruimen en in het belastingsysteem aan te passen; 
-    het inlichtingenbureau door te geven voor de geautomatiseerde toetsing;
-    het besluit in het eerste kwartaal van 2023 formeel door de gemeenteraad te laten nemen met terugwerkende kracht per 1 januari 2023.
Met dit voorstel wordt de raad gevraagd om de nieuwe ‘Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen Laarbeek 2023’ vast te stellen en de oude Kwijtscheldingsregeling in te trekken.

Vervolg van de procedure:
Het besluit wordt besproken in de commissie sociale en algemene zaken op 20 april 2023 en vervolgens tijdens de raadsvergadering van 11 mei 2023.

Besluit:
1.    De bouwkavel te verkopen aan de in het bijgevoegde overzicht genoemde koper. 
2.    De opbrengst uit de verkoop ten gunste te laten komen aan de grondexploitatie Bemmer IV.

Toelichting:
De gemeente Laarbeek ontwikkelt bedrijventerrein Bemmer IV. In de realisatiefase van het project worden bouwkavels uitgegeven. De bouwkavels kunnen echter pas juridisch worden geleverd nadat het college van burgemeester en wethouders daarover een besluit heeft genomen.

Besluit:
1.    In te stemmen met ‘voorgenomen besluit’ om de organisatieinrichting van Laarbeek te versterken op basis van het voorstel (bijlage 1), met de volgende elementen:
a.    De hoofdstructuur van de organisatie wordt aangepast, er komen 3 afdelingen met daaronder 13 coördinatoren
b.    Het mensgericht werken en de taakvolwassenheid worden versterkt
c.    De organisatie gaat meer adaptief werken passend bij elke opgave
d.    De (interne) bedrijfsvoering wordt eenduidig en meer dienstverlenend heringericht
e.    Versterking van de beleidscapaciteit op twee kwetsbare functies

2.    In te stemmen met het versturen van een adviesaanvraag aan de Ondernemingsraad waarmee zij wordt gevraagd om te adviseren over dit voorstel voor versterking van de organisatieinrichting van Laarbeek.

3.    In te stemmen met de financiële consequenties van dit voorstel conform het voorstel (bijlage 1) en de uitwerking hiervan in het bijgevoegde memo (bijlage 3), te weten:

a.    een investering te doen van 700.000 euro in de versterking van de organisatie ten laste van de stelpost ‘toekomstbestendige organisatie’
b.    Goedkeuren van de inzet van 19.000 Rijksmiddelen voor Wet verhuurschap en 273.800,- Rijksmiddelen voor duurzaamheid.  
c.    Instemmen met herschikking van bestaande formatie van in totaal 449.200,-

Toelichting:
In het najaar van 2022 heeft een onderzoeksbureau een formatie- en organisatieonderzoek uitgevoerd naar de toekomstbestendigheid van de organisatie van de gemeente Laarbeek. Het rapport geeft bevindingen en aanbevelingen over versterking van de organisatie in het licht van bestendigheid richting de toekomst en goed werkgeverschap, voor een heroriëntatie van de organisatiestructuur en versterking van de bedrijfsvoering. 

Op basis hiervan is een voorstel uitgewerkt voor versterking van de organisatieinrichting. 
Hierin wordt de structuur van de organisatie versterkt en worden werkwijzen aangepast. Ook worden een aantal kwetsbare functies versterkt. Het College heeft dit nu (voorlopig) vastgesteld en voorgelegd aan de Ondernemingsraad (OR). Op basis van de reactie van de OR zal het College een definitief besluit nemen. 

Vervolg van de procedure:
Het voorgenomen besluit wordt voorgelegd aan de ondernemingsraad. 

Besluit:
Instemmen met het voornemen tot het instellen van een parkeerverbod op een deel van de Hoeve in Beek en Donk.

Toelichting:
Begin dit jaar is een verzoek ingekomen van een bewoner op de Hoeve in Beek en Donk om een parkeerverbod in te stellen op een deel van de Hoeve in Beek en Donk. In de vergadering Werkgroep Verkeer op 2 maart is afgesproken om eerst de andere bewoners te vragen hoe zij hier over denken. Inmiddels zijn van alle betrokken bewoners de reacties binnen gekomen en iedereen is positief over het instellen van een parkeerverbod op dit deel van de Hoeve.

Besluit:
Sloop en vervangende nieuwbouw van de cultuurhistorische waardevolle boerderij aan Den Houw in Lieshout toe te staan onder nader genoemde voorwaarden.

Toelichting:
Het College van B&W stemt in om de sloop en vervangende nieuwbouw van de cultuurhistorische waardevolle boerderij aan Den Houw 2 in Lieshout toe te staan, omdat de boerderij in dermate slechte bouwkundige en constructieve staat verkeert. De vervangende nieuwbouw moet voldoen aan de eisen in het bestemmingsplan buitengebied en de nader gestelde eisen van de gecombineerde welstands- en monumentencommissie.

Besluit:
1. De gemeenteraad voor te stellen een voorbereidingsbesluit te nemen, strekken de tot een partiële herziening van alle binnen het grondgebied van de gemeente Laarbeek vigerende bestemmingsplannen, met uitzondering van de hierna te noemen percelen:

a. Jumbo Lieshout, gevestigd aan Dorpsstraat 54a te Lieshout, kadastraal LHT00 sectie I nummers 1672, 1931, 2128 en 2167;
b. Jumbo Beek en Donk, gevestigd aan Heuvelplein 73 te Beek en Donk, kadastraal BEE01 sectie I nummer 1817;
c. Jan Linders Beek en Donk, gevestigd aan het Heuvelplein 11 te Beek en Donk, kadastraal BEE01 sectie K nummer 992;
d. Plus Beek en Donk, gevestigd aan Piet van Thielplein 30 te Beek en Donk, kadastraal BEE01 sectie L nummer 1010;
e. Poolse supermarkt Polski Sklep promo Beek en Donk, gevestigd aan Piet van Thielplein 5 te Beek en Donk, kadastraal BEE01 sectie L nummer 183;
f. MCD Aarle-Rixtel, gevestigd aan Kerkstraat 7, kadastraal ALE00 sectie A nummers 2437, 2439 en 2885;
g. Aldi Aarle-Rixtel, gevestigd aan Kanaaldijk 3 te Aarle-Rixtel, kadastraal ALE00 sectie C nummer 4255;
zoals op de bij dit besluit behorende verbeelding (NL.IMRO.1659.VBBPSupermarkten.VG01) nader is aangegeven;

2. Conform artikel 25 lid 2 Gemeentewet, geheimhouding op te leggen ten aanzien van dit voorbereidingsbesluit en bijbehorende bijlagen.

Toelichting:
Met het voorgestelde voorbereidingsbesluit wordt het volgende bepaald:

1. Met het voorbereidingsbesluit verklaart de gemeenteraad dat een bestemmingsplan voor de voornoemde gronden wordt voorbereid, in de vorm van een zogeheten parapluplan;

2. Dat dit in voorbereiding zijnde parapluplan ertoe strekt de functieaanduiding ‘detailhandel’ op deze gronden binnen de bestemmingen ‘centrum’, ‘bedrijventerrein’, en ‘dienstverlening’ zodanig te wijzigen, dat de exploitatie van een supermarkt binnen deze functieaanduiding niet langer tot de rechtstreekse planologische mogelijkheden behoort. Onder ‘supermarkt’ wordt in dezen verstaan: ‘Winkel met een winkelvloeroppervlak van ten minste 500 m2 met het verkoopsysteem zelfbediening voor levensmiddelen en aanvullend assortiment. Voor versproducten zijn er speciale bedieningsafdelingen’’;

3. Dat het hangende dit voorbereidingsbesluit verboden is om het gebruik van de bij dit besluit aangewezen gronden of bouwwerken als bedoeld onder 2 zodanig te wijzigen, dat hierop een supermarkt wordt gevestigd of uitgebreid.

4. Dat het college van Burgemeester en Wethouders bevoegd is ingevolge artikel 2.12, lid 1 sub d van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een omgevingsvergunning te verlenen in afwijking van het verbod onder 3, doch uitsluitend ingeval het de uitbreiding van een ter plaatse reeds gevestigde en in bedrijf zijnde supermarkt betreft;

5. Dat het voorbereidingsbesluit op de wettelijk voorgeschreven wijze bekend zal worden gemaakt in het Gemeenteblad en het met plan-IDN NL.IMRO.1659.VBBPSupermarkten.VG01 elektronisch bekend te maken op de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl;

6. Dat het voorbereidingsbesluit in werking treedt op de dag na de dag van bekendmaking.

Vervolg van de procedure:
Het voorbereidingsbesluit wordt besproken tijdens de raadsvergadering van 23 maart as.

Besluit:
Eenmalig een subsidie ter hoogte van €500,- te verstrekken aan de initiatiefnemers van de dierenweide Koppelstraat.

Toelichting:

In 2010 hebben een aantal aanwonenden van de dierenweide in de Koppelstraat het initiatief genomen om de zorg over een op dat moment verwaarloosde hoek op zich te nemen. Het perceel is in bruikleen gegeven via een particuliere eigenaar met de afspraak alles keurig te onderhouden. De initiatiefnemers willen graag een stichting vormen, zodat ze de structurele kosten deels kunnen dekken middels bijdragen vanuit fondsen. De kosten om een stichting te vormen zijn vrij hoog en dragen niet bij aan het doel van de organisatie. Daarom is gevraagd of de gemeente een éénmalige subsidie wil verstrekken t.b.v. het oprichten van een stichting.

Besluit:
Een éénmalige subsidie te verstrekken ter hoogte van €500,- aan Stichting parkje Franciscushof.

Toelichting:
Het terrein bij Franciscushof in Lieshout wordt al jaren door individuele inwoners bijgehouden en ingericht als wandelpark. Voor verschillende bouwwerken (overkapping, kippenren, waterput) is door de gemeente subsidie verleend. In 2022 is een stichting opgericht t.b.v. het beheer en onderhoud van het wandelparkje. Om dit duurzaam voort te zetten vragen zij subsidie aan.

Besluit:
1. Instemmen met de aankoop van de applicatie MOOR voor het werkproces Kabels en Leidingen.
2. Jaarlijks budget van I&A ophogen met € 12.404,- voor de structurele kosten.
3. De incidentele kosten ter grootte van € 12.500,- toe te laten voegen aan de budgetten van I&A.

Toelichting:
De applicatie MOOR wordt in Nederland door 85% van alle gemeenten gebruikt voor het registreren, vergunnen en administratief afhandelen van alle breek- en legvergunningen, instemmingsbesluiten en graaftoestemmingen, ingediend door nuts- en telecombedrijven. Behalve Laarbeek gebruiken alle MRE-gemeenten MOOR.

In Noord-Brabant verzorgde de samenwerkende nutsbedrijven, verenigd in Synfra, voor een eenvoudige applicatie waarmee gemeenten periodiek de straatwerkvergoedingen konden bepalen welke in rekening gebracht kunnen worden aan Enexis en Brabant Water. Dit systeem, Gemma, is end-of-life en is per 1 maart gestopt.

Omdat de gemeente Laarbeek de straatwerkvergoedingen wenst te kunnen blijven innen en om meer grip te krijgen op de nuts- en telecombedrijven, wordt voorgesteld om de applicatie MOOR te gaan gebruiken. Laarbeek volgt daarmee de rest van de regio.

Besluit:
Instemmen met de bindende voordracht van mevrouw K. Vogel als lid van de Raad van Toezicht van PlatOO.

Toelichting:
De Raad van Toezicht van PlatOO dient volgens de statuten uit vijf leden te be-staan. Per 1 januari 2023 is een lid afgetreden. Conform haar statuten doet PlatOO een bindende voordracht van een kandidaat-lid voor de Raad van Toezicht. Gevraagd wordt in te stemmen met de voordracht van de kandidaat.

Besluit:
Het afwijzen van het verzoek tot aankoop gemeentegrond ter realisatie uitrit naast een pand aan de Dorpsstraat te Lieshout.

Toelichting:
Meermaals is een verzoek ingediend tot het aankopen van een strook gemeentegrond naast Dorpsstraat 93 te Lieshout om hierop een uitrit te realiseren. Het gemeentelijke perceel maakt deel uit van de hoofdgroenstructuur en wordt dit jaar ingezet om waterberging te realiseren. Hierbij dient de betreffende strook gemeentegrond als (groene) beheerstrook. Overeenkomstig de Nota Restroken 2012, laatst gewijzigd 3 mei 2022, besluit het college om het verzoek af te wijzen.

Besluit:
Wethouder van den Berkmortel neemt deel aan een gedeelte van het programma.

Besluit:
De gemeenschappelijke kaders worden voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:
Het college neemt de uitnodiging voor kennisgeving aan.

Besluit:
Als het op een logische, eenvoudige manier ingeregeld kan worden, neemt het gemeentehuis deel.

Besluit:
Het college neemt de uitnodiging voor kennisgeving aan.

Besluit:
Het college neemt de brief voor kennisgeving aan.

Besluit:
Wethouder Briels neemt deel aan dit overleg.

Besluit:
Wethouder Briels neemt deel aan dit overleg.

Besluit:
Betrokkene wordt uitgenodigd voor een gesprek.