default iconOpenbare besluitenlijst collegevergadering 28 maart 2023

Aanwezig:

  • F. van der Meijden
  • R. van den Berkmortel
  • J. Briels
  • M. Slaets-Sonneveldt
  • J. van de Ven
Programma Toerisme & Recreatie gemeente Laarbeek 2023-2027

Besluit:

1.    Vaststellen van het programma Toerisme en Recreatie 2023 – 2027 
2.    Bijgevoegde raadsinformatiebrief vaststellen en aanbieden aan de gemeenteraad

Toelichting:

Het Programma Toerisme & Recreatie 2023-2027 is tot stand gekomen dankzij een brede participatie van de belanghebbenden: ondernemers, dorpsraden, inwoners, heemkundekringen, natuurorganisaties en kennispartners. Vanaf oktober tot december 2022 zijn de verschillende stappen doorlopen om informatie op te halen. Vanzelfsprekend zijn ook de omgevingsvisie Buitengebied, het coalitieakkoord en visie Land van de Peel als bouwstenen voor dit programma gebruikt. 

Met het vaststellen van het Programma Toerisme 2023-2027 maakt gemeente Laarbeek strategische keuzes voor de korte en middellange termijn. Het programma legt de onderwerpen vast waar tijd en geld in worden geïnvesteerd. Dit met als doel om de duurzame ontwikkeling van recreatie en toerisme te stimuleren. Het programma helpt Laarbeek en haar kernen, uitgaande van de cultuurhistorische en landschappelijke waarden en kwaliteiten, tot een toegankelijke, gastvrije en aantrekkelijke bestemming te ontwikkelen. Uiteraard is deze ontwikkeling afgestemd op de behoeften van de inwoner, recreant en toerist.

Bouwen in strijd met regels, perceel aan de Beemdkant Lieshout

Besluit:

Over te gaan tot het versturen van een vooraankondiging last onder dwangsom.

Toelichting:

Op 4 juni 2022 heeft onze toezichthouder een controle uitgevoerd op een perceel in Lieshout. Op 24 oktober 2022 heeft onze toezichthouder een hercontrole uitgevoerd op het betreffende perceel. 

Het perceel ligt in het bestemmingsplan ‘Buitengebied’ en heeft de bestemming ‘Agrarisch’. Op het perceel is een bouwwerk in diverse richtingen buiten het bouwvlak uitgebreid. Tijdens de hercontrole is geconstateerd dat nog niet alle bebouwing buiten de bestemming ‘Bestaande bebouwing’ is gesloopt. Daarnaast is op het perceel een opslag aangetroffen. De opslag is niet gerealiseerd in dienst van agrarische doeleinden. De opslag is niet ten behoeve van de bestemming ‘agrarisch’ en is daarom niet toegestaan. 

Bouwen in strijd met regels aan de Beemdkant Lieshout

Besluit:

Over te gaan tot het verzenden van een vooraankondiging last onder dwangsom

Toelichting:

Er is door de toezichthouder diverse controles uitgevoerd op een perceel in Lieshout. Het betreffende perceel heeft de bestemmingen ‘Wonen’ en ‘Agrarisch’. Binnen de bestemming ‘Agrarisch’ zijn diverse bouwwerken opgericht. Voor de opgerichte bouwwerken is geen vergunning verleend. Daarnaast is binnen de bestemming ‘Agrarisch’ een strijdige verharding aangebracht en zijn er diverse schuttingen gebouwd. De bouwwerkzaamheden die op het perceel hebben plaatsgevonden zijn in strijd met het geldende bestemmingsplan. 

Strijdig gebruik woning aan Molenheide Lieshout

Besluit:

Een voornemen last onder dwangsom op te leggen inhoudende het staken van het verhuren van de woning en het bijgebouw, ten behoeve van bewoning en recreatie aan de Molenheide 20 te Lieshout om daarmee de situatie in overeenstemming te brengen – en gebracht te houden – met de aldaar geldende woonbestemming (Bestemmingsplan ‘Woonbos Molenheide’, artikel 4.1).

Toelichting:

Naar aanleiding van diverse overlastmeldingen en advertenties op AirBnb en Booking.com heeft, op donderdag 10 november 2022 in het kader van een PIT-actie, een controle plaats gevonden aan het perceel Molenheide 20, 5735 PE, te Lieshout. Op 27 januari 2023 is in dit kader een waarschuwingsbrief aan de eigenaar van de woning toegezonden met betrekking tot het verhuren van de woning en het bijgebouw ter bewoning en recreatie. Op 6 maart 2023 is een hercontrole geweest. Hieruit is gebleken dat, ondanks de verstuurde waarschuwing, nog steeds sprake is van het verhuren van beide gebouwen. Het verhuren van de woning en het bijgebouw levert strijd op met het geldende bestemmingsplan. Met het voornemen wordt beoogd dat de situatie in overeenstemming met het bestemmingsplan wordt gebracht.

Uitvoeringsprogramma VTH 2023

Beslissing:

1.    Het Uitvoeringsprogramma VTH 2023 vast te stellen; 
2.    De gemeenteraad te informeren met een raadsinformatiebrief
 

Toelichting:

Op grond van het Besluit omgevingsrecht (Bor) werkt de gemeente jaarlijks het uitvoerings- en handhavingsbeleid uit in een uitvoeringsprogramma. Hierin is aangegeven welke activiteiten, op het gebied van Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) op het gebied van de fysieke leefomgeving dat jaar zullen worden uitgevoerd. De gemeenteraad wordt via een raadsinformatiebrief geïnformeerd over het uitvoeringsprogramma. 

Onderhouden heem 2023 t/m 2028

Besluit:

De inkoopstrategie tbv de aanbesteding van het onderhoud heemlocaties vast te stellen.

Toelichting:

Het onderhoud van de bloemrijke graslanden in de gemeente Laarbeek wordt uitgevoerd door één hoveniersbedrijf. Deze onderhoudswerkzaamheden moeten we opnieuw aanbesteden. Burgemeester en wethouders hebben hiervoor een inkoopstrategie vastgesteld. Daarin is vastgelegd op welke manier we een hoveniersbedrijf selecteren om de werkzaamheden uit te voeren.

Bezorgdheid over introductie 5G -systeem in gemeente Laarbeek

Beslissing:

De reactie op de brief over bezorgdheid 5G te versturen aan de betreffende inwoners.

Toelichting:

Een aantal inwoners hebben hun zorgen geuit over de uitrol van 5G. Zij geven aan zorgen te hebben over de gezondheidseffecten van 5G. Het college heeft in samenspraak met een advies vanuit de GGD een reactie gegeven op deze brieven.

Vergaderstukken DB en AVA Senzer 3 april as.

Wethouder Briels neemt deel aan dit overleg.

Vergaderstukken AB ODZOB 30 maart as.

Wethouder Van den Berkmortel neemt deel aan dit overleg

Achtergrondinformatie ministerie proces verrekening neveninkomsten decentrale politieke ambtsdragers

Voor de gestelde termijn geven de collegeleden de neveninkomsten op

Uitnodiging 15-jarig bestaan Veteranen Ontmoetingscentrum ‘De Treffer’ zaterdag 22 april as.

De burgemeester woont de bijeenkomst, onder voorbehoud van andere afspraken, bij.

Uitnodiging grote Laarbeekoefening EHBO-verenigingen Beek en Donk en Lieshout/Mariahout maandagavond 3 april as.

De burgemeester woont de bijeenkomst, onder voorbehoud van andere afspraken, bij.

Uitnodiging 10-jarig jubileum Buitengewoon Smakelijk zondag 2 april as. 14-16.00 uur

De burgemeester bezoekt het jubileum. Andere collegeleden sluiten aan indien mogelijk. 

Inschrijven VNG Jaarcongres Groningen 13 en 14 juni as.

Op dit moment wordt geen beslissing genomen. Gepolst wordt hoe de omringende gemeenten erin zitten.

Contact

Telefoon: 0492 469 700

E-mail: gemeente@laarbeek.nl 

Bezoekadres:

Koppelstraat 37 
5741 GA Beek en Donk

Postadres:

Postbus 190
5740 AD Beek en Donk

Openingstijden 

Maandag, dinsdag, donderdag: 9.00 tot 17.00 uur
Woensdag: 9.00 tot 19.30 uur
Vrijdag: 9.00 tot 12.30 uur

Wij zijn bereikbaar via

© 2023 Gemeente Laarbeek