Openbare besluitenlijst collegevergadering 28 maart 2023

Aanwezig:

  • F. van der Meijden
  • R. van den Berkmortel
  • J. Briels
  • M. Slaets-Sonneveldt
  • J. van de Ven

Besluit:

1.    Vaststellen van het programma Toerisme en Recreatie 2023 – 2027 
2.    Bijgevoegde raadsinformatiebrief vaststellen en aanbieden aan de gemeenteraad

Toelichting:

Het Programma Toerisme & Recreatie 2023-2027 is tot stand gekomen dankzij een brede participatie van de belanghebbenden: ondernemers, dorpsraden, inwoners, heemkundekringen, natuurorganisaties en kennispartners. Vanaf oktober tot december 2022 zijn de verschillende stappen doorlopen om informatie op te halen. Vanzelfsprekend zijn ook de omgevingsvisie Buitengebied, het coalitieakkoord en visie Land van de Peel als bouwstenen voor dit programma gebruikt. 

Met het vaststellen van het Programma Toerisme 2023-2027 maakt gemeente Laarbeek strategische keuzes voor de korte en middellange termijn. Het programma legt de onderwerpen vast waar tijd en geld in worden geïnvesteerd. Dit met als doel om de duurzame ontwikkeling van recreatie en toerisme te stimuleren. Het programma helpt Laarbeek en haar kernen, uitgaande van de cultuurhistorische en landschappelijke waarden en kwaliteiten, tot een toegankelijke, gastvrije en aantrekkelijke bestemming te ontwikkelen. Uiteraard is deze ontwikkeling afgestemd op de behoeften van de inwoner, recreant en toerist.

Besluit:

Over te gaan tot het versturen van een vooraankondiging last onder dwangsom.

Toelichting:

Op 4 juni 2022 heeft onze toezichthouder een controle uitgevoerd op een perceel in Lieshout. Op 24 oktober 2022 heeft onze toezichthouder een hercontrole uitgevoerd op het betreffende perceel. 

Het perceel ligt in het bestemmingsplan ‘Buitengebied’ en heeft de bestemming ‘Agrarisch’. Op het perceel is een bouwwerk in diverse richtingen buiten het bouwvlak uitgebreid. Tijdens de hercontrole is geconstateerd dat nog niet alle bebouwing buiten de bestemming ‘Bestaande bebouwing’ is gesloopt. Daarnaast is op het perceel een opslag aangetroffen. De opslag is niet gerealiseerd in dienst van agrarische doeleinden. De opslag is niet ten behoeve van de bestemming ‘agrarisch’ en is daarom niet toegestaan. 

Besluit:

Over te gaan tot het verzenden van een vooraankondiging last onder dwangsom

Toelichting:

Er is door de toezichthouder diverse controles uitgevoerd op een perceel in Lieshout. Het betreffende perceel heeft de bestemmingen ‘Wonen’ en ‘Agrarisch’. Binnen de bestemming ‘Agrarisch’ zijn diverse bouwwerken opgericht. Voor de opgerichte bouwwerken is geen vergunning verleend. Daarnaast is binnen de bestemming ‘Agrarisch’ een strijdige verharding aangebracht en zijn er diverse schuttingen gebouwd. De bouwwerkzaamheden die op het perceel hebben plaatsgevonden zijn in strijd met het geldende bestemmingsplan. 

Besluit:

Een voornemen last onder dwangsom op te leggen inhoudende het staken van het verhuren van de woning en het bijgebouw, ten behoeve van bewoning en recreatie aan de Molenheide 20 te Lieshout om daarmee de situatie in overeenstemming te brengen – en gebracht te houden – met de aldaar geldende woonbestemming (Bestemmingsplan ‘Woonbos Molenheide’, artikel 4.1).

Toelichting:

Naar aanleiding van diverse overlastmeldingen en advertenties op AirBnb en Booking.com heeft, op donderdag 10 november 2022 in het kader van een PIT-actie, een controle plaats gevonden aan het perceel Molenheide 20, 5735 PE, te Lieshout. Op 27 januari 2023 is in dit kader een waarschuwingsbrief aan de eigenaar van de woning toegezonden met betrekking tot het verhuren van de woning en het bijgebouw ter bewoning en recreatie. Op 6 maart 2023 is een hercontrole geweest. Hieruit is gebleken dat, ondanks de verstuurde waarschuwing, nog steeds sprake is van het verhuren van beide gebouwen. Het verhuren van de woning en het bijgebouw levert strijd op met het geldende bestemmingsplan. Met het voornemen wordt beoogd dat de situatie in overeenstemming met het bestemmingsplan wordt gebracht.

Beslissing:

1.    Het Uitvoeringsprogramma VTH 2023 vast te stellen; 
2.    De gemeenteraad te informeren met een raadsinformatiebrief

Toelichting:

Op grond van het Besluit omgevingsrecht (Bor) werkt de gemeente jaarlijks het uitvoerings- en handhavingsbeleid uit in een uitvoeringsprogramma. Hierin is aangegeven welke activiteiten, op het gebied van Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) op het gebied van de fysieke leefomgeving dat jaar zullen worden uitgevoerd. De gemeenteraad wordt via een raadsinformatiebrief geïnformeerd over het uitvoeringsprogramma. 

Besluit:

De inkoopstrategie tbv de aanbesteding van het onderhoud heemlocaties vast te stellen.

Toelichting:

Het onderhoud van de bloemrijke graslanden in de gemeente Laarbeek wordt uitgevoerd door één hoveniersbedrijf. Deze onderhoudswerkzaamheden moeten we opnieuw aanbesteden. Burgemeester en wethouders hebben hiervoor een inkoopstrategie vastgesteld. Daarin is vastgelegd op welke manier we een hoveniersbedrijf selecteren om de werkzaamheden uit te voeren.

Beslissing:

De reactie op de brief over bezorgdheid 5G te versturen aan de betreffende inwoners.

Toelichting:

Een aantal inwoners hebben hun zorgen geuit over de uitrol van 5G. Zij geven aan zorgen te hebben over de gezondheidseffecten van 5G. Het college heeft in samenspraak met een advies vanuit de GGD een reactie gegeven op deze brieven.

Wethouder Briels neemt deel aan dit overleg.

Wethouder Van den Berkmortel neemt deel aan dit overleg

Voor de gestelde termijn geven de collegeleden de neveninkomsten op

De burgemeester woont de bijeenkomst, onder voorbehoud van andere afspraken, bij.

De burgemeester woont de bijeenkomst, onder voorbehoud van andere afspraken, bij.

De burgemeester bezoekt het jubileum. Andere collegeleden sluiten aan indien mogelijk. 

Op dit moment wordt geen beslissing genomen. Gepolst wordt hoe de omringende gemeenten erin zitten.