Openbare besluitenlijst Collegevergadering 7 februari 2023

Aanwezig:

  • Burgemeester F. van der Meijden
  • Wethouder R. van den Berkmortel
  • Wethouder J. Briels 
  • Wethouder M. Slaets-Sonneveldt
  • Secretaris J. van de Ven

Besluitenlijst BenW vergadering 31 januari 2023

Besluit:
De besluitenlijst wordt in overeenstemming met het concept vastgesteld.

Toelichting:
Besluitenlijst collegevergadering 24 januari 2023.

Besluiten

Besluit:


1. Aan de raad vragen om met de Kerkenvisie Laarbeek in te stemmen.
2. Aan de raad vragen om in 2023 een eenmalig budget van €5000 beschikbaar te stellen voor het faciliteren van het parochiebestuur bij het verdere traject en dit te onttrekken uit de post ‘Onvoorzien’ van de raad.

Toelichting:

Gemeente Laarbeek heeft in samenwerking met Parochie Zalige Pater Eustachius van Lieshout een Kerkenvisie voor Laarbeek opgesteld. Het college vraagt aan de gemeenteraad om in te stemmen met de Kerkenvisie en het verdere traject om te komen tot toekomstbestendig religieus erfgoed te faciliteren.

Vervolg procedure:

Bespreken in de commissievergadering algemene zaken/sociale zaken op 9 maart as. en vervolgens in de raadsvergadering van 23 maart 2023.

Besluit:

1. Op basis van de vormvrije M.E.R.-beoordeling voor het project Heuvelsche Velden geen milieueffectrapport (M.E.R.) op te stellen;
2. Op basis van de uitgevoerde onderzoeken en daaruit voortkomende selectiead-viezen een selectiebesluit voor het plangebied van de Heuvelsche Velden te nemen;

Toelichting:

Ten westen van Beek en Donk, tussen de Goorloop en de Pater Becanusstraat is een woningbouwplan uitgewerkt voor 65 woningen met circa 5,5 hectare natuur. De gemeente en de ontwikkelmaatschappij Ruimte voor Ruimte hebben hiervoor het ontwerpbestemmingsplan Heuvelsche Velden voorbereid en gereed gemaakt voor ter inzage legging.
Bij dit ontwerpbestemmingsplan is een aanmeldnotitie voor een vormvrije M.E.R.-beoordeling ontvangen. Uit de aanmeldnotitie blijkt dat er geen sprake is van na-delige milieugevolgen voor de omgeving en vanuit de omgeving. Daarom is voor-gesteld dat er geen formele M.E.R.-procedure noodzakelijk is.
In het plangebied Heuvelsche Velden zijn in het heden en verleden meerdere archeologische onderzoeken uitgevoerd. Op basis van deze adviezen is voorgesteld om een selectiebesluit te nemen. Daarmee wordt op drie deellocaties vervolg onderzoek noodzakelijk geacht, het resterende onderzochte gebied vrijgegeven en de dubbelbestemming ‘Archeologie’ verwijderd.

Besluit:

1. Aan de raad voor te stellen het Beoordelingskader voor initiatieven met tiny houses in Laarbeek vast te stellen;
2. De principe-aanvragers na vaststelling door de gemeenteraad berichten over het nieuwe beoordelingskader en ze uitnodigen om een eventueel aangepast plan in te dienen.

Toelichting:

Tiny Houses zijn door particulieren en ontwikkelaars ontdekt als een serieuze optie voor het op korte termijn ontwikkelen van wooneenheden. En om daarmee tegemoet te komen aan de urgente vraag naar woningen vanuit de markt en de samenleving. Op dit moment is er in Laarbeek dan ook sprake van meerdere aanvragen. Het is zaak om bij de beoordeling van deze aanvragen een gelijk vertrekpunt te creëren, waarbij de gemeentelijke belangen worden meegenomen en meegewo-gen. Om deze reden is een beoordelingskader opgesteld waaraan huidige en toekomstige initiatieven worden getoetst.

Vervolg procedure:

Bespreken in de commissievergadering ruimtelijk domein op 8 maart as. en ver-volgens in de raadsvergadering van 23 maart 2023.

Besluit:

Te besluiten om het verzoek om medewerking te verlenen aan het bouwen van een woning op kadastraal perceel Gemeente Beek en Donk, sectie K, nr. 984 af te wijzen.

Toelichting:

Aan de gemeente Laarbeek is het verzoek voorgelegd om mee te werken aan het realiseren van een woning op het perceel tussen de woningen aan ’t Slotje 6 en ’t Slotje 10 te Beek en Donk. Kadastraal gaat het om perceel Gemeente Beek en Donk, sectie K, nr. 984. Het verzoek is in strijd met het bestemmingsplan. Het perceel in kwestie heeft weliswaar de bestemming ‘wonen’, maar is niet voorzien van een bouwvlak.
Het ambtelijk advies is om niet in te stemmen met het verzoek. Het belangrijkste inhoudelijke argument daarvoor is dat het verzoek uitgaat van het invullen van een open plek en daarmee van verdere verdichting van de dorpskern. Dat is niet wenselijk in het kader van de doelstellingen rond klimaatadaptatie (voorkomen hittestress en wateroverlast) en biodiversiteit. Er is geen sprake van een toezegging op grond waarvan desalniettemin aan het initiatief zou moeten worden meegewerkt.

Besluit:

Om de huidige Dienstverleningsovereenkomst (DVO) van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Zuid Oost Brabant voor de periode van 1 januari 2023 tot en met 1 juli 2024 te verlengen.

Toelichting:

De periode van de huidige Dienstverleningsovereenkomst (DVO) van de Gemeen-schappelijke Regeling Omgevingsdienst Zuid Oost Brabant heeft een looptijd van twee jaar en eindigt op 31 december 2022. De overeenkomst is verlengd en geldt voor de periode 1 januari 2023 – 1 juli 2024.

Besluit:


1. In samenwerking met Landgoed Eyckenlust een Masterplan op te stellen voor het landgoed en omgeving
2. Deze samenwerking via de samenwerkingsovereenkomst te bekrachtigen
3. De gemeenteraad hiervan te informeren via een RIB
4. In te stemmen met het Programmadocument Landgoed Eyckenlust en omgeving.
5. De gemeentelijke bijdrage aan het masterplan te financieren uit ‘Uitvoering natuur- en landschapsprojecten’ en Werkbudget ‘Bereikbaarheidsagenda’ (62109200/34708)
6. Het werkbudget voor de Bereikbaarheidsagenda (62109200/34708) in 2023 in-cidenteel op te hogen met € 20.000 voor nader onderzoek naar een integrale oplossing voor het verkeersknelpunt bij de Beekse Brug en dit te verwerken in de 1ste tussenrapportage 2023

Toelichting:


Het college besluit om samen met Behoud en Verduurzaming Eyckenlust B.V. een Masterplan op te stellen voor Landgoed Eyckenlust en omgeving. Hiertoe wordt een Samenwerkingsovereenkomst ondertekend.
Dit Masterplan draagt in eerste instantie bij aan het in stand houden en verduur-zamen van de bijzondere natuur- en cultuurhistorische waarde van buitenplaats Eyckenlust. Uitgangspunt hierbij is ‘behoud door ontwikkeling’. In het integrale Masterplan worden ook gemeentelijke opgaves zoals beekherstel en onderzoek naar verdrogingsmaatregelen meegenomen.

Vervolg procedure:


Er wordt een raadsinformatiebrief verstuurd.

Besluit:


1. Om een last onder dwangsom op te leggen inhoudende het staken en gestaakt te houden van de (illegale) bewoning van een bedrijfspand in strijd met het bestemmingsplan.
2. Om in te stemmen met een begunstigingstermijn tot 1 maart 2023.

Toelichting:


Op 4 december 2020 is een waarschuwingsbrief aan de bewoners toegezonden met betrekking tot bewoning van het bedrijfspand. Op 20 mei 2021 is een hercontrole geweest. Hieruit is gebleken dat nog immer sprake was van bewoning in het bedrijfspand. 13 april 2022 heeft wederom een controle plaats gevonden waaruit ook weer bleek dat de bewoning niet is gestaakt. September 2022 heeft voorts de politie hetzelfde geconstateerd.
In november 2022 is een vooraankondiging last onder dwangsom verzonden. Hierop is door de bewoners gereageerd door middel van het indienen van een zienswijze. In deze zienswijze wordt gevraagd om uitstel tot 1 maart 2023. Het college be-sluit een last onder dwangsom op te leggen en geeft bewoners een begunstigingstermijn tot 1 maart 2023. Met de last wordt beoogd dat de situatie in overeen-stemming met het bestemmingsplan wordt gebracht.

Besluit:

Akkoord gaan met de Raadsinformatiebrief inclusief bijlagen 1 t/m 4. Deze brief en bijlagen informeert de raad over de zienswijze, op het aan de provincie gerichte Woo verzoek, aangaande taakstelling statushouders.

Toelichting:

NRC Media heeft een Woo verzoek gericht aan Provincie Noord-Brabant waarin zij alle correspondentie en documentatie wenst te ontvangen vanaf 2015 tot en met heden van de Brabantse gemeenten die in de genoemde periode op trede 3a of 3b van de interventieladder stonden. Gemeente Laarbeek was één van deze gemeente in actief toezicht over de periode 2016 en 2017, januari 2018 is dit actief toezicht beëindigd. Middels de zienswijze is hierop gereflecteerd. Met deze raadsinformatiebrief en bijlagen informeert het college de raad over de openbaarmaking van de documenten en de zienswijze.

Vervolg procedure:

Er wordt een raadsinformatiebrief verstuurd.

Besluit:

De concept zienswijze op de Kadernota 2024 ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad.

Toelichting:

De BSOB heeft de Kadernota 2024 bij de raad aangeboden met de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Nadat alle deelnemende raden aan het Dagelijks Bestuur haar zienswijzen kenbaar hebben gemaakt wordt de Kadernota 2024 door het Algemeen Bestuur vastgesteld. De uitgangspunten uit de Kadernota 2024 worden vervolgens vertaald in de uitwerking van de Ontwerpbegroting 2024 van BSOB.

Vervolg procedure:

Bespreken in de commissievergadering algemene zaken/sociale zaken op 9 maart as. en vervolgens in de raadsvergadering van 23 maart 2023.

Besluit:

De uitnodiging wordt voor kennisgeving aangenomen.