Openbare besluitenlijst collegevergadering 7 maart 2023

Aanwezig:

Burgemeester F. van der Meijden
Wethouder R. van den Berkmortel
Wethouder J. Briels
Wethouder M. Slaets-Sonneveldt
Secretaris J. van de Ven

Besluitenlijst BenW vergadering 7 maart 2023

Besluit:
De besluitenlijst wordt in overeenstemming met het concept vastgesteld.

Toelichting:
De besluitenlijst van de collegevergadering van 7 maart jl. wordt vastgesteld.

Openbaarmaking eerder genomen besluit (28 februari 2023)

Besluit:

1. De bezwaren tegen de omgevingsvergunning voor het kappen van 9 bomen aan de Buizerdstraat te Aarle-Rixtel gegrond te verklaren en het bestreden besluit te herroepen.
2. Een nieuwe vergunning aan te vragen voor de kap van 3 eiken en 1 els
3. Twee iepen terug te planten in de bomenrij nadat de omgevingsvergunning voor de kap van 3 eiken en 1 els is verleend.

Toelichting:

Op 29 juni 2022 verleende de Omgevingsdienst Zuidoost Brabant een vergunning voor het kappen van 9 bomen uit een bomenrij aan de Buizerdstraat in Aarle-Rixtel. De bezwaren tegen deze kapvergunning worden gegrond verklaard. Het college besluit om een nieuwe vergunning aan te vragen voor de kap van 3 eiken en 1 els en om 2 iepen terug te planten in dezelfde bomenrij. Hierdoor kunnen de overblijvende bomen zich beter ontwikkelen en met de nieuwe iepen vullen we 2 gaten in de bomenrij op. Voordat de nieuwe kapvergunning wordt aangevraagd laten we eerst onderzoeken of er in de bomen die we willen kappen beschermde plant- of diersoorten aanwezig zijn.

Openbaarmaking eerder genomen besluit (28 februari 2023)

Besluit:

Vaststellen inkoopstrategie ‘Herstraten en bomen vervangen wijk Opstal’

Toelichting:

Voor wijk Opstal in Aarle-Rixtel is een vervangingsplan opgesteld voor een deel van de aanwezige bomen. Het doel daarbij is om de wijk weer duurzaam in te richten met nieuwe bomen. Zo worden er naast nieuwe bomen ook ruime ondergrondse groeiplekken gemaakt en zal er voortaan ook geparkeerd worden op groene parkeerstroken.

Besluit:

1. Het bezwaar tegen het vervallen van de uitlaatstroken aan de Buizerdstraat niet- ontvankelijk te verklaren;
2. In het kader van artikel 2:58 van de Algemene Plaatselijke Verordening Laarbeek de drie uitlaatstroken aan de Buizerdstraat te laten vervallen.

Toelichting:

Op 14 april 2022 is in de Mooi Laarbeek krant de mededeling gedaan dat de uitlaatstroken aan de Buizerdstraat zijn komen te vervallen als gevolg van de aanleg van een buurtparkje. Hiertegen is bezwaar gemaakt. Tijdens de behandeling van het bezwaarschrift is gebleken dat de mededeling geen besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht is. Het bezwaar wordt daarom niet- ontvankelijk verklaard. Het college neemt alsnog een besluit in het kader van artikel 2:58, derde lid van de Algemene Plaatselijke Verordening Laarbeek om de uitlaatstroken aan de Buizerdstraat formeel te laten vervallen.

Besluit:

De inkoopstrategie “Asfaltonderhoud 2023” vast te stellen.

Toelichting:

Het college stelt de inkoopstrategie voor het uitvoeren van het asfaltonderhoud 2023 vast. Hierbij wordt uitgegaan van een meervoudig onderhandse aanbesteding op basis van laagste prijs.

Besluit:

De vragen van de fractie PNL over de brandbrief van de vier carnavalsverenigingen te beantwoorden met bijgevoegde brief.

Toelichting:

Op 9 februari heeft de raadsfractie PNL vragen gesteld over de brandbrief die de vier carnavalsverenigingen naar het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad heeft gestuurd. Deze vragen worden met een brief beantwoord.

Besluit:

Via de bijgevoegde raadsinformatiebrief de gemeenteraad informeren over de afhandeling van de motie.

Toelichting:

De gemeenteraad wordt geïnformeerd dat het college tot de conclusie is gekomen dat er geen plan gemaakt kan worden dat volledig voorkomt dat in de toekomst bouwplannen vertraging oplopen vanwege de aanwezigheid van te beschermen flora en fauna. In de raadsinformatiebrief wordt uiteengezet hoe de gemeente door tijdig en op het juiste moment quickscans en ecologische onderzoeken uit te voeren de risico’s zoveel mogelijk probeert te beperken. Die risico’s zijn echter onmogelijk tot nul terug te brengen. 

Vervolg van de procedure:
Er wordt een raadsinformatiebrief verstuurd.

Besluit:

In te stemmen met het geven van een machtiging aan wethouder Dhr. B. Bots van gemeente Valkenswaard als bestuurlijk vertegenwoordiger van deze regio in Routebureau Brabant volgens bijgevoegde verklaring.

Toelichting:

Routebureau Brabant verzorgt het beheer en onderhoud van de routes in Noordoost-Brabant. Het Routebureau bestaat uit vertegenwoordigers van de vier regio’s en een vertegenwoordiger namens Provincie Noord-Brabant. Gemeente Valkenswaard wil de rol van bestuurlijk en ambtelijk vertegenwoordiger van onze regio vervullen. Het college stemt hiermee in. De burgemeester ondertekent de machtiging om de gemeente Laarbeek te vertegenwoordigen.

Besluit:

1. De volgende beleidsregels in te trekken:

 • Beleidsregels aanvraag, uitkering en overige verplichtingen Laarbeek 2019
 • Eerste wijziging beleidsregels aanvraag, uitkering en overige verplichtingen gemeente Laarbeek 2019
 • Beleidsregels bijstandsverlening zelfstandigen Laarbeek 2020
 • Beleidsregels gegevens opvragen en verstrekken PW, IOAW en IOAZ Laarbeek 2018
 • Beleidsregels huisbezoek Laarbeek 2015
 • Beleidsregels inlichtingenplicht en bestuurlijke boete Participatiewet, IOAW en IOAZ Laarbeek 2018
 • Eerste wijziging beleidsregels inlichtingenplicht en bestuurlijke boete Participatiewet, IOAW en IOAZ Laarbeek 2018
 • Commerciële relatie kostendelersnorm Laarbeek 2018
 • Beleidsregels krediethypotheek en pandrecht Laarbeek 2016
 • Beleidsregels middelentoets gemeente Laarbeek 2021
 • Beleidsregels Middelentoets Laarbeek 2018
 • Beleidsregels moment uitbetalen uitkering exclusief vt en moment uitbetalen vakantietoeslag 2017
 • Beleidsregels parttime Ondernemen (PTO) 2015
 • Beleidsregels beheersing van de Nederlandse taal Laarbeek 2018
 • Beleidsregel aanvullende tegemoetkoming kinderopvangtoeslag Laarbeek 2019
 • Beleidsregels tegengaan misbruik en oneigenlijk gebruik Tozo gemeente Laarbeek
 • Nadere regels reintegratieverordening Participatiewet Laarbeek 2019
 • Beleidsregels terug- en invordering bedrijfskapitaal Tozo gemeente Laarbeek
 • Verzamelbesluit Beleidsregels Participatiewet 2015


2. Het Mandaatbesluit samenwerking werkbedrijf gemeente Laarbeek in te trekken;
3. Te bepalen dat deze intrekkingen met terugwerkende kracht in werking treden op 1 januari 2023.

Toelichting:

Dit voorstel gaat enerzijds over de intrekking van de beleidsregels die het college de afgelopen jaren heeft vastgesteld op het gebied van de Participatiewet en aanverwante wetten. Door de wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Senzer is het Dagelijks Bestuur van Senzer vanaf 1 januari 2023 bevoegd deze beleidsregels vast te stellen. Anderzijds gaat dit voorstel over de intrekking van het Mandaatbesluit samenwerking werkbedrijf gemeente Laarbeek die gaat over de bezwaarschriftencommissie.

Besluit:

Het Uitvoeringsplan SUWI 2023 Helmond-de Peel vast te stellen.

Toelichting:

De wet SUWI (Wet Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen) schrijft voor dat gemeenten (in ons geval Senzer) en het UWV jaarlijks in gezamenlijkheid een uitvoeringsplan opstellen en uitvoeren. Daarin wordt afgesproken hoe zij in de arbeidsmarktregio gaan samenwerken en wat zij aanbieden aan voorzieningen en instrumenten. Elk werkgeversservicepunt (WSP) biedt op deze manier hetzelfde basispakket aan diensten aan. Zo weten werkgevers waarvoor zij bij een WSP terecht kunnen. In elke arbeidsmarktregio is er een centrumgemeente die hier de regie op voert.
Bijgevoegd uitvoeringsplan SUWI Helmond-de Peel 2023 past binnen het bredere arbeidsmarktbeleid. Het bestuur van Senzer en de directie van het UWV hebben hier reeds mee ingestemd en ook de kerngroep Arbeidsmarktregio Helmond de Peel adviseert positief over het plan. Vanuit de Wet SUWI wordt voorgeschreven dat alle deelnemende gemeenten afzonderlijk het uitvoeringsplan door het college van B&W moeten laten vaststellen. Omdat deze vaststelling niet onder de aan de gemeenschappelijke regeling Senzer gedelegeerde taken valt, dienen alle colleges van onze arbeidsmarktregio afzonderlijk het uitvoeringsplan vast te stellen.

Besluit:

1. De pilot cultuurcoach te verlengen met 3 maanden (1 januari 2023 tot en met 31 maart 2023) voor afronding van de opdracht.
2. Hiervoor € 13.704 beschikbaar te stellen vanuit de NPO-middelen.

Toelichting:

In dit voorstel is besteding van de NPO-middelen aan de orde. Het gaat om een vergoeding voor een korte periode voor het afronden van de opdracht van de cultuurcoach vanuit de LEV-groep, die reeds in 2022 vanuit deze NPO-middelen was ingezet. De insteek van deze verlenging is het afronden van zijn opdracht en borgen/overdragen van zijn taken.

Besluit:

1. De gemeenteraad te informeren over de afronding van de actualisatie en bekostiging van de gemeenschappelijke regeling Senzer;
2. In te stemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief.

Toelichting:

In 2016 is Senzer gestart als gezamenlijk werkbedrijf die de Participatiewet uitvoert voor de gemeenten Asten, Deurne, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren. Bij de start van Senzer is afgesproken om de onderliggende gemeenschappelijke regeling na vier jaar te evalueren.
In 2020 is deze evaluatie uitgevoerd. Uit het eindrapport bleek dat Senzer een goed presterend werkbedrijf is en een belangrijke publieke toegevoegde waarde levert. Zowel voor de doelgroep van inwoners die (nog) geen plek hebben op de arbeidsmarkt als voor de regionale werkgevers. Tegelijkertijd bleek dat zowel Senzer als haar omgeving aan continue verandering onderhevig is. Belangrijke factoren hierin waren wijzigingen in de wet- en regelgeving, ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en de samenwerking in het sociaal domein.


De conclusie uit de evaluatie was dat de actuele en toekomstige omstandigheden waarin Senzer werkt vroeg om aanscherping van de positionering, actualisatie van de governance en een herijking van de bekostigingssystematiek. Inmiddels is dit traject afgerond. De raad wordt middels bijgaande raadsinformatiebrief hierover geïnformeerd.

Vervolg van de procedure:
Er wordt een raadsinformatiebrief verstuurd.

Besluit:

In te stemmen met de beantwoording van de vragen van de raadsfractie CDA over voorziening Mobitax.

Toelichting:

Op 14 februari heeft de raadsfractie CDA vragen gesteld over de nieuwe overeenkomst met betrekking tot de voorziening Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV), ook wel Mobitax genoemd. Deze worden met een brief beantwoord.

Besluit:

In te stemmen met de beantwoording van de vragen van de raadsfractie CDA over het vestigingsklimaat voor huisartsen

Toelichting:

Op 14 februari heeft de raadsfractie CDA vragen gesteld over het vestigingsklimaat voor huisartsen. Deze worden met een brief beantwoord.

Besluit:

Wethouder V/den Berkmortel neemt deel aan dit overleg.

Besluit:

Wethouder Slaets neemt deel aan dit overleg.

Besluit:

College neemt voor kennisgeving aan. Via Peel blijft college goed aangesloten.

Besluit:

De burgemeester en de wethouders Van den Berkmortel en Briels nemen deel aan de conferentie.