Openbare besluitenlijst Collegevergadering dinsdag 24 januari 2023

Aanwezig

Burgemeester F. van der Meijden
Wethouder R. van den Berkmortel
Wethouder J. Briels
Wethouder M. Slaets-Sonneveldt
Secretaris J. van de Ven

Besluitenlijst BenW vergadering 17 januari 2023

Besluit:
De besluitenlijst wordt in overeenstemming met het concept vastgesteld.

Toelichting:
Besluitenlijst collegevergadering van 17 januari 2023 wordt vastgesteld.

Verkeersbesluit i.v.m. aanleg zebrapad Burgemeester Mostermanslaan in Lieshout (3505-2023)

Besluit:
Instemmen met het voornemen tot het aanleggen van een zebrapad op de Burge-meester Mostermanslaan in Lieshout.

Toelichting:
Ter plaatse van de aansluiting Kerkloop nabij de Burgemeester Mostermanslaan is sprake van een aanwijsbare oversteekrelatie voor voetgangers. Om de verkeers-veiligheid te verbeteren op de Burgemeester Mostermanslaan is in de vergadering van de Werkgroep Verkeer op 11 januari 2023 voorgesteld om hier een zebrapad aan te leggen.

Haalbaarheidsonderzoek Gulden Energie(40874-2022)

Besluit:

  1.  In te stemmen met het afsluiten van het haalbaarheidsonderzoek 'Gulden Energie' en kennis te nemen van het eindrapport;
  2. In te stemmen met het opstarten van de ontwikkelfase om tot een ontwikkelplan te komen;
  3. Raadsinformatiebrief door te leiden naar de raad.

Toelichting: 
In het klimaatakkoord is vastgelegd dat Nederland zijn CO2 uitstoot in 2030 wil halveren en in 2050 nagenoeg geen broeikasgassen meer wil uitstoten. Daarom worden er op verschillende terreinen plannen gemaakt, waaronder ook voor aardgasvrij wonen.
Voor Aarle-Rixtel heeft de gemeente samen met de gemeente Helmond en waterschap Aa en Maas een haalbaarheidsonderzoek laten doen naar een warmtenet met warmte van de Rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) een goede en duurzame warmtebron is voor woningverwarming in zowel Aarle-Rixtel als de Eeuwsels in Helmond.
Gebleken is dat de temperatuur van de warmtebron hoog genoeg is om aan woningen water van circa 70 °C te leveren. Ook woningen die niet heel goed geïsoleerd zijn kunnen hiermee comfortabel verwarmd worden. Dat kan in de meeste gevallen met de huidige radiatoren. Zoals het onderzoek nu laat zien kan een groot gedeelte van Aarle-Rixtel en de Eeuwsels worden aangesloten op het warmtenet.
Nu uit het haalbaarheidsonderzoek blijkt dat het project Gulden Energie een kans van slagen heeft, gaan we door met een ontwikkelplan. Naar verwachting kan eind 2023/begin 2023 verdere besluitvorming plaatsvinden op basis van het ontwikkel-plan.

Vervolg procedure:
Er wordt een raadsinformatiebrief verstuurd.

Verzoek eindafrekening De Klumper (46208-2022)

Besluit:
1. Het college besluit uit coulance tot finale kwijting van het verschuldigde bedrag.
2. De vorige exploitant vragen een factuur te versturen voor de in 2021 en 2022 (januari tot en met augustus) ontvangen subsidie inclusief BTW
3. Het dossier wordt afgesloten met persoonlijk gesprek en uitreiken van een brief.

Toelichting:
De vorige exploitant van sporthal de Klumper heeft de huur opgezegd per 31-08-2022. Om de financiële administratie van de exploitatie te kunnen afsluiten is een eindafrekening opgesteld waarin alle openstaande, te ontvangen facturen en be-dragen van de exploitatie tot en met 31-08-2022 zijn verwerkt.

Verlenging DVO Trajectregie Wet inburgering 2021 (1192-2023)

Besluit:
Voorgestelde wijzigingen in de dienstverleningsovereenkomst trajectregie vast te stellen en de dienstverleningsovereenkomst voor onbepaalde tijd te verlengen.

Toelichting:
Met de invoering van de wet inburgering 2021 op 1 januari 2022 zijn gemeenten verantwoordelijk geworden voor de uitvoering en regie op de inburgering. In de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek en Someren (hierna: Peelge-meenten) is hiervoor één trajectregisseur aangesteld. De wervingsprocedure voor extra trajectregisseurs is in volle gang. De afspraken ten aanzien van de trajectre-gie zijn vastgesteld in een dienstverleningsovereenkomst (hierna: DVO). Op 1 ok-tober 2022 liep deze overeenkomst af. Met dit voorstel vragen we om de dienstver-leningsovereenkomst met enkele wijzigingen voor onbepaalde tijd te verlengen.

Gedoogbeschikking huisvesting Oekraïners Brukulum (3881-2023)

Besluit:
1. De tijdelijke opvang voor Oekraïense vluchtelingen in voormalig basisschool Brukelum aan de Broekelingstraat 2 te Aarle-Rixtel onder voorwaarden te gedogen tot het moment dat de omgevingsvergunning voor het gebruik in strijd met het bestemmingsplan verleend is.
2. Deze gedoogbeschikking met een Raadsinformatiebrief te doen toekomen aan de gemeenteraad.
3. Deze gedoogbeschikking in het Gemeenteblad te publiceren.

Toelichting:
Het college heeft op 3 januari 2023 het besluit genomen om voormalig basisschool Brukelum, gevestigd aan de Broekelingstraat 2 te Aarle Rixtel tijdelijk voor een pe-riode van maximaal 4  jaar beschikbaar te stellen voor de opvang van circa 40 Oekraïense vluchtelingen.
De locatie heeft in het vigerend bestemmingsplan de bestemming ‘maatschappelijk’. Het huisvesten van vluchtelingen is in strijd met deze bestemming. Hier is een omgevingsvergunning voor benodigd. Met toepassing van artikel 2.23 van de Wabo wordt de omgevingsvergunning aangevraagd voor een periode van (maximaal) 4 jaar.
In afwachting van het besluit op de aanvraag van de vergunning, geeft het college een gedoogbeschikking af voor de locatie om het tijdelijk wonen en daarmee de opvang van de Oekraïense vluchtelingen in voormalig basisschool Brukelum juridisch mogelijk te maken.

Vervolg procedure
Er wordt een raadsinformatiebrief verstuurd

Onderhouden vaste planten 2023 t/m 2027 (52370-2022)

Besluit:
Vaststellen van de inkoopstrategie tbv de aanbesteding van het onderhoud van vaste planten.

Toelichting:
Het onderhoud van vaste plantenstroken in de gemeente Laarbeek wordt uitge-voerd door hoveniersbedrijven. Een deel van deze werkzaamheden moeten we op-nieuw aanbesteden. Burgemeester en wethouders hebben hiervoor een inkoopstra-tegie vastgesteld. Daarin is vastgelegd op welke manier we een hoveniersbedrijf selecteren om de werkzaamheden uit te voeren.

Rapportage treasuryactiviteiten 4e kwartaal 2022 (3465-2023)

Besluit:
De rapportage treasuryactiviteiten 4e kwartaal 2022 voor kennisgeving aan te nemen.
Toelichting:
Door middel van een beknopte rapportage wordt per kwartaal de voortgang van de treasuryactiviteiten in beeld gebracht.

Vaststelling subsidie 2022 Senzer en toekenning subsidie 2023 Senzer (51047-2022)

Besluit:
1. De subsidie 2022 definitief vast te stellen aan Senzer conform bijgaande beschikking.
2. De subsidie 2023 voorlopig toe te kennen aan Senzer conform bijgaande beschikking.
3. Bijgaande beschikking toe te zenden aan het Algemeen Bestuur van de GR Sen-zer.

Toelichting:
De gemeente Laarbeek ontvangt van het Rijk middelen in het kader van de Participatiewet. Het betreffen de gebundelde uitkering Participatiewet (voorheen BUIG-budget), het Bbz-budget en het Participatiebudget. Senzer dient, als uitvoeringsor-ganisatie van deze regelingen, over de middelen te beschikken. Daarnaast dient de gemeente een bijdrage te leveren aan de organisatiekosten als deelnemer in de GR Senzer. De toegekende subsidie over 2022 dient definitief te worden vastgesteld en de voorlopige subsidie 2023 dient te worden toegekend.

Besluit:
Instemmen met de reactie op het advies van de Adviesraad Sociaal Domein over kansrijke start.

Toelichting:
De gemeente Laarbeek heeft verschillende adviesraden, zoals de Adviesraad Sociaal Domein. Zij mogen gevraagd en ongevraagd advies geven aan het college. De Adviesraad Sociaal Domein heeft een advies gegeven over de Intentieverklaring Kansrijke Start. Het college van burgemeester en wethouders wordt gevraagd daar een reactie op te geven.

Uitnodiging concert O&U Slag om het Anker zaterdag 28 januari as.

Besluit:
College heeft inmiddels andere afspraken maar wil graag naar de carnavaleske avond op vrijdag voor carnaval.

Vergaderstukken AB Peelgemeenten 2 februari as.

Besluit:
Wethouders Briels en Slaets nemen deel aan dit overleg.

Vergaderstukken AB Blink 25 januari as.

Besluit:
Wethouder Briels neemt deel aan dit overleg.

Brief vrijwilligers Beweegtuinen Laarbeek

Besluit:
Wethouder Slaets heeft een overleg gepland.