Openbare besluitenlijst Collegevergadering dinsdag 31 januari 2023

Aanwezig:

  • Burgemeester F. van der Meijden
  • Wethouder R. van den Berkmortel
  • Wethouder J. Briels (m.u.v. verkoopbesluit kavels CPO-vereniging Kerkakkers Blok II; zaaknummer 4719-2023)
  • Wethouder M. Slaets-Sonneveldt
  • Secretaris J. van de Ven

Besluitenlijst BenW vergadering 24 januari 2023

Besluit:

De besluitenlijst wordt in overeenstemming met het concept vastgesteld.

Toelichting:

Besluitenlijst collegevergadering 24 januari 2023.

Besluit:

Het vervangingsprogramma openbare verlichting 2022-2023 vaststellen.

Toelichting:

Het college heeft besloten het gecombineerde vervangingsprogramma openbare verlichting 2022 en 2023 uit te voeren. Er worden 285 lichtmasten inclusief armaturen vervangen, 429 armaturen worden vervangen op bestaande lichtmasten en in 1977 bestaande armaturen worden omgebouwd naar LED.

Besluit:
Het verzoek op handhaving tegen bouwwerkzaamheden aan/nabij de Ptr. Eusta-chiuslaan te Aarle-Rixtel, sectie G nummers 50, 52, 875, 877, 880 en 882 afwijzen.

Toelichting: 
Er is een verzoek om handhaving ingediend voor gronden gelegen in Aarle-Rixtel. Het college wijst het verzoek om handhaving af, omdat door het nemen van herstelmaatregelen grotendeels tegemoet wordt gekomen aan het verzoek. De herstelmaatregelen worden opgenomen in een omgevingsvergunning naast een al bestaande omgevingsvergunning.

Besluit:

  1. In te stemmen met het voorgestelde onderhouds- en vervangingsprogramma wegen 2023.
  2. Het voorgestelde onderhouds- en vervangingsprogramma wegen 2023 ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad.

Toelichting:

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het onderhouds- en vervangingsprogramma wegen 2023. Om dit onderhouds- en vervangingsprogramma definitief vast te stellen zal het worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

Vervolg van de procedure:

Bespreking in de commissie Ruimtelijk Domein op 8 maart as. en in de raadsvergadering van 23 maart as.

Besluit:
1.    De raad voor te stellen het bestemmingsplan van een perceel aan de Bakelseweg, Aarle-Rixtel (na voorafgaande behandeling in de commissie Ruimtelijk Domein) gewijzigd vast te stellen. 
2.    De raad voor te stellen voor het bestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen.

Toelichting:
Het ontwerpbestemmingsplan van een perceel aan de Bakelseweg, Aarle-Rixtel heeft voor 6 weken ter inzage gelegen. Het bestemmingsplan voorziet in de bouw van een Ruimte voor Ruimte woning met bijgebouw op het perceel naast het perceel aan de Bakelseweg in Aarle-Rixtel.
Gedurende de ter inzage periode is één zienswijze ingediend. Deze zienswijze heeft tot enkele aanpassingen in het plan geleid. Derhalve wordt de raad voor-gesteld het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen.

Vervolg van de procedure:
Bespreking in de commissie Ruimtelijk Domein op 8 maart as. en in de raadsver-gadering van 23 maart as. 

Besluit:
Besluiten om het verzoek tot handhaving af te wijzen.

Toelichting:
Er is verzocht om handhavend op te treden in verband met bouwkundige gebreken, veiligheid en gezondheid bij een perceel in Beek en Donk. Er zijn diverse controles uitgevoerd. Bij de tweede controle is gebleken dat het asbesthoudend materiaal is verwijderd. Verder is in de woning opgeruimd. Het perceel verkeert nu in een dusdanige staat dat er onvoldoende wettelijke grondslag is om be-stuursrechtelijk op te treden. 

Besluit:
1.    In te stemmen met het plan van aanpak herontwikkeling Ontmoetingscentrum 
2.    De afdeling Leefomgeving, team accommodaties, opdracht te geven het project herontwikkeling Ontmoetingscentrum in regie te nemen en te sturen op uitvoering overeenkomstig het plan van aanpak

Toelichting:
In het uitvoeringsplan van de “routekaart verduurzaming gemeente Laarbeek” is het Ontmoetingscentrum opgenomen als een van de uit te voeren projecten. 
In het plan van aanpak voor het project is gekozen voor een bredere en integrale aanpak. De accommodatie wordt niet alleen verduurzaamt maar ook wordt gekozen voor het verbeteren van de gebruikskwaliteit. Dit in het belang van de maat-schappelijke waarde, “het ontmoeten”, en de exploitatie van de accommodatie.

Met het besluit geeft het College opdracht aan de gemeentelijke organisatie het project te gaan uit voeren volgens het opgestelde plan van aanpak. 

Besluit:
Doorleiden van bijgevoegd raadsvoorstel over het instemmen met statutenwijziging van PlatOO en mandatering van bevoegdheden.

Toelichting:
Het college legt een raadsvoorstel tot instemming met de statutenwijziging van PlatOO voor aan de gemeenteraad. Daarnaast is het voorstel is om enkele bevoegdheden van de gemeenteraad met betrekking tot de toezichthoudende rol van de gemeente op het openbaar onderwijs te mandateren aan het college van Burgemeester en wethouders. 

Vervolg van de procedure:
Bespreking in de commissie algemene zaken/sociale zaken op 9 maart as. en in de raadsvergadering van 23 maart as. 

Besluit:
1.    Het afdelingshoofd Afdeling Leefomgeving aan te wijzen als loco- gemeentesecretaris in de hoedanigheid van eerste vervanger van de gemeentesecretaris. 
2.    Het afdelingshoofd Afdeling Bedrijfsvoering aan te wijzen als loco- gemeentesecretaris in de hoedanigheid van tweede vervanger van de gemeentesecretaris. 
3.    Het afdelingshoofd Afdeling Samenleving aan te wijzen als loco- gemeentesecretaris in de hoedanigheid van derde vervanger van de gemeentesecretaris. 
4.    Het afdelingshoofd Afdeling Omgevingsbeheer aan te wijzen als loco- ge-meentesecretaris in de hoedanigheid van vierde vervanger van de gemeente-secretaris

Toelichting:
In geval van afwezigheid van de gemeentesecretaris is het voor de voortzetting van de bedrijfsvoering van belang om een vervanger aan te wijzen; de loco- gemeentesecretaris. Het college heeft op grond van artikel 106 van de Gemeente-wet de bevoegdheid om de loco- gemeentesecretaris aan te wijzen.

Besluit:
1.    De bouwkavels te verkopen aan de in het bijgevoegde overzicht genoemde kopers;
2.    De opbrengst uit de verkoop ten gunste te laten komen van de betreffende grondexploitatie.

Toelichting:
De gemeente Laarbeek geeft in haar projecten bouwkavels uit. De bouwkavels kunnen pas juridisch geleverd worden nadat het college van burgemeester en wethouders daarover een besluit heeft genomen. 

Besluit:
Akkoord gaan met de zienswijze (bijlage 1.) op het aan de provincie gerichte Woo verzoek aangaande taakstelling statushouders (bijlage 2.).

Toelichting:
NRC Media heeft een Woo verzoek gericht aan Provincie Noord Brabant waarin zij alle correspondentie en documentatie wenst te ontvangen vanaf 2015 tot en met heden van de Brabantse gemeenten die in de genoemde periode op trede 3a of 3b van de interventieladder stonden. Gemeente Laarbeek was één van deze gemeente in actief toezicht over de periode 2016 en 2017, januari 2018 is dit ac-tief toezicht beëindigd. In de zienswijze geven wij hier reflectie van. 

Besluit:

Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit:

Voor kennisgeving aangenomen. College neemt deel.