Privacyverklaring Wpg gemeente Laarbeek

De gemeente Laarbeek heeft buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) in dienst voor toezicht en handhaving van de openbare orde, milieu en het onderwijs’. De boa verwerkt persoons- en politiegegevens. Deze gegevens kunnen onder de AVG of de Wpg vallen.

▪ Als een boa persoonsgegevens verwerkt bij het uitvoeren van zijn toezichthoudende taak is de AVG van toepassing;
▪ Als een boa politiegegevens verwerkt voor een politietaak – zoals het voorkomen, opsporen of vervolgen van strafbare feiten - dan is de Wpg van toepassing. De Wpg bevat richtlijnen en regels voor het verwerken van deze politiegegevens. Indien van toepassing gebruikt de gemeente uw persoonsgegevens voor de dagelijkse politietaak. De dagelijkse politietaken staan beschreven in artikel 8 van de Wpg. Onder de dagelijkse politietaak valt bijvoorbeeld de handhaving van wetten en regels, zoals het Wetboek van Strafvordering, de Algemene Plaatselijke Verordening en de Leerplichtwet. 

In artikel 9 en 13 van de Wpg staan echter ook doelen waarvoor wij politiegegevens kunnen verwerken. Dit betreft zogenaamde persoonsgerichte onderzoeken.

Voorbeelden van verwerkingen die onder de Wpg vallen zijn:

▪ Het schrijven van een proces-verbaal als u een strafbaar feit hebt gepleegd, bijvoorbeeld in het kader van de Leerplichtwet (artikel 8 Wpg);
▪ Het behandelen en afronden van betalingen die te maken hebben met een proces-verbaal, zoals het toekennen van bezwaren of het toepassen van de coulanceregeling (artikel 8 Wpg);
▪ Onderzoek naar- en opsporen van daders van strafbare feiten (artikel 9 Wpg);
▪ Opsporing van daders van incidenten om vervolging door het Openbaar Ministerie mogelijk te maken (artikel 9 Wpg).

Register van verwerkingen 

Wij hebben een register van verwerkingen voor de Wpg. Het verwerkingsregister geeft een overzicht van alle soorten verwerkingen voor de uitvoering van onze taken.

Beveiliging politiegegevens

 Alleen medewerkers die daartoe bevoegd zijn krijgen toegang tot politiegegevens. Zij mogen alleen de gegevens inzien die zij nodig hebben om hun werk te kunnen doen. Het is mogelijk dat we toegang verlenen aan medewerkers van de politie. Ook zij krijgen alleen toegang tot de gegevens die noodzakelijk zijn voor hun taak.

Doorgifte politiegegevens 

Voor het afhandelen van de betaling van een boete geven wij uw gegevens door aan het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). Wij kunnen uw gegevens in het kader van het opsporen en voorkomen van strafbare feiten doorgeven aan opsporingsinstanties, zoals de politie.

Bewaartermijnen 

De Wpg regelt de bewaartermijnen voor politiegegevens. Politiegegevens die de Boa’s verwerken in het kader van de dagelijkse politietaak - zoals het opsporen van strafbare feiten - bewaart de gemeente tot maximaal 5 jaar na de datum van de eerste verwerking. Voor onderzoeken specifiek gericht op personen of concrete gebeurtenissen, de zogenaamde artikel 9 verwerkingen, geldt een bewaartermijn van 5 jaar na verjaring of een onherroepelijk vonnis.

Uw rechten volgens de Wpg 

Als betrokkene heeft u het recht om bij de gemeente een verzoek tot inzage in uw eigen politiegegevens in te dienen. De gemeente verstrekt geen dossier(s). U krijgt inzage in de politiegegevens die bij ons bekend zijn. U kunt een inzageverzoek indienen via e-mailadres: gemeente@laarbeek.nl. De gemeente Laarbeek behandelt uw verzoek binnen 1 maand. U kunt de gemeente daarnaast, op grond van artikel 28 Wpg, schriftelijk verzoeken uw politiegegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen als uw politiegegevens feitelijk onjuist, voor het doel van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn, of in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Let op: de gemeente kan niet altijd voldoen aan uw verzoek. Op basis van artikel 27 uit de Wpg heeft de gemeente in de volgende gevallen het recht om uw verzoek (gedeeltelijk) af te wijzen:

▪ Ter vermijding van belemmering van gerechtelijke onderzoeken of procedures;
▪ Ter vermijding van nadelige gevolgen voor de voorkoming, de opsporing, het onderzoek en de vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen;
▪ Ter bescherming van de openbare veiligheid;
▪ Ter bescherming van de rechten en vrijheden van derden;
▪ Ter bescherming van de nationale veiligheid;
▪ Ingeval van een kennelijk ongegrond of buitensporig verzoek, als bedoeld in artikel 24a, vierde lid.

Uw rechten volgens de AVG 

Uw rechten volgens de AVG staan op deze pagina onder de paragraaf 'Uw rechten volgens de AVG'.