Rechten van betrokkenen

Beschrijving

De gemeente Laarbeek verwerkt bij de uitvoering van haar taken en verplichtingen persoonsgegevens. Op de verwerking van persoonsgegevens is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)externe-link-icoon. en specifieke wet- en regelgeving van toepassing.

U heeft onder de AVG een aantal rechten als de gemeente uw persoonsgegevens gebruikt. Hieronder leest u welke AVG-privacyrechten dat zijn. Een korte uitleg staat erbij.

Hoe u het regelt

Wilt u gebruik maken van uw privacyrechten? Bezoek dan ons gemeentehuis. U kunt aan de balie schriftelijk een verzoek indienen. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien. Als u jonger bent dan zestien jaar of als u onder curatele bent gesteld, dan kan alleen uw wettelijk vertegenwoordiger namens u een verzoek indienen.

Hoe lang duurt het?
U krijgt binnen één maand na ontvangst van uw verzoek een reactie. De gemeente informeert u als er meer tijd nodig is om uw verzoek af te handelen.

Wat u nodig heeft
Neem altijd uw paspoort of ID-kaart mee zodat u zich kunt legitimeren.

Wat u moet weten

Wat u moet weten
U heeft de volgende privacyrechten:

Recht op inzage
Dit is het recht om de persoonsgegevens die de gemeente van u verwerkt in te zien. Met dit recht kunt u controleren of en op welke manier uw persoonsgegevens door de gemeente worden verwerkt, door een kopie van uw gegevens aan te vragen bij de gemeente. Daarnaast kunt u met dit recht controleren wat het doel is van de verwerking, aan wie de gegevens worden verstrekt, en wat de herkomst is van de gegevens als u de gegevens niet zelf aan de gemeente heeft gegeven.

Recht op rectificatie
Het recht op rectificatie houdt in dat u de gemeente kunt vragen om gegevens die zij van u verwerkt te laten aanpassen of aanvullen. Indien u denkt dat uw gegevens onjuist en/of niet compleet zijn kunt u een verzoek tot rectificatie indienen. U kunt ook een verzoek tot rectificatie indienen indien de gegevens niet relevant zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Of als de gemeente uw gegevens op een andere manier gebruikt die in strijd is met de wet. De gemeente zorgt ervoor dat onjuiste of onvolledige data gewist, aangevuld of gewijzigd worden.

Recht op bezwaar
U kunt bezwaar maken tegen een gegevensverwerking indien:

 • de gemeente uw gegevens verwerkt voor een taak van algemeen belang of een taak van openbaar gezag; 
 • de gemeente uw gegevens verwerkt op grond van een gerechtvaardigd belang;
 • de gemeente uw gegevens verwerkt voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden;
 • uw gegevens automatisch zijn verwerkt en daarop is een besluit gebaseerd.

Gebruiken wij uw gegevens op basis van een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verwerking van uw gegevens in de Basisregistratie Personen (BRP)? Dan kunnen wij uw bezwaar niet in behandeling nemen.

Recht van verzet tegen geautomatiseerde besluitvorming en profilering
U heeft het recht op een ‘menselijke blik’ zoals dat heet, als de gemeente een besluit neemt op basis van geautomatiseerde besluitvorming en profilering. De gemeente mag een automatisch besluit nemen in de volgende gevallen:

 • het is noodzakelijk voor het sluiten van een overeenkomst met u;
 • er staat in de wet dat het mag;
 • u heeft uitdrukkelijke toestemming gegeven.

Recht op beperking van de verwerking:
U heeft in bepaalde omstandigheden het recht om de gemeente te vragen om minder gegevens te verwerken. U heeft het recht op beperking van de verwerking in een van de volgende gevallen:

 • de gegevens zijn mogelijk onjuist;
 • de verwerking is onrechtmatig en u vraagt om beperking van de verwerking in plaats van het recht op vergetelheid;
 • de gemeente heeft uw persoonsgegevens niet langer nodig voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, maar u wilt niet dat de gemeente uw gegevens wist, omdat u deze gegevens nodig heeft voor een rechtsvordering (bijvoorbeeld voor een juridische procedure);
 • de gemeente heeft uw bezwaar tegen een verwerking van persoonsgegevens in behandeling.

Recht op vergetelheid
Het recht op vergetelheid is uw recht om ‘vergeten’ te worden (oftewel dat uw gegevens worden gewist). U kunt hiertoe bij de gemeente een verzoek indienen wanneer:

 • uw persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor de gegevens verzameld zijn en er geen andere reden is om uw persoonsgegevens te bewaren;
 • u heeft eerder toestemming gegeven voor het gebruik van uw gegevens, maar u trekt die toestemming in;
 • u bezwaar heeft tegen de verwerking en de gemeente geen zwaarwegende gronden heeft om de gegevens te verwerken;
 • uw persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt;
 • uw persoonsgegevens noodzakelijk zijn om te voldoen aan Europese of Nederlandse wetgeving;
 • de bewaartermijn van uw persoonsgegevens is verstreken.

Recht op dataportabiliteit
Het recht op dataportabiliteit houdt in dat u het recht heeft om persoonsgegevens op een gestructureerde en leesbare wijze te ontvangen, ook voor apparaten. Het recht op dataportabiliteit geldt alleen voor niet-wettelijke taken van gemeenten. Er moet aan drie voorwaarden zijn voldaan voordat gegevens kunnen worden overgedragen:

 1. Het moet gaan om digitale gegevens (dus geen papieren bestanden).
 2. Het betreft persoonsgegevens die de gemeente óf met uw toestemming verwerkt óf om een overeenkomst uit te voeren.
 3. De gegevens zijn rechtstreeks van u verkregen.

Recht op informatie
U heeft het recht op duidelijk informatie over wat de gemeente met uw persoonsgegevens doet. U vindt deze informatie in onze privacyverklaringexterne-link-icoon

De kosten

Wat kost het
Er zijn geen kosten verbonden aan een privacyverzoek, behalve als het om een omvangrijk verzoek gaat. Bijvoorbeeld als u om meerdere kopieën vraagt. Of als u herhaaldelijk een verzoek indient. Dan kunnen wij kosten in rekening brengen.

Heeft u nog vragen?

Vragen?
Bel dan gerust met onze Functionaris Gegevensbescherming via het Klant Contact Centrum 0492 469 700 of stuur een e-mail naar fg@peelgemeenten.nl.