Slopen van een pand of woning, sloopmelding

Beschrijving

Voor het slopen van een bouwwerk, hebt u in veel gevallen een omgevingsvergunning nodig. Als bij de sloop asbest vrij komt, moet u dit altijd melden bij de gemeente. De gemeente heeft in de Bouwverordening vastgesteld wanneer u ook een omgevingsvergunning nodig hebt bij aanwezigheid van asbest. Voor sloopwerkzaamheden aan een erkend monument of in een beschermd stads- of dorpsgezicht hebt u altijd een omgevingsvergunning nodig, ongeacht de hoeveelheid sloopafval.

Hoe u het regelt

Omgevingsloket online

U kunt via het Omgevingsloketexterne-link-icoon een vergunningcheck doen. U ziet dan of u wel of niet een melding moet doen. Neem bij vragen over de te volgen procedure altijd contact op met de gemeente. Via Omgevingsloket online kunt u uw melding meteen digitaal indie-nen. U hebt dan een DigiD inlogcode nodig als u als particulier een aanvraag doet. Meer informatie over DigiD vindt u op www.digid.nl. Wilt u voor uw bedrijf een aanvraag digitaal indienen, dan hebt u eHerkenning nodig. Meer informatie vindt u op www.eherkenning.nl.

Wat u moet weten

Wat u moet weten

Meldingsplicht

Het is verboden om een sloopactiviteit te verrichten zonder een melding te doen. Voor bepaalde sloopactiviteiten is melden niet verplicht:

 • de (ingeschatte) hoeveelheid sloopafval die bij de sloopwerkzaamheden ontstaat, is maximaal 10 m3. Als het om asbest gaat, geldt deze uitzondering niet.
 • het slopen van een seizoensgebonden bouwwerk
 • het slopen op grond van een maatwerkvoorschrift op grond van artikel 3.7 van het Bbl
 • het slopen op grond van een besluit tot oplegging van een last onder bestuursdwang of last onder dwangsom
 • het professioneel verwijderen van asbesthoudende materialen in bepaalde installaties en constructies

Asbestinventarisatie

Het is verplicht een asbestinventarisatierapport te hebben als in het bouwwerk dat wordt gesloopt asbest aanwezig kan zijn. In de volgende gevallen is een asbestinventarisatierapport niet verplicht:

 • het slopen van een (deel van een) bouwwerk dat na 1 januari 1994 is gebouwd
 • het verwijderen van rem- en frictiematerialen
 • het professioneel verwijderen van:

  -waterleidingbuizen, gasleidingbuizen, rioolleidingbuizen en mantelbuizen van een openbaar water-, gas- of rioolnet

  -geklemde vloerplaten onder een verwarmingstoestel

  -beglazingskit dat is verwerkt in de constructie van een kas

  -pakkingen uit een:

  --verbrandingsmotor

  --verwarmingstoestel met een nominaal vermogen van ten hoogste 2.250 kW

  --procesinstallatie

 • het particulier uit een woon- of nevengebruiksfunctie daarvan verwijderen van maximaal 35 m2 hele asbesthoudende:

  -geschroefde platen waarin asbestvezels hechtgebonden zijn (geen dakleien)

  -vloertegels

  -niet-gelijmde vloerbedekking

Meenemen

De gemeente vraagt u in de regel om de volgende gegevens:

 • foto's en een situatietekening van het te slopen bouwwerk;
 • het profiel (summier) van het te slopen gebouw;
 • de maten van het gebouw (aan de hand van een eenvoudige tekening, een archi-tect is niet nodig);
 • een schatting van te verwachten sloopafval per m³;
 • kadastrale aanduiding, sectie en nummer;
 • of er asbest vrijkomt en zo ja, in wat voor materiaal;
 • of er overig chemisch afval bij de sloopwerkzaamheden vrijkomt.

Ook kan u gevraagd worden:

 • of u de sloopwerkzaamheden laat uitvoeren door een bedrijf en zo ja, door welke bedrijf;
 • hoe lang de werkzaamheden naar verwachting zullen duren;
 • of u containers nodig hebt voor het afvoeren van het sloopafval en waar u deze plaatst.