Subsidie monument

Voor monumenten kunt u een bijdrage vragen in de kosten voor onderhoud, herstel of verduurzaming. U bent verplicht om onderhoud te doen als dit nodig is voor het behoud van het monument. U mag monumenten niet zomaar verbouwen of veranderen. Daarvoor heeft u een omgevingsvergunning nodig.

Voor gemeentelijke monumenten vraagt u deze subsidie aan bij de gemeente

Eigenaren van gemeentelijke monumenten kunnen 25% terugkrijgen van de subsidiabele onderhouds- en restauratiekosten met een maximum van € 10.000,- per 5 jaar. Maximaal de helft van dit bedrag kan ingezet worden voor het isoleren van het pand. U vraagt de subsidie aan voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden. Als monumenteigenaar kunt u eenmalig maximaal € 1.000,- subsidie ontvangen voor een uitgevoerde quickscan. Belangrijk is dat de quickscan door iemand met specifieke kennis van monumenten wordt uitgevoerd, zoals Monumentenwacht Noord-Brabant.

Om subsidie aan te vragen bij gemeente vult u het Aanvraagformulier monumentensubsidieexterne-link-icoon in. Het ingevulde formulier met de bijhorende documenten mailt u naar: gemeente@laarbeek.nl. Vermeld daarbij: aanvraag subsidie monumenten.
De voorwaarden vindt u terug in de Subsidieverordening monumenten gemeente Laarbeekexterne-link-icoon.
Met deze voorbeelden krijgt u meer inzicht in hoe de subsidieverlening werktexterne-link-icoon.

Voor rijksmonumenten vraagt u deze subsidie aan bij het Rijk

Particuliere eigenaren van een woonhuis kunnen elk jaar subsidie aanvragen voor onderhoud en restauratie. De woonhuissubsidieexterne-link-icoon kunt u elk jaar vanaf 1 maart t/m 30 april aanvragen voor gemaakte kosten in het voorgaande jaar. U kunt subsidie aanvragen voor 38% van de kosten. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoedexterne-link-icoon.

Heeft u een gebouwd rijksmonument dat (oorspronkelijk) geen woonhuis is, zoals een kerk of fabriek? Dan kunt u een instandhoudingssubsidieexterne-link-icoon aanvragen.

Inspecties Monumentenwacht Noord-Brabant

Gemeente Laarbeek moedigt eigenaren van gemeentelijke en rijksmonumenten aan om zich aan te sluiten bij Monumentenwacht Noord-Brabant. De kosten voor het abonnement en de tweejaarlijkse controles worden gesubsidieerd door de gemeente. De voorwaarden voor de subsidie zijn terug te vinden in de nog vast te stellen Subsidieverordening monumenten gemeente Laarbeekexterne-link-icoon.

Overige mogelijkheden voor subsidie en leningen

In het erfgoedhandboek vindt u in het hoofdstuk monumenten een actueel overzicht van de mogelijkheden voor subsidie en lage rente leningen.

Heeft u vragen?

Neem contact op met de gemeente en vraag naar de medewerker monumenten.