Veelgestelde vragen over de eenmalige energietoeslag

Wanneer ontvangt u de toeslag?

U heeft recht op de energietoeslag 2023 als u:

 • 21 jaar of ouder bent; en
 • Hoofdbewoner bent van een huishouden; en
 • In de gemeente Laarbeek woont; en
 • Een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning heeft; en
 • U en uw eventuele partner een gezamenlijk inkomen heeft dat lager is dan 120% van de voor u geldende bijstandsnorm. 

Per 1 juli 2023 zijn de volgende bijstandsnormen exclusief vakantiegeld vastgesteld:

Voor personen van 21 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd:

 • Een alleenstaande ontvangt een bijstandsnorm van € 1.155,79 per maand, of € 1.386,95 bij een verhoging tot 120%.
 • Een alleenstaande ouder ontvangt een bijstandsnorm van € 1.486,00 per maand, of € 1.783,20 bij een verhoging tot 120%.
 • Gehuwden of samenwonenden ontvangen samen een bijstandsnorm van € 1.651,12 per maand, of € 1.981,34 bij een verhoging tot 120%.

Voor pensioengerechtigden:

 • Een alleenstaande ontvangt een bijstandsnorm van € 1.289,78 per maand, of € 1.547,74 bij een verhoging tot 120%.
 • Gehuwden of samenwonenden ontvangen samen een bijstandsnorm van € 1.751,42 per maand, of € 2.101,70 bij een verhoging tot 120%.
 • Deze normen zijn exclusief het vakantiegeld dat apart berekend wordt. De verhoging tot 120% is mogelijk in bepaalde situaties, afhankelijk van de gemeentelijke regelgeving.

Welk inkomen telt mee?

Het gaat om het netto-inkomen  van u en uw eventuele partner. Zorgtoeslag, kindgebonden budget, huurtoeslag en kinderbijslag tellen niet mee. Als inkomen tellen onder andere wel mee:
-    loon
-    uitkering, zoals WW, ZW, WIA, WAO, Anw, Pw of andere sociale uitkering
-    AOW en aanvullend pensioen
-    inkomen uit eigen onderneming
-    inkomen uit verhuur
-    partner- en kinderalimentatie.
-    inkomsten uit een pgb, voor zover dit wordt ingezet ter vergoeding van de zorg die door de aanvrager zelf wordt verricht;
-    periodieke giften;
-    inkomsten uit vermogen, zoals rente of dividend;

Vrijlatingen 2023

Ontvangt u een Wajong uitkering, AOW en/of een pensioen? Dan dient u de hier onder genoemde vrijlatingen op uw netto inkomen in mindering te brengen. 
Jonggehandicaptenkorting:     € 68,33 
AOW:                                       € 5,00 per persoon
Pensioen alleenstaande:         € 25,15 
Pensioen gehuwden:               € 50,30          

Wanneer ontvangt u de toeslag niet? 

U ontvangt de energietoeslag niet als u:
-           Jonger dan 21 jaar bent;
-           Student bent en studiefinanciering (Wet studiefinanciering 2000) ontvangt. Of geen studiefinanciering meer ontvangt, maar hier wel voor in aanmerking komt;
-           In een instelling woont (zorg of verpleeginstelling of instelling voor beschermd of begeleid wonen), waarbij de instelling de energiekosten betaalt en deze kosten niet apart bij u in rekening worden gebracht;
-           Alleen op een briefadres staat ingeschreven en geen eigen woonadres heeft.

Wanneer krijgt u bericht?

Als u het aanvraagformulier volledig en ondertekend heeft ingevuld en de gevraagde bewijsstukken heeft ingeleverd, wordt uw aanvraag in behandeling genomen. Het streven is om uw aanvraag binnen 8 weken af te handelen.

Worden uw gegevens gecontroleerd?

Ja, de gemeente zal bij de aanvraag uw gegevens controleren. De gemeente mag bij andere instanties informatie over u en uw partner opvragen die relevant is voor de regeling. Zo kan de gemeente controleren of u recht heeft op de energietoeslag. 

Waarvoor is de energietoeslag bedoeld?

De energietoeslag is bedoeld voor de hoge energierekening. Het is dus verstandig als u dit geld reserveert voor bijvoorbeeld de hoge jaarafrekening van uw energieleverancier. Heeft u dit jaar (nog) geen hogere energierekening? Ook dan kunt u de energietoeslag ontvangen, omdat u een laag inkomen heeft. 

Telt de energietoeslag mee als inkomen?

Nee, de energietoeslag telt niet mee als inkomen bij een uitkering of voor de toeslagen (huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag en kindgebondenbudget) die u van de belastingdienst ontvangt. 

Ook is de energietoeslag niet vatbaar voor beslag. Indien er sprake is van een minnelijk schuldsaneringstraject, hoeft de energietoeslag niet naar de boedelrekening worden overgemaakt. 

Heeft u vragen over de energietoeslag?

Heeft u nog vragen over de energietoeslag? Neem dan telefonisch contact op met Minimaregelingen Peelgemeenten, telefoonnummer 088-501 33 00 (keuze 3). Zij zijn op werkdagen bereikbaar van 10.00 tot 12.00 uur. U kunt ook een email sturen naar mp@peelgemeenten.nl.

Hulp bij geldzaken nodig?

Heeft u moeite om uw rekeningen te betalen? Of heeft u schulden? U kunt hiervoor (gratis) hulp en ondersteuning krijgen. Neem hiervoor contact op met Nathalie Ansems van de LEVgroep. Zij is bereikbaar via telefoonnummer 0492-59 89 89 of mail naar nathalie.ansems@levgroep.nl. Kijk voor meer informatie op www.levlaarbeek.nl (werk, geldzaken en formulieren). 

Overige vragen over zorg en ondersteuning

Heeft u nog andere vragen over zorg en ondersteuning? Neem dan contact op met Sociaal Team Laarbeek via telefoonnummer: 0492-46 97 07 of stuur een email naar sociaalteam@laarbeek.nl.