Woonbeleid

Het Beleidskader Wonen 2023 is gebaseerd op de vorige woonvisies. Maar door veranderende marktomstandigheden en de Regionale Woondeal 2023 moest de Woonvisie 2022-2026 verder worden uitgewerkt. Hiervoor heeft de gemeente Laarbeek in de eerste helft van 2023 eerst de bestaande woningvoorraad in Laarbeek in kaart gebracht. Daarnaast is een woonbehoefteonderzoek gedaan, met behulp van statistieken en consultatierondes in de verschillende kernen van Laarbeek. Hiermee kreeg de gemeente een scherper beeld van de ontwikkelingen in Laarbeek. Nog steeds neemt de vergrijzing zienderogen toe en groeit het aantal 1 en 2 persoons huishoudens. De doelen uit de vorige woonvisies blijven daarom hetzelfde, namelijk:

  • Een gemengd en aantrekkelijk aanbod van woningen dat aansluit op de vraag;
  • Voldoende aanbod betaalbare koopwoningen, sociale en middel dure huurwoningen;
  • Verduurzaming van de woningvoorraad;
  • Aandacht voor vergrijzing en wonen met zorg;
  • Het dorpse en groene karakter behouden.

Om deze doelen te realiseren zijn in het Beleidskader Wonen zorgvuldig regels voor aantallen en categorieën omschreven. Hiermee kunnen we beter sturen en projecten beoordelen. Daarnaast is de visie Wonen, welzijn en zorg opgenomen, omdat de zorgvraag van ouderen die zelfstandig wonen sterk zal toenemen.

Er komt een beter aanbod voor ouderen én voor jongeren. Wonen, welzijn en zorg worden beter op elkaar afgestemd. En de woningvoorraad komt beter in balans met de vraag. Zo houden we alle kernen vitaal, en blijft het mooi wonen in Laarbeek!

Visie op Wonen in Laarbeek