Afvalwater van bedrijf lozen op riolering

Beschrijving

Wilt u met uw bedrijf afvalwater lozen op het gemeentelijk rioleringsstelsel? Neem dan contact op met de gemeente. De gemeente vraagt dan meestal advies aan het waterschap in de regio. Voor bepaalde lozingen en voor een aansluiting op de riolering heeft u een vergunning nodig van de gemeente.

Hoe u het regelt

Voor steeds minder lozingen van afvalwater hebt u een vergunning nodig. Vaak hoeft u een lozing alleen te melden bij de gemeente. In de Activiteitenbesluit Internet Moduleexterne-link-icoon (AIM) kunt u nagaan of u een vergunning nodig hebt of een melding moet doen. De procedure is als volgt:

  • U vraagt een vergunning aan of doet een melding bij de gemeente.
  • Daarna kan de gemeente advies vragen aan het waterschap.
  • De gemeente neemt een besluit, al dan niet na advisering door het waterschap.

Meenemen bij uw aanvraag:

  • Eerder verleende vergunning(en) van het waterschap op grond van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren of de Waterwet.
  • Eerder verleende milieuvergunningen, omgevingsvergunningen of bevestigingen van meldingen op grond van algemene milieuregels.

Wat u moet weten

In verschillende regelingen zijn regels vastgelegd over het lozen van afvalwater. Er wordt onderscheid gemaakt tussen lozingen binnen een inrichting, buiten een inrichting en vanuit agrarische inrichtingen en activiteiten:

  • Lozingen binnen een inrichting. Wilt u lozen binnen een inrichting, dan verschillen de eisen per type bedrijf of inrichting. Deze eisen zijn vastgelegd in het Activiteitenbesluit.
  • Lozingen vanuit agrarische inrichtingen en activiteiten. In het Lozingenbesluit open teelt en veehouderij zijn regels opgenomen voor het lozen van afvalwater in oppervlaktewater door agrarische activiteiten. Dit besluit beperkt zich dus niet tot inrichtingen, maar is ook van toepassing op landerijen. Voor lozingen vanuit glastuinbouwbedrijven geldt het Besluit glastuinbouw.
  • Lozingen buiten een inrichting. Het Besluit lozen buiten inrichtingen bevat regels voor het lozen van afvalwater die niet vanuit een bedrijf of particulier huishouden plaatsvinden. Het gaat om lozen van afvalwater in rioolstelsels, oppervlaktewater en bodem.