Archeologische beleidskaart

De gemeente Laarbeek heeft in 2021 een geactualiseerde beleidskaart archeologie vastgesteld. Het rapport met de bijhorende kaarten zijn hier terug te vinden. De geactualiseerde archeologiekaart is een kaartviewer te raadplegen via de ‘Interactieve erfgoedkaart van diverse gemeenten in Zuid-Oost Brabantexterne-link-icoon’.

Rapport en kaarten archeologische beleidskaart

  1. Rapport Actualisatie archeologische verwachtingen- en waardenkaart gemeente Laarbeekexterne-link-icoon
  2. Archeologische basiskaart Laarbeekexterne-link-icoon
  3. Verstoringsbronnenkaart Laarbeekexterne-link-icoon
  4. Archeologische waarden en verwachtingenkaart 2021externe-link-icoon
  5. Archeologische beleidskaart Laarbeek 2021externe-link-icoon

Onderzoeksverplichting

In zowel het huidige als geactualiseerde beleid staat dat er bij ruimtelijke initiatieven die kunnen leiden tot bodemverstoring een archeologisch (inventariserend) onderzoek noodzakelijk kan zijn. Dit geldt voor gebieden met een hoge of middelhoge archeologische verwachting en in gebieden met bekende archeologisch resten. Een onderzoeksverplichting geldt als de oppervlakte van de bodemverstorende ingreep groter is dan een voor de gebieden vastgestelde ondergrens én indien de verstoring ook dieper reikt dan bijhorende dieptegrens beneden maaiveld.

De gemeente Laarbeek hanteert voor de verschillende categorieën van de beleidskaart, verschillende oppervlakte-ondergrenzen:

Regulier agrarisch grondgebruik wordt daarmee vrijgesteld van de onderzoeksverplichting.

Met dit beleid is de gemeente in staat om op verantwoorde wijze een archeologiebeleid te implementeren dat een juiste balans weet te vinden tussen een goede omgang met het archeologisch erfgoed en andere maatschappelijke belangen die bij planontwikkelingen moeten worden gewogen.

Ontwerp Paraplubestemmingsplan archeologie 

De archeologische beleidskaart wordt op dit ogenblik omgevormd tot een paraplubestemmingsplan archeologie en monumenten voor Laarbeek. Doel van dit paraplubestemmingsplan is de archeologische waarden en verwachtingsgebieden in Laarbeek beschermen. Dit paraplubestemmingsplan zal na vaststelling in de loop van 2022 de onderzoeksverplichtingen op basis van de huidige bestemmingsplannen vervangen.


Het ontwerp paraplubestemmingsplan is te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nlexterne-link-icoon. Je kan het plan raadplegen door het plannummer NL.IMRO.1659.BPARCHMON-ON01 via ‘plannen zoeken’ in te vullen.