Klacht

Als u ergens een klacht over heeft, laat het ons weten. Dit geeft ons de mogelijkheid om het op te lossen. Wij onderscheiden drie soorten klachten:

  • Klachten over de openbare ruimte
  • Klachten over de dienstverlening van de gemeente Laarbeek
  • Klachten over uitvoering van de Wmo, de Jeugdwet, minimaregelingen en schulddienstverlening door de Peelgemeenten.

U kunt geen klacht indienen over een gemeentelijke beslissing, bijvoorbeeld over de weigering van een vergunning. In dit geval kunt u meestal wel bezwaar maken of in beroep gaan.

Klachten over de openbare ruimte
Klachten over de openbare ruimte kunt u melden bij het Meldpunt openbare ruimte. U kunt uw melding ook telefonisch doorgeven via 0492 469 700.

Klachten over de dienstverlening van de gemeente Laarbeek
De gemeente Laarbeek doet haar best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over hoe u door een medewerker van onze organisatie bent behandeld. Dan kunt u een klacht indienen. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk.

Als u uw klacht schriftelijk wilt indienen, richt uw klacht aan:
Gemeente Laarbeek
t.a.v. het college van burgemeester en wethouders
Postbus 190
5740 AD Beek en Donk

Probeer de achtergrond van uw klacht en uw klacht zo volledig mogelijk te beschrijven.

Mondeling meldt u uw klacht aan de gemeentebalie. De gemeente beoordeelt uw klacht intern. Het is uiteraard mogelijk om uw klacht mondeling toe te lichten. U krijgt van de gemeente schriftelijk bericht van de uitspraak over uw klacht. Bent u het niet eens met de uitspraak? U kunt dan een oordeel vragen aan een externe klachtinstelling, zoals de Nationale ombudsman.

Wij waarderen het wanneer u de moeite neemt om een negatieve ervaring te melden. Op basis van uw signaal kunnen wij onze dienstverlening namelijk verder verbeteren.

De wijze waarop wij de binnengekomen klachten behandelen is vastgelegd in de Verordening interne afhandeling klachten gemeente Laarbeek.

Klacht over uitvoering van de Wmo, de Jeugdwet, minimaregelingen en schulddienstverlening door de Peelgemeenten
De gemeente heeft de taken op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdwet, Minima en Schulddienstverlening belegd bij de Peelgemeenten. Klachten over de uitvoering van deze taken kunt u indienen bij de Peelgemeenten.

Uw klacht indienen kan:

  • mondeling: bij Linda Ceelen (klachtencoördinator) via 06 1476 0418 tijdens kantooruren op ma t/m do van 9.00 tot 17.00 uur en op vr van 9.00 tot 16.00 uur.
  • per post: gericht aan Peelgemeenten, ter attentie van Linda Ceelen, met als postadres Postbus 3, 5750 AA Deurne.
  • digitaal via het e-fomulier klacht Peelgemeenten