Nieuwbouwprojecten

In alle vier de dorpen van Laarbeek zijn er wijken met nieuwbouw. Op deze pagina ziet u welke nieuwbouwprojecten er allemaal zijn in de gemeente Laarbeek. Op de pagina Bouwkavels kunt u de beschikbare kavels in deze nieuwbouwplannen zien. 

De Beekse Akkers

Ten zuiden van de kern Beek en Donk, tussen de Lieshoutseweg en de Oranjelaan, verrijst een nieuwe woonwijk: De Beekse Akkers. Deze wijk heeft de mogelijkheid om uit te groeien tot de grootste woningbouwlocatie in de geschiedenis van Laarbeek én de voormalige kernen. Doel is om een wijk met allure te realiseren. Met statige brede lanen zoals de Koppelstraat, waar een grote variatie aan architectuurstijlen is toegestaan. In de buurten achter deze lanen zorgt een beeldkwaliteitsplan voor samenhang en eenheid in architectuur. Tegen de Lieshoutseweg is een vijver aangelegd voor de opvang van regenwater. Deze vijver wordt doorsneden door het Berkendijkje, dat als oud kerkpad een cultuurhistorische waarde heeft. Het plangebied is bereikbaar vanaf de Oranjelaan (Blokskampsedreef) en de Lieshoutseweg (Vrijenborgsedreef).

Op de pagina Bouwkavels ziet u welke kavels in dit plan beschikbaar zijn. Meer informatie over deze mooie woningbouwlocatie vindt u op: www.laarbeek.nl/debeekseakkers.

De Hoge Regt 

De Hoge Regt ligt ten westen van Beek en Donk. Het plangebied wordt in het westen begrensd door de beek de Goorloop en enkele agrarische percelen. De Goorloop neemt een prominente plaats in binnen het plan. Het bebouwd gebied komt hoog te liggen en steekt daardoor boven het landschap uit. 
Het plan bestaat uit 221 woningen en is verdeeld in een westelijk en oostelijk deel. Het westelijk deel omvat 161 woningen. Het oostelijk deel biedt plaats aan 60 woningen. In De Hoge Regt komen woningen voor verschillende doelgroepen, zowel in de sociale als in de vrije sector. Verder is in het plan veel aandacht voor groen. Bijvoorbeeld door laanbeplanting, singels die het landschap van de Goorloop aankondigen en accentueren en singels die een afscheiding en buffer vormen ten opzichte van de bestaande woonwijk en de kwekerij.

Kijk voor meer informatie en beschikbare projectwoningen en bouwkavels op www.dehogeregt.nl.

Kerkakkers Beek

Op de locatie aan de Wijnkelderweg en Muzenlaan in Beek en Donk worden tussen de 16 en 20 woningen (blok 2, CPO en vrije kavels) gebouwd. 

De gemeente Laarbeek start met de volgende woningbouwfase. Er worden nog twee blokken of deellocaties ontwikkeld. Als eerste wordt nu blok II opgepakt. De gemeente Laarbeek wil op deze plek CPO (collectief particulier opdrachtgeverschap) alle ruimte geven. Mede gelet op de vele vragen hiervoor die wij de afgelopen jaren hebben gekregen. In het plan Kerkakkers blok II is plaats tot 18 CPO-woningen. Het uiteindelijke aantal is natuurlijk mede afhankelijk van de belangstelling en de wensen uit deze groep.

Hier vindt u een PDFpresentatie van een informatiebijeenkomst over Kerkakkers. Veel gestelde vragen zijn gebundeld in een PDFveel gestelde vragen lijst (FAQ).

't Huukske

In januari 2020 hebben de gemeente Laarbeek en BurgtBouw een overeenkomst getekend voor 18 nieuwbouwappartementen. Deze komen aan de achterzijde van de beeldbepalende panden aan Kapelstraat 5, 7 en 9. 

Hoek Mgr. Verhagenstraat – Bosscheweg (de Oliemolen)

De projectontwikkelaar, Kragt Vastgoed B.V. en BurgtDuits Beheer B.V., gaan 45 appartementen en 3 grondgebonden woningen bouwen op deze voormalige bedrijfslocatie. Het gaat om appartementen in het middeldure en dure huursegment. De drie grondgebonden woningen vallen onder het dure huursegment. Het bestemmingsplan Mgr. Verhagenstraat ongenummerd is op 18 maart 2021 vastgesteld door de gemeenteraad en ligt voor een periode van 6 weken ter inzage. Dit is van vrijdag 2 april tot en met donderdag 13 mei 2021. Hierna wordt de omgevingsvergunning door de gemeente in behandeling genomen. Tijdens de inzagetermijn blijft de ontwikkelaar in gesprek met de directe omgeving over onder andere de invulling van het parkeerterrein. De gemeente onderzoekt momenteel de verkeerssituatie op de Tuinstraat en de kruising met de Mgr. Verhagenstraat op thema’s als parkeren en verkeersveiligheid. De ontwikkelpartijen hopen, als de ruimtelijke procedures zijn afgerond, eind 2021 te starten met de woningbouw. Geïnteresseerden voor de woningen kunnen zich aanmelden via Van Santvoort Makelaars.

 

Locatiestudie Aarle-Rixtel

In 2016 hebben we onderzocht waar we extra woningen kunnen bouwen in de kern Aarle-Rixtel. Uit deze PDFlocatiestudie bleek dat Aarle-Rixtel aan de rand van de kern niet kan uitbreiden. Het landschap is daar te waardevol om er woningen te bouwen. Ook de provincie Noord-Brabant staat dit niet toe. Dat betekent er in de kern gebouwd moet worden. We hebben onderzocht welke locaties daarvoor geschikt én beschikbaar zijn. Want niet alle grondeigenaren willen hun grond opofferen voor woningbouw.

Een aantal mogelijke locaties voor woningbouw is al opgestart. Denk aan De Hopman (Jan van Rixtelstraat), Mimosaplantsoen (Kannelustweg) en De Klokkengieterij (Dorpsstraat / Klokkengietersstraat).

De Hopman

In 2017 zijn jongeren uit Aarle-Rixtel een initiatief gestart voor de bouw van zogenaamde tiny houses. In overleg met de gemeente is het oog gevallen op het voormalig scoutingterrein aan de Jan van Rixtelstraat. De 10 woningen zijn inmiddels gerealiseerd. De gemeente heeft hieraan meegewerkt met een tijdelijke omgevingsvergunning voor 15 jaar. De kans bestaat dat ook na deze periode de tiny houses blijven staan. Zo niet, dan zorgt de gemeente dat de woningen naar een andere plek kunnen in Laarbeek.

De Klokkengieterij

De gemeente en voormalig eigenaar van klokkengieterij Petit & Fritsen (de heer Fritsen) namen in 2017 het initiatief voor het ontwikkelen van de klokkengieterij en het gemeentelijk perceel ernaast (aan de Kanaaldijk). Door deze ontwikkelingen op elkaar af te stemmen krijg je meer samenhang en meer mogelijkheden. Vijf ontwikkelaars hebben een plan gepresenteerd. Het plan van Stam & De Koning is aangewezen als beste plan. Dit plan is gepresenteerd aan de omwonenden, dorpsraad, heemkundekring en de huidige huurders.

De gemeente, Stam & De Koning en investeerder Interesting Vastgoed werken dit plan nu verder uit. In de tweede helft van 2020 leidt dit tot een samenwerkingsovereenkomst, met afspraken en uitgangspunten. In de eerste helft van 2021 wordt het bestemmingsplan gemaakt en in procedure gebracht. Partijen streven ernaar om in de tweede helft van 2021 te starten met de woningbouw.

Heeft u interesse in de woningen? Dan moet u nog heel even wachten. Eerst wordt een projectmakelaar gekozen. Mogelijk komt er ook een website voor het plan.

Mimosaplantsoen

Dit woningbouwplan ligt aan de Kannelustweg in Aarle-Rixtel. Hier gaat projectontwikkelaar Burgtbouw 13 levensloopbestendige woningen en 2 vrijstaande woningen realiseren. Inmiddels zijn het bestemmingsplan, de omgevingsvergunning bouwen (de bouwvergunning) en de kapvergunning onherroepelijk, oftewel definitief.  De woningen kunnen in de loop van 2021 worden opgeleverd.

D’n Hoge Suute

In D’n Hoge Suute in Mariahout worden 125 woningen gebouwd. Dat zijn woningen voor starters, doorstromers en senioren. 35% wordt gebouwd in de sociale sector (zowel huur- als koopwoningen). 

Er zijn geen kavels meer beschikbaar.

Nieuwenhof 2014 

Aan de westzijde van Lieshout ligt plan Nieuwenhof 2014 (tussen de Vogelenzang, de Brugstraat, de Zicht en de Schop). Hier worden 40 woningen gebouwd, in diverse categorieën. Van koop tot huur, van duur tot goedkoop, van vrijstaand tot aaneengesloten en met particuliere kavels, projectbouw en Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Dit plan is in de afrondende fase. Alle kavels zijn verkocht. 

De Vogelenzang

De Vogelenzang ligt aan de noordwestrand van Lieshout en grenst aan het agrarische buitengebied. Vriendelijk en vertrouwd, veilig en sfeervol zijn uitgangspunten voor de woningbouw op de Vogelenzang. De wijk is geïnspireerd op (vooroorlogse) agrarische architectuur, met veel aandacht voor details en een hoog afwerkingsniveau. Zo wordt de Vogelenzang een prachtige woonomgeving met een duurzame ruimtelijke kwaliteit. Oftewel: wonen in een rijk verleden!

De Vogelenzang bestaat uit een gemeentelijk deel en een particulier deel. De gemeente heeft 13 zelfbouwkavels uitgegeven voor tweekappers en vrijstaande woningen. Op het gemeentelijk deel is ook ruimte voor sociale woningbouw en middeldure huurwoningen. Alle kavels in de Vogelenzang zijn op dit moment verkocht.