Nieuwbouwprojecten

 

De Beekse Akkers
Ten zuiden van de kern Beek en Donk, tussen de Lieshoutseweg en de Oranjelaan, verrijst een nieuwe woonwijk: De Beekse Akkers. Deze wijk heeft de mogelijkheid om uit te groeien tot de grootste woningbouwlocatie in de geschiedenis van Laarbeek én de voormalige kernen. Doelstelling is een wijk met allure te realiseren, met statige brede lanen zoals de Koppelstraat. Aan de lanen mag een grote variatie aan architectuurstijlen worden gerealiseerd. In de buurten achter deze lanen zorgt een beeldkwaliteitsplan voor samenhang en eenheid in architectuur. Tegen de Lieshoutseweg is inmiddels een vijver aangelegd voor de opvang van regenwater. Deze vijver wordt doorsneden door het Berkendijkje, dat als oud kerkpad een cultuurhistorische waarde heeft. Het plangebied is bereikbaar vanaf de Oranjelaan (Blokskampsedreef) en de Lieshoutseweg (Vrijenborgsedreef).

Kijk voor meer informatie op www.debeekseakkers.nl.

De Hoge Regt 
De Hoge Regt ligt ten westen van Beek en Donk. Het plangebied wordt in het westen begrensd door de beek de Goorloop en enkele agrarische percelen. De Goorloop neemt een prominente plaats in binnen het plan. Het bebouwd gebied komt hoog te liggen en steekt daardoor boven het landschap uit. 
Het plan bestaat uit 221 woningen en is verdeeld in een westelijk en oostelijk deel. Het westelijk deel omvat 161 woningen. Het oostelijk deel biedt plaats aan 60 woningen. Daarnaast zullen in het plan voor diverse doelgroepen woningen worden gerealiseerd zowel in de sociale als in de vrije sector. Verder is in het plan veel aandacht voor groen, bijvoorbeeld door laanbeplanting, singels die het landschap van de Goorloop aankondigen en accentueren en singels die een afscheiding en buffer vormen ten opzichte van de bestaande woonwijk en de kwekerij.
Kijk voor meer informatie op www.dehogeregt.nl.

Kerkakkers Beek
Op de locatie aan de Wijnkelderweg en Muzenlaan in Beek en Donk worden tussen de 16 en 20 woningen (blok 2) gebouwd. Het is de bedoeling om het najaar van 2019 te starten met de bouw.

 

D’n Hoge Suute
In D’n Hoge Suute worden 125 woningen gerealiseerd. Tot 2018 staan er circa 60 woningen op de planning, vanaf 2018 volgen de overige 65. Het woningaanbod is divers. Er komen woningen voor starters, doorstromers en senioren. 35% wordt gebouwd in de sociale sector (zowel huur- als koopwoningen). Daarnaast wordt een aantal zelfbouwkavels uitgegeven. 

Nieuwenhof 2014 
Om in de toekomst nieuwe woningen in Lieshout te kunnen bouwen, is een plan ontwikkeld voor een woonwijk aan de westzijde van Lieshout: Nieuwenhof 2014 (tussen de Vogelenzang, de Brugstraat, de Zicht en de Schop). Hier worden 40 woningen gebouwd in diverse categorieën (van koop tot huur, van duur tot goedkoop, vrijstaand en aaneengesloten, particuliere kavels, projectbouw en CPO). Het bestemmingsplan is door de raad vastgesteld. Voor het plan is ook een beeldkwaliteitplan opgesteld, om de wijk een herkenbaar karakter te geven. Bij het ontwerp van het plan zal in elk geval rekening worden gehouden met een gunstige noord-zuidoriëntatie van de kavels en de waardevolle bomen bij de Vogelenzang. Er wordt naar gestreefd om eind 2015 de eerste kavels uit te geven. 

Vogelenzang
Informatie volgt