build-reside iconNieuwbouwprojecten

In alle vier de dorpen van Laarbeek zijn er wijken met nieuwbouw. Op deze pagina ziet u welke nieuwbouwprojecten er allemaal zijn in de gemeente Laarbeek. Op de pagina Bouwkavels kunt u de beschikbare kavels in deze nieuwbouwplannen zien. 

Beek en Donk

Herinrichting Piet van Thielplein

Het Piet van Thielplein in Beek en Donk krijgt een upgrade. Het plein is een drukbezochte locatie in het centrum van Beek en Donk. Door de stenige inrichting met weinig groen oogt de locatie momenteel niet aantrekkelijk. Gemeente Laarbeek wil het plein een aangenamere uitstraling geven door meer kwaliteit te bieden, behorende bij een “A-locatie”. De gemeente wil dit onder andere bereiken door middel van een herinrichting met behoud van parkeercapaciteit en meer openbaar groen.

Meer informatie over de herinrichting kunt u hier vinden.

Transformatie Leonarduskerk

De Sint Leonarduskerk aan de Kapelstraat 31 wordt getransformeerd naar zorgwoningen. Het prominente Rijksmonument uit 1898 werd gesticht door de Sint Leonardusparochie die er al die jaren dienst heeft gehouden. Sinds 2013 staat het kerkgebouw leeg.

De afgelopen jaren zijn er initiatieven geweest naar het vinden van een nieuwe bestemming. In nauwe samenspraak met het Bisdom, gemeente Laarbeek en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed is door RE-USE Properties en VBW Realisatie een plan ontwikkeld waarbij de voormalige kerk getransformeerd wordt naar 21 zorgwoningen bestemd voor ouderen met een hogere zorgvraag. Daarmee krijgt de Leonarduskerk een passende nieuwe functie.

Op dit moment zijn de verbouwingswerkzaamheden in volle gang. Naar verwachting wordt de transformatie van het kerkgebouw medio oktober 2023 afgerond. Voor wie nieuwsgierig is naar de plannen en vorderingen van de verbouwing, is het mogelijk het transformatieproces te volgen gedurende de bouwwerkzaamheden. Hiervoor worden een aantal inloopmiddagen georganiseerd. Tijdens de inloop is er gelegenheid een rondje te maken door de kerk, om de plannen te bekijken en de nieuwe huurder van het woonzorgconcept, ‘Het andere wonen’, te spreken. De actuele informatie is terug te vinden op de website www.re-useproperties.nl.

De Beekse Akkers

Ten zuiden van de kern Beek en Donk, tussen de Lieshoutseweg en de Oranjelaan, verrijst een nieuwe woonwijk: De Beekse Akkers. Deze wijk heeft de mogelijkheid om uit te groeien tot de grootste woningbouwlocatie in de geschiedenis van Laarbeek én de voormalige kernen. Doel is om een wijk met allure te realiseren. Met statige brede lanen zoals de Koppelstraat, waar een grote variatie aan architectuurstijlen is toegestaan. In de buurten achter deze lanen zorgt een beeldkwaliteitsplan voor samenhang en eenheid in architectuur. Tegen de Lieshoutseweg is een vijver aangelegd voor de opvang van regenwater. Deze vijver wordt doorsneden door het Berkendijkje, dat als oud kerkpad een cultuurhistorische waarde heeft. Het plangebied is bereikbaar vanaf de Oranjelaan (Blokskampsedreef) en de Lieshoutseweg (Vrijenborgsedreef).

Op de pagina Bouwkavels ziet u welke kavels in dit plan beschikbaar zijn. Meer informatie over deze mooie woningbouwlocatie vindt u op: www.laarbeek.nl/debeekseakkers.

De Hoge Regt 

De Hoge Regt ligt ten westen van Beek en Donk. Het plangebied wordt in het westen begrensd door de beek de Goorloop en enkele agrarische percelen. De Goorloop neemt een prominente plaats in binnen het plan. Het bebouwd gebied komt hoog te liggen en steekt daardoor boven het landschap uit. 
Het plan bestaat uit 221 woningen en is verdeeld in een westelijk en oostelijk deel. Het westelijk deel omvat 161 woningen. Het oostelijk deel biedt plaats aan 60 woningen. In De Hoge Regt komen woningen voor verschillende doelgroepen, zowel in de sociale als in de vrije sector. Verder is in het plan veel aandacht voor groen. Bijvoorbeeld door laanbeplanting, singels die het landschap van de Goorloop aankondigen en accentueren en singels die een afscheiding en buffer vormen ten opzichte van de bestaande woonwijk en de kwekerij.

Kijk voor meer informatie en beschikbare projectwoningen en bouwkavels op de Hoge regt

Kerkakkers Beek

Op de locatie aan de Wijnkelderweg en Muzenlaan in Beek en Donk worden tussen de 16 en 20 woningen (blok 2, CPO en vrije kavels) gebouwd. 

De gemeente Laarbeek start met de volgende woningbouwfase van Kerkakkers. Er worden nog twee blokken of deellocaties ontwikkeld. Als eerste wordt nu blok II opgepakt. De gemeente Laarbeek wil op deze plek CPO (collectief particulier opdrachtgeverschap) alle ruimte geven. Mede gelet op de vele vragen hiervoor die wij de afgelopen jaren hebben gekregen. In het plan Kerkakkers blok II is plaats tot 18 CPO-woningen. Het uiteindelijke aantal is natuurlijk mede afhankelijk van de belangstelling en de wensen uit deze groep.

Na oproepen vanuit de gemeente Laarbeek heeft een aantal geïnteresseerden voor het CPO-project zich bij de gemeente gemeld. De geïnteresseerden hebben inmiddels een CPO-vereniging opgericht. Deze CPO-vereniging is de plannen voor woningbouw aan het uitwerken. De verwachting is dat in 2023 gestart wordt met de bouw van 14 woningen. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij de gemeente en worden op een reservelijst geplaatst.

't Huukske

De eigenaar van de voormalige herberg ’t Huukske in Beek en Donk heeft de horecawerkzaamheden beëindigd. De ontwikkelaar is voornemens ter plaatse van het voormalige zalencomplex een appartementencomplex te realiseren. In januari 2020 hebben de gemeente Laarbeek en BurgtBouw een overeenkomst getekend voor maximaal 18 nieuwbouw appartementen. De appartementen zijn bestemd voor zorgbehoevende senioren. Momenteel worden de benodigde ruimtelijke procedures voorbereid.

Hoek Mgr. Verhagenstraat – Bosscheweg (de Oliemolen)

De Raad van State heeft onlangs het bestemmingsplan voor de hoek aan de Mgr. Verhagestraat – Bosscheweg vernietigd. KRAGT Ontwikkeling, BurgtBouw en gemeente Laarbeek staan nog steeds achter het woningbouwplan. Het herbestemmen van deze oude bedrijfslocatie naar 48 huurwoningen blijft een gewenste ontwikkeling gezien de behoefte aan meer woningen. De drie partijen gaan zich de komende tijd beraden hoe een vervolg te geven aan het woningbouwplan. Vanzelfsprekend worden alle punten uit de uitspraak van de Raad van State meegenomen in een vervolg.

Heuvelsche Velden

Ten westen van de kern Beek en Donk is de Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte voornemens maximaal 65 woningen en een nieuwe natuurontwikkeling aan de Goorloop te realiseren. Het plan voorziet in de behoefte aan bouwkavels waar kopers hun eigen woning kunnen realiseren 24 zelfbouwkavels, 5 vrijstaande woningen, 20 twee-onder-een-kapwoningen en 16 rijwoningen. De woningbouwontwikkeling versterkt de ruimtelijke structuur van Beek en Donk door de afronding van het dorp grenzend aan de Groene Long en het accentueren van de overgang van het dorp naar het landelijk gebied achter de Goorloop. Met de natuurontwikkeling van circa 5,5 hectare wordt:

  • de ecologische verbindingszone versterkt;
  • cultuurhistorische waarden hersteld;
  • recreatiever verbindingen in het plangebied en omgeving mogelijk gemaakt;
  • de groenblauwe mantel versterkt.

Het ontwerpbestemmingsplan heeft voor zes weken ter inzage gelegen. Het bestemmingsplan is digitaal te vinden via de landelijke website voor ruimtelijke plannen: IDN nummer: NL.IMRO.1659.BPBDHeuvelscheveld-ON01).

Door je in te schrijven op de nieuwsbrief van Ruimte voor Ruimte wordt je op de hoogte gehouden over de start van de verkoop.

Het stedenbouwkundig plan 

Herbestemming tankstation Heuvelplein

Initiatiefnemers willen het tankstation aan het Heuvelplein 29 in Beek en Donk herbestemmen naar levensloopbestendige woningen. Het plan betreft 4 nieuwe woningen ter plaatse van het tankstation en de bedrijfswoning te salderen en te splitsen in 2 woningen. Momenteel worden de benodigde ruimtelijke procedures voorbereid.

Aarle-Rixtel

Locatiestudie Aarle-Rixtel

In 2016 hebben we onderzocht waar we extra woningen kunnen bouwen in de kern Aarle-Rixtel. Uit deze locatiestudie bleek dat Aarle-Rixtel aan de rand van de kern niet kan uitbreiden. Het landschap is daar te waardevol om er woningen te bouwen. Ook de provincie Noord-Brabant staat dit niet toe. Dat betekent er in de kern gebouwd moet worden. We hebben onderzocht welke locaties daarvoor geschikt én beschikbaar zijn. Want niet alle grondeigenaren willen hun grond opofferen voor woningbouw.

Een aantal mogelijke locaties voor woningbouw is al opgestart. Denk aan De Hopman (Jan van Rixtelstraat), Mimosaplantsoen (Kannelustweg) en De Klokkengieterij (Dorpsstraat / Klokkengietersstraat).

De Hopman

In 2017 zijn jongeren uit Aarle-Rixtel een initiatief gestart voor de bouw van zogenaamde tiny houses. In overleg met de gemeente is het oog gevallen op het voormalig scoutingterrein aan de Jan van Rixtelstraat. De 10 woningen zijn inmiddels gerealiseerd. De gemeente heeft hieraan meegewerkt met een tijdelijke omgevingsvergunning voor 15 jaar. De kans bestaat dat ook na deze periode de tiny houses blijven staan. Zo niet, dan zorgt de gemeente dat de woningen naar een andere plek kunnen in Laarbeek.

De Klokkengieterij

De gemeente en voormalig eigenaar van klokkengieterij Petit & Fritsen (de heer Fritsen) namen in 2017 het initiatief voor het ontwikkelen van de klokkengieterij en het gemeentelijk perceel ernaast (aan de Kanaaldijk). Door deze ontwikkelingen op elkaar af te stemmen krijg je meer samenhang en meer mogelijkheden. Vijf ontwikkelaars hebben een plan gepresenteerd. Het plan van Stam & De Koning is aangewezen als beste plan. Dit plan is gepresenteerd aan de omwonenden, dorpsraad, heemkundevereniging Barthold van Heessel en de huidige huurders. Inmiddels heeft Stam & De Koning de ontwikkeling doorgeschoven naar Interesting Vastgoed uit Eindhoven.

De gemeente en Interesting Vastgoed werken dit plan nu verder uit. Bekijk de anterieure overeenkomst tussen gemeente en Interesting Vastgoed over plan de Klokkergieterij.

De gemeenteraad heeft dit bestemmingsplan op 29 september 2022 vastgesteld. Op korte termijn zal het bestemmingsplan opnieuw ter visie worden gelegd. Niet-belanghebbenden (mits ze eerder een zienswijze hebben ingediend) en belanghebbenden kunnen dan beroep instellen bij de Raad van State. De gemeente en Interesting Vastgoed streven ernaar om in de tweede helft van 2023 te starten met de woningbouw. Heeft u interesse in de woningen? Dan kunt u zich aanmelden op de projectwebsite. Deze site zal de komende tijd worden gevuld met alle relevante informatie. De site is in beheer bij ontwikkelaar Interesting Vastgoed. Partijen streven ernaar om in de eerste helft van 2023 te starten met de woningbouw.

Mimosaplantsoen

Dit woningbouwplan ligt aan de Kannelustweg in Aarle-Rixtel. Hier realiseert projectontwikkelaar/bouwer Burgtbouw  13 levensloopbestendige woningen en 2 vrijstaande woningen. Inmiddels zijn het bestemmingsplan, de omgevingsvergunning bouwen (de bouwvergunning) en de kapvergunning onherroepelijk, oftewel definitief. De woningen zijn op 10 februari 2022 feestelijk opgeleverd. Bekijk hier het filmpje van de oplevering.

Mariahout

D’n Hoge Suute

In D’n Hoge Suute in Mariahout worden 125 woningen gebouwd. Dat zijn woningen voor starters, doorstromers en senioren. 35% wordt gebouwd in de sociale sector (zowel huur- als koopwoningen). 

In dit project worden in 2022 nog 2 bouwkavels uitgegeven. Op een bouwkavel kan één vrijstaande woning gebouwd worden. Er is een kavel beschikbaar van circa 321 m2 groot en een kavel van circa 371 m2 groot. Op de pagina Bouwkavels ziet u welke kavels in dit plan beschikbaar zijn. 

Mariahout zuidwest

De gemeente en ontwikkelmaatschappij Ruimte voor Ruimte werken samen aan een gebiedsvisie voor een locatie ten zuidwesten van Mariahout. De gemeente heeft op 10 maart 2022 Wet Voorkeursrecht gevestigd op het betreffende gebied. Het doel van de vestiging van voorkeursrecht is om regie te houden op de verdere uitvoering van de gebiedsvisie. Momenteel wordt de omgevingsdialoog voorbereid.

Lieshout

Nieuwenhof 2014 

Aan de westzijde van Lieshout ligt plan Nieuwenhof 2014 (tussen de Vogelenzang, de Brugstraat, de Zicht en de Schop). Hier worden 40 woningen gebouwd, in diverse categorieën. Van koop tot huur, van duur tot goedkoop, van vrijstaand tot aaneengesloten en met particuliere kavels, projectbouw en Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Dit plan is in de afrondende fase. Alle kavels zijn verkocht. 

De Vogelenzang

De Vogelenzang ligt aan de noordwestrand van Lieshout en grenst aan het agrarische buitengebied. Vriendelijk en vertrouwd, veilig en sfeervol zijn uitgangspunten voor de woningbouw op de Vogelenzang. De wijk is geïnspireerd op (vooroorlogse) agrarische architectuur, met veel aandacht voor details en een hoog afwerkingsniveau. Zo wordt de Vogelenzang een prachtige woonomgeving met een duurzame ruimtelijke kwaliteit. Oftewel: wonen in een rijk verleden!

De Vogelenzang bestaat uit een gemeentelijk deel en een particulier deel. De gemeente heeft 13 zelfbouwkavels uitgegeven voor tweekappers en vrijstaande woningen. Op het gemeentelijk deel is ook ruimte voor sociale woningbouw en middeldure huurwoningen. Alle kavels in de Vogelenzang zijn op dit moment verkocht.

Contact

Telefoon: 0492 469 700

E-mail: gemeente@laarbeek.nl 

Bezoekadres:

Koppelstraat 37 
5741 GA Beek en Donk

Postadres:

Postbus 190
5740 AD Beek en Donk

Algemeen bankrekeningnummer:

NL91 BNGH 0285 000 721

Openingstijden 

Maandag, dinsdag, donderdag: 9.00 tot 17.00 uur
Woensdag: 9.00 tot 19.30 uur
Vrijdag: 9.00 tot 12.30 uur

Wij zijn bereikbaar via

© 2023 Gemeente Laarbeek