Nieuwbouwprojecten

In alle vier de dorpen van Laarbeek zijn er wijken met nieuwbouw. Op deze pagina ziet u welke nieuwbouwprojecten er allemaal zijn in de gemeente Laarbeek. Op de pagina Bouwkavels kunt u de beschikbare kavels in deze nieuwbouwplannen zien. 

De Beekse Akkers
Ten zuiden van de kern Beek en Donk, tussen de Lieshoutseweg en de Oranjelaan, verrijst een nieuwe woonwijk: De Beekse Akkers. Deze wijk heeft de mogelijkheid om uit te groeien tot de grootste woningbouwlocatie in de geschiedenis van Laarbeek én de voormalige kernen. Doel is om een wijk met allure te realiseren. Met statige brede lanen zoals de Koppelstraat, waar een grote variatie aan architectuurstijlen is toegestaan. In de buurten achter deze lanen zorgt een beeldkwaliteitsplan voor samenhang en eenheid in architectuur. Tegen de Lieshoutseweg is een vijver aangelegd voor de opvang van regenwater. Deze vijver wordt doorsneden door het Berkendijkje, dat als oud kerkpad een cultuurhistorische waarde heeft. Het plangebied is bereikbaar vanaf de Oranjelaan (Blokskampsedreef) en de Lieshoutseweg (Vrijenborgsedreef).

Op de pagina Bouwkavels ziet u welke kavels in dit plan beschikbaar zijn. Meer informatie over deze mooie woningbouwlocatie vindt u op: www.laarbeek.nl/debeekseakkers.

De Hoge Regt 
De Hoge Regt ligt ten westen van Beek en Donk. Het plangebied wordt in het westen begrensd door de beek de Goorloop en enkele agrarische percelen. De Goorloop neemt een prominente plaats in binnen het plan. Het bebouwd gebied komt hoog te liggen en steekt daardoor boven het landschap uit. 
Het plan bestaat uit 221 woningen en is verdeeld in een westelijk en oostelijk deel. Het westelijk deel omvat 161 woningen. Het oostelijk deel biedt plaats aan 60 woningen. In De Hoge Regt komen woningen voor verschillende doelgroepen, zowel in de sociale als in de vrije sector. Verder is in het plan veel aandacht voor groen. Bijvoorbeeld door laanbeplanting, singels die het landschap van de Goorloop aankondigen en accentueren en singels die een afscheiding en buffer vormen ten opzichte van de bestaande woonwijk en de kwekerij.

Kijk voor meer informatie en beschikbare projectwoningen en bouwkavels op www.dehogeregt.nl.

Kerkakkers Beek
Op de locatie aan de Wijnkelderweg en Muzenlaan in Beek en Donk worden tussen de 16 en 20 woningen (blok 2, CPO en vrije kavels) gebouwd. Volgens planning start medio 2020 de uitgifte van woningen. 

De gemeente Laarbeek start met de volgende woningbouwfase. Er worden nog twee blokken of deellocaties ontwikkeld. Als eerste wordt nu blok II opgepakt. De gemeente Laarbeek wil op deze plek CPO (collectief particulier opdrachtgeverschap) alle ruimte geven. Mede gelet op de vele vragen hiervoor die wij de afgelopen jaren hebben gekregen. In het plan Kerkakkers blok II is plaats tot 18 CPO-woningen. Het uiteindelijke aantal is natuurlijk mede afhankelijk van de belangstelling en de wensen uit deze groep.

Op maandag 28 en woensdag 30 september 2020 zijn er 4 informatiebijeenkomsten of sessies gehouden. Deze zijn door ruim 75 mensen bezocht. Er hebben zich in totaal meer dan 90 mensen aangemeld. Enkele aanmeldingen gaven direct aan niet te kunnen komen. Sommige anderen durfden het even niet aan, ondanks dat wij de coronamaatregelen strikt hebben toegepast.

Zoals toegezegd is de PDFpresentatie van deze informatiebijeenkomst aan iedereen toegezonden. Ook hebben wij alle gestelde vragen gebundeld. En als een PDFveel gestelde vragen lijst (FAQ) toegezonden.

Midden oktober wordt onder alle belangstellenden een korte enquête gehouden. Doel daarvan is iets meer zicht te krijgen op de wensen en ideeën van alle belangstellenden. De resultaten van deze enquête gebruiken wij als voorbereiding op de volgende bijeenkomst. Wij verwachten uiterlijk begin november deze bijeenkomst te kunnen organiseren.

't Huukske
Op 23 januari 2020 zijn de gemeente Laarbeek en BurgtBouw B.V. een anterieure overeenkomst aangegaan voor een beoogde ruimtelijke ontwikkeling aan de Kapelstraat 5-7-9 in Beek en Donk. Het gaat om een ontwikkeling met 18 nieuwbouwappartementen aan de achterzijde van de beeldbepalende panden aan de Kapelstraat. Onderstaand vindt u een zakelijke beschrijving van deze overeenkomst.

PDFAnterieure overeenkomst 't Huukske (zakelijke beschrijving)

Locatiestudie Aarle-Rixtel

In 2016 hebben we onderzocht waar we extra woningen kunnen bouwen in de kern Aarle-Rixtel. Uit deze PDFlocatiestudie bleek dat Aarle-Rixtel aan de rand van de kern niet kan uitbreiden. Het landschap is daar te waardevol om er woningen te bouwen. Ook de provincie Noord-Brabant staat dit niet toe. Dat betekent er in de kern gebouwd moet worden. We hebben onderzocht welke locaties daarvoor geschikt én beschikbaar zijn. Want niet alle grondeigenaren willen hun grond opofferen voor woningbouw.

Een aantal mogelijke locaties voor woningbouw is al opgestart. Denk aan De Hopman (Jan van Rixtelstraat), Mimosaplantsoen (Kannelustweg) en De Klokkengieterij (Dorpsstraat / Klokkengietersstraat).

De Hopman

In 2017 zijn jongeren uit Aarle-Rixtel een initiatief gestart voor de bouw van zogenaamde tiny houses. In overleg met de gemeente is het oog gevallen op het voormalig scoutingterrein aan de Jan van Rixtelstraat. De 10 woningen zijn inmiddels gerealiseerd. De gemeente heeft hieraan meegewerkt met een tijdelijke omgevingsvergunning voor 15 jaar. De kans bestaat dat ook na deze periode de tiny houses blijven staan. Zo niet, dan zorgt de gemeente dat de woningen naar een andere plek kunnen in Laarbeek.

De Klokkengieterij

De gemeente en voormalig eigenaar van klokkengieterij Petit & Fritsen (de heer Fritsen) namen in 2017 het initiatief voor het ontwikkelen van de klokkengieterij en het gemeentelijk perceel ernaast (aan de Kanaaldijk). Door deze ontwikkelingen op elkaar af te stemmen krijg je meer samenhang en meer mogelijkheden. Vijf ontwikkelaars hebben een plan gepresenteerd. Het plan van Stam & De Koning is aangewezen als beste plan. Dit plan is gepresenteerd aan de omwonenden, dorpsraad, heemkundekring en de huidige huurders.

De gemeente, Stam & De Koning en investeerder Interesting Vastgoed werken dit plan nu verder uit. In de tweede helft van 2020 leidt dit tot een samenwerkingsovereenkomst, met afspraken en uitgangspunten. In de eerste helft van 2021 wordt het bestemmingsplan gemaakt en in procedure gebracht. Partijen streven ernaar om in de tweede helft van 2021 te starten met de woningbouw.

Heeft u interesse in de woningen? Dan moet u nog heel even wachten. Eerst wordt een projectmakelaar gekozen. Mogelijk komt er ook een website voor het plan.

Mimosaplantsoen

Dit woningbouwplan ligt aan de Kannelustweg in Aarle-Rixtel. Hier gaat projectontwikkelaar Burgtbouw 13 levensloopbestendige woningen en 2 vrijstaande woningen realiseren. Inmiddels zijn het bestemmingsplan, de omgevingsvergunning bouwen (de bouwvergunning) en de kapvergunning onherroepelijk, oftewel definitief. Omdat de bomen niet binnen het broedseizoen gekapt worden (15 maart - 15 juli), zal het bouwrijpmaken starten na de bouwvak (september - oktober 2020). De woningen kunnen dan in de loop van 2021 worden opgeleverd.

D’n Hoge Suute
In D’n Hoge Suute in Mariahout worden 125 woningen gebouwd. Er komen woningen voor starters, doorstromers en senioren. 35% wordt gebouwd in de sociale sector (zowel huur- als koopwoningen). Daarnaast wordt een aantal zelfbouwkavels uitgegeven. 

Heeft u interesse in een bouwkavel? Kijk dan op de pagina Bouwkavels

Meer informatie over het plan vindt u hier:

PDFHerziening Exploitatieplan D'n Hoge Suute 2015.pdf

PDFBijlagen Herziening Exploitatieplan D'n Hoge Suute 2015.pdf

PDFBeeldkwaliteitsplan.pdf

Nieuwenhof 2014 
Aan de westzijde van Lieshout ligt plan Nieuwenhof 2014 (tussen de Vogelenzang, de Brugstraat, de Zicht en de Schop). Hier worden 40 woningen gebouwd, in diverse categorieën. Van koop tot huur, van duur tot goedkoop, van vrijstaand tot aaneengesloten en met particuliere kavels, projectbouw en Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Dit plan is in de afrondende fase. Alle kavels zijn verkocht. 

De Vogelenzang
De Vogelenzang ligt aan de noordwestrand van Lieshout en grenst aan het buitengebied. Vriendelijk en vertrouwd, veilig en sfeervol zijn hier uitgangspunten voor de woningbouw. De Vogelenzang is geïnspireerd op (vooroorlogse) agrarische architectuur, met veel aandacht voor details en een hoog afwerkingsniveau. Hiermee krijgt deze nieuwe woonwijk een hoogwaardige en duurzame uitstraling. Dit geldt voor zowel de gebouwen als voor de openbare ruimte. 

De Vogelenzang bestaat uit een gemeentelijk deel en een particulier deel. De gemeente heeft 13 zelfbouwkavels uitgegeven voor tweekappers en vrijstaande woningen. Op het gemeentelijk deel is ook ruimte voor sociale woningbouw en middeldure huurwoningen. 

Op de pagina Bouwkavels vindt u meer informatie over dit plan.