Nieuwbouwprojecten

Nieuwbouwprojecten
Op dit moment zijn er verschillende bouwprojecten opgestart of in voorbereiding. Hieronder vindt u per woonkern alle bouwprojecten in Laarbeek overzichtelijk op een rij. Op onderstaande kaart kunt u zien waar de projecten precies liggen.

1. De Beekse Akkers
Ten zuiden van de kern Beek en Donk, tussen de Lieshoutseweg en de Oranjelaan, verrijst een nieuwe woonwijk: De Beekse Akkers. Deze wijk heeft de mogelijkheid om uit te groeien tot de grootste woningbouwlocatie in de geschiedenis van Laarbeek én de voormalige kernen. Doel-stelling is een wijk met allure te realiseren, met statige brede lanen zoals de Koppelstraat. Aan de lanen mag een grote variatie aan architectuurstijlen worden gerealiseerd. In de buurten achter deze lanen zorgt een beeldkwaliteitsplan voor samenhang en eenheid in architectuur. Tegen de Lieshoutseweg is inmiddels een vijver aangelegd voor de opvang van regenwater. Deze vijver wordt doorsneden door het Berkendijkje, dat als oud kerkpad een cultuurhistorische waarde heeft. Het plangebied is bereikbaar vanaf de Oranjelaan (Blokskampsedreef) en de Lieshoutseweg (Vrijenborgsedreef) .

In het eerste deelgebied van het plan - de omgeving van de bergingsvijver - zijn al veel wonin-gen gebouwd met dezelfde architectuurstijl: de Delftse School. Dit zijn particuliere woningen, seniorenwoningen van SIR-55 en huur- en koopwoningen van Woningstichting Laarbeek. Eye-catcher is de carréhoeve van Woningstichting Laarbeek aan de bergingsvijver, ontworpen door Architectenbureau Visser en Bouwman uit Den Bosch. Het plan heeft de naam Hoeve Meren-stein gekregen.

Het tweede deelgebied van De Beekse Akkers is inmiddels afgerond (Malborg en Ter Boort). In dit gebied is de Amsterdamse school als architectuurstijl gekozen: een prachtige baksteenarchitectuur, die ook in deze omgeving goed bij de bestaande woningen past. Verder zijn in het tweede deelgebied tien sociale huurwoningen en 4 koopwoningen door Bergopwaarts gebouwd. Daarnaast zijn er 40 zelfbouwkavels uitgegeven variërend in kavelgrootte van circa 130 m2 van een CPO-project voor starters (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) tot 600 m2 in de vrije sector.

Het derde deelgebied (Merensteinplein) start binnenkort. Deze woonbuurt aan de Lieshoutseweg is inmiddels bouwrijp. In deze buurt worden huurwoningen, CPO-woningen (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap), projectwoningen en bouwkavels aangeboden. Ook in deze buurt is de architectuurstijl voorgeschreven. Behoudens de bouwkavels aan de Middenakkerdreef is voor de overige woningen de Delftse School-architectuur voorgeschreven.

Ook het vierde deelgebied (Isidorusplein en Ter Lijnden) is in procedureel en technisch voorbereiding. Aan het Isidorusplein worden 10 boerderijwoningen (koop) gebouwd door Hendriks Coppelmans. Bovendien bouwt deze ontwikkelaar 18 huurwoningen verdeeld over de Middenakkerdreef en Ter Lijnden.

Kijk voor meer informatie op www.debeekseakkers.nl.

2. De Hoge Regt 
De Hoge Regt ligt ten westen van Beek en Donk. Het plangebied wordt in het westen begrensd door de beek de Goorloop en enkele agrarische percelen. De Goorloop neemt een prominente plaats in binnen het plan. Water verbindt de woonwijk via retentievoorzieningen met de Goor-loop. Retentievoorzieningen slaan overtollig water tijdelijk op, om wateroverlast op andere plaatsen te voorkomen. Het bebouwd gebied komt hoog te liggen en steekt daardoor boven het landschap uit. Noordelijk van het gebied ligt een kwekerij. Aan de oost- en zuidoostzijde grenst het plangebied aan een bestaande woonwijk.
Het plan bestaat uit 221 woningen en is verdeeld in een westelijk en oostelijk deel. Het westelijk deel omvat 161 woningen. Het oostelijk deel biedt plaats aan 60 woningen. In het plan worden o.a. twaalf ruimte-voor-ruimtewoningen opgenomen. Daarnaast zullen in het plan voor diverse doelgroepen woningen worden gerealiseerd zowel in de sociale als in de vrije sector. Verder is in het plan veel aandacht voor groen, bijvoorbeeld door laanbeplanting, singels die het landschap van de Goorloop aankondigen en accentueren en singels die een afscheiding en buffer vormen ten opzichte van de bestaande woonwijk en de kwekerij.
In dit gebied zijn 16 starterswoningen gerealiseerd volgens het ‘slimmer kopen’-concept. Op korte termijn wordt ook gestart met de verkoop van 22 projectwoningen. Kijk voor meer informatie op www.dehogeregt.nl.

3. Voorzieningencluster Donk
Op de voormalige locatie van basisschool De Raagten aan de Lage Heesweg in Beek en Donk worden maximaal 40 woningen gerealiseerd. Voor de ontwikkeling van deze locatie zijn partijen benaderd.

4. Voorzieningencluster Beek
Op de locatie aan de Wijnkelderweg en Muzenlaan in Beek en Donk worden maximaal 80 wo-ningen gerealiseerd. Het is de bedoeling om in 2020 met de realisatie van dit plan te starten.

 

6. D’n Hoge Suute
In D’n Hoge Suute worden 125 woningen gerealiseerd. Tot 2018 staan er circa 60 woningen op de planning, vanaf 2018 volgen de overige 65. Het woningaanbod is divers. Er komen woningen voor starters, doorstromers en senioren. 35% wordt gebouwd in de sociale sector (zowel huur- als koopwoningen). Daarnaast wordt een aantal zelfbouwkavels uitgegeven. 

7. Nieuwenhof 2014 
Om in de toekomst nieuwe woningen in Lieshout te kunnen bouwen, is een plan ontwikkeld voor een woonwijk aan de westzijde van Lieshout: Nieuwenhof 2014 (tussen de Vogelenzang, de Brugstraat, de Zicht en de Schop). Hier worden 40 woningen gebouwd in diverse categorieën (van koop tot huur, van duur tot goedkoop, vrijstaand en aaneengesloten, particuliere kavels, projectbouw en CPO). Het bestemmingsplan is door de raad vastgesteld. Voor het plan is ook een beeldkwaliteitplan opgesteld, om de wijk een herkenbaar karakter te geven. Bij het ontwerp van het plan zal in elk geval rekening worden gehouden met een gunstige noord-zuidoriëntatie van de kavels en de waardevolle bomen bij de Vogelenzang. Er wordt naar gestreefd om eind 2015 de eerste kavels uit te geven. 

8. Mooreeshof
Het plan is dat woningstichting Laarbeek samen met Stichting ORO 24 wooneenhe-den/zorgplaatsen voor mensen met een verstandelijke beperking gaat ontwikkelen. Het toekomstige Moreeshof moet een levendige uitstraling krijgen waar mensen goed kunnen wonen, werken en recreëren. Het bestemmingsplan is per 8 oktober 2014 onherroepelijk. Dit jaar start de bouw.

9. De Fontein
Woningcorporatie Wocom ontwikkelt op de voormalige locatie van basisschool De Fontein aan de De Klumper in Lieshout een bouwplan dat voorziet in 10 twee-onder-één-kapwoningen (koop + huur) en 14 huurwoningen (patiowoningen). De bestemmingsplanprocedure is afge-rond. Meer informatie is verkrijgbaar via woningcorporatie Wocom.