Duurzaamheid in Laarbeek

Actuele duurzame thema's in Laarbeek (klik op gewenste tabblad): 

Duurzaamheidsagenda Laarbeek: samen werken aan een duurzame toekomst

De gemeente Laarbeek werkt aan een duurzame toekomst. De Duurzaamheidsagenda maakt duidelijk hoe we dat willen doen, samen met onze inwoners en organisaties. Hierin staat wat wij samen belangrijk vinden, welke ambities wij hebben en welke activiteiten prioriteit krijgen.

In een bijeenkomst met inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers in februari 2019 is de basis voor deze agenda gelegd. Daar is gezamenlijk uitgedacht wat wij in Laarbeek belangrijk vinden bij het vormgeven van duurzaamheidsbeleid. De Duurzaamheidsagenda is opgedeeld in 6 thema’s, met bijbehorende ambities en activiteiten. Op 12 december heeft de gemeenteraad de Duurzaamheidsagenda definitief vastgesteld.Deze agenda wordt de komende jaren doorlopend tegen het licht gehouden, zodat er ruimte blijft voor nieuwe initiatieven en ontwikkelingen. De gemeente gaat hier ook altijd graag het gesprek over aan. Een duurzaam Laarbeek maken we immers samen!

Hier kunt u de volledige PDFDuurzaamheidsagenda bekijken.

Op onderstaande poster is de duurzaamheidsagenda samengevat. 

PDFPoster Duurzaamheidsagenda

Prijzen

Laarbeek loopt voorop op het gebied van groen en duurzaamheid en de manier waarop inwoners daarbij betrokken zijn. In 2016 werd Laarbeek daarom gekroond tot groenste gemeente van Nederland bij de jaarlijkse groencompetitie van Entente Florale. Met het hoogste cijfer ooit en een speciale biodiversiteitsprijs. In 2017 volgde een gouden award bij de prijsuitreiking in de Europese groencompetitie van Entente Florale. Met het project Groenstrijd 2.0 won Laarbeek in 2018 de nationale Steenbreek-trofee en in 2019 de Gouden Zwaluw van de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap.

We zijn trots op deze titels en we willen een inspirerend voorbeeld zijn voor andere gemeenten op het gebied van groen en duurzaamheid.

 

Mooie voorbeelden van wat er al is bereikt:

 • Dragons’ Den: in 2017 werd de Laarbeekse Dragons’ Den georganiseerd. Met deze wedstrijd wilde de gemeente via een vernieuwend concept renderende, duurzame ideeën van inwoners, bedrijven en (lokale) organisaties mogelijk maken. Door hierin te investeren, of op een andere manier op weg te helpen. Iedereen kon een idee pitchen. Enige voorwaarde was dat het rendement moest landen in Laarbeek. Een deskundige jury beoordeelde de ideeën en besliste waarin geïnvesteerd werd. Er kon maximaal anderhalve ton worden verdeeld. Veel ideeën zijn hierdoor ook daadwerkelijk in praktijk gebracht.
 • GroenStrijd 2.0: met de GroenStrijd 2.0 gingen 17 buurten in 2018 zelf aan de slag om hun buurt te vergroenen. Eerst deden de buurten ideeën op tijdens een inspiratiebijeenkomst. Buurtbewoners maakten daarna samen met een coach (een lokale groenondernemer), een plan voor het vergroenen van hun straat, wijk of plein. Denk daarbij aan het weghalen van overbodige verharding, afkoppelen van regenpijpen, maken van geveltuintjes, aanplanten van kale boomspiegels of het plaatsen van plantenbakken. Alle plannen werden getoetst door de gemeente en daarna uitgevoerd door de buurt. De kosten van de aanplant waren voor de gemeente, het bijhouden van het groen gebeurt door buurtbewoners. Een vakkundige jury beoordeelde de opgefleurde buurten en straten. De wedstrijd werd afgesloten met een feestelijke ‘Laarbeek schittert in het groen’-bijeenkomst. In een filmpje maakte Commissaris van de Koning Wim van de Donk de winnende buurt bekend: de Heesweg uit Beek en Donk.
 • Ecologische verbindingszone Goorloop: Langs de Goorloop is vanaf Croy in Aarle-Rixtel tot voorbij Beek en Donk een ecologische verbindingszone gerealiseerd. Langs de beek is een strook van gemiddeld 25 meter natuurlijk ingericht. Dit is goed voor allerlei planten en dieren en bevordert de biodiversiteit. Op diverse plaatsen zijn er mooie combinaties gemaakt met andere functies zoals bijvoorbeeld waterberging en wandelpaden.
 • Filmpje van enkele mooie duurzame (sociale) initiatieven in Laarbeek:

Op 3 oktober 2019 heeft de gemeenteraad van Laarbeek de ‘Visie op grootschalige opwek van duurzame energie in Laarbeek’ vastgesteld. Deze visie biedt de mogelijkheid om een klein aantal projecten in de gemeente op te starten voor het opwekken van duurzame energie, zoals zonneparken. Hieraan verbindt de gemeenteraad wel een aantal voorwaarden, zoals een onderbouwing van landschappelijke inpassing en participatie voor omwonenden en/of inwoners van de gemeente. De visie is hieronder te downloaden.

PDFVisie grootschalige opwek Laarbeek

Heeft u vragen naar aanleiding van dit document, dan kunt u die stellen aan Marieke Oteman: marieke.oteman@laarbeek.nl,of Maaike van der Zwaluw: maaike.vd.zwaluw@laarbeek.nl. Zij zijn ook te bereiken via ons algemene nummer (0492) 469 700. 

 

Wilt u een vergunning aanvragen voor de opwek van duurzame energie?

In het beleidsstuk 'Visie op grootschalige opwek van duurzame energie in Laarbeek' staat dat Laarbeek voor maximaal 5 zonneparken en maximaal 1 windpark vergunningen wil uitgeven. Initiatieven die een vergunning willen aanvragen moeten aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden staan uitgebreid in de visie toegelicht. De gemeente vindt het bijvoorbeeld erg belangrijk dat u onderbouwt hoe u uw beoogde project landschappelijk wilt inpassen, en hoe u omwonenden en/of inwoners betrekt.

 

Tijdpad

We geven initiatieven graag de kans om een zorgvuldige aanvraag te schrijven en uit te werken hoe aan de gestelde voorwaarden kan worden voldaan, in plaats van zo snel mogelijk een aanvraag in te dienen. Daarom geven we het proces als volgt vorm:

 

3 oktober 2019: de visie wordt vastgesteld en treedt in werking, de visie wordt gepubliceerd en intern verwerkt in de gemeente.

15 oktober 2019: initiatiefnemers en inwoners worden geïnformeerd'.

oktober 2019 - januari 2020: initiatiefnemers krijgen de tijd om hun aanvraag voor te bereiden. De gemeente is beschikbaar voor vragen en informatie, maar geeft inhoudelijk nog geen oordeel.

15 januari 2020: de gemeente begint met het beoordelen van de tot dan toe ingediende aanvragen. Alle binnen gekomen aanvragen worden beoordeeld op kansrijkheid / aansluiting bij de visie; niet op volgorde van binnenkomst. Met kansrijke aanvragen wordt een dialoog aangegaan die kan leiden tot het voorleggen van de aanvraag aan de raad. Met minder sterke aanvragen kan overleg plaatsvinden over hoe de aanvraag kan worden aangepast. Aanvragen die het college niet geschikt acht, zullen worden afgewezen. De aanvrager ontvangt een brief waarin dit besluit wordt toegelicht en hiervan wordt de raad in kennis gesteld. De duur van het vervolgtraject verschilt per aanvraag. We proberen hierin rekening te houden met de deadlines voor bijvoorbeeld een SDE+ subsidie-aanvraag, maar de doorlooptijd zal ook afhangen van de kwaliteit van de aanvraag.

 

Ook na 15 januari 2020 kunnen er uiteraard aanvragen worden ingediend. De pilot zal worden gesloten voor nieuwe aanvragen voor zonneparken op het moment dat de raad vijf aanvragen heeft goedgekeurd; en voor windparken op het moment dat één park is goedgekeurd. Voor andere technologieën blijft de mogelijkheid tot aanvragen bestaan totdat de evaluatie van de pilot begint.

 

Heeft u nog vragen?

Het indienen van een aanvraag kan zowel digitaal als per post. Heeft u nog vragen, dan kunt u deze stellen aan Marieke Oteman, via marieke.oteman@laarbeek.nl, of aan Maaike van der Zwaluw, maaike.vd.zwaluw@laarbeek.nl. U kunt ons ook bereiken via ons algemene nummer (0492) 469700.

Gemeenten Zuidoost-Brabant zetten eerste stap in Regionale Energiestrategie

In Nederland maken 30 regio’s een eigen strategie om aan het Nationaal Klimaatakkoord bij te dragen. Het Nationaal Klimaatakkoord geeft invulling aan de ambities die zijn vastgelegd in het Klimaatakkoord van Parijs uit 2015. De afspraak tussen 192 landen dat de opwarming van de aarde wordt beperkt. Ook Nederland heeft dit akkoord getekend en heeft daarom de ambitie om de CO2-uitstoot terug te dringen. De eerste grote stap is een C02-reductie van 49 procent in 2030 en de tweede stap 95 procent in 2050.

In de RES komen alle Nederlandse gemeenten samen in regio’s tot een voorstel hoe ze met elkaar aan het Nationaal Klimaatakkoord kunnen bijdragen op het gebied van energiebesparing, duurzame energie opwek en het duurzaam verwarmen van gebouwen. Het Rijk beoordeelt vervolgens of de optelsom van de 30 regio’s voldoende bijdraagt aan het Nationaal Klimaatakkoord.

De gemeenten van de Metropoolregio Eindhoven hebben samen met de twee waterschappen, de provincie Noord-Brabant en netbeheerder Enexis gewerkt aan de startnotitie voor de Regionale Energiestrategie (RES). De startnotitie is nu voorgelegd aan de gemeenteraden en is het startschot voor het opstellen van de RES. De RES is een strategie die beschrijft hoe de regio zal gaan bijdragen aan drie onderdelen van het Nationaal Klimaatakkoord: de opwek van duurzame elektriciteit, de besparing van energie en het duurzaam verwarmen van gebouwen. De startnotitie beschrijft wie het proces aanstuurt, wie er aan de RES meewerkt, welke inhoudelijke thema’s in de RES aan bod komen, welke partners wanneer worden betrokken en hoe de tijdlijn er uit ziet. De gemeenteraden van de Metropoolregio Eindhoven zijn samen met de waterschappen en de provincie nu aan zet om te beoordelen of zij met deze aanpak akkoord gaan.

PDFStartnotitie Regionale Energie Strategie MRE.pdf

  Met het project De Groene Zone kunt u uw huis snel en gemakkelijk van zonnepanelen voorzien, zonder eigen investering. Kijk voor meer informatie en het aantal beschikbare plekken op de website van De Groene Zone: www.degroenezone.nl.

  Hoe het werkt

  De 12 deelnemende gemeenten kopen gezamenlijk zonnepanelen in. Zij schieten de bedragen voor levering en plaatsing voor. Dit betekent dat u geen aanbetaling hoeft te doen. In maximaal 15 jaar lost u tegen 1,35% rente de lening maandelijks af bij de gemeente. U krijgt 15 jaar lang volledige garantie op de zonnepaneleninstallatie en de energieopbrengst. De levensduur van de zonnepanelen is minstens 25 jaar en na plaatsing wekt u meteen zonne-energie op. Al vanaf de 1e maand heeft u financieel voordeel. De aflossing van de lening is namelijk lager dan uw huidige elektriciteitsrekening.

   

  Subsidie afkoppelen hemelwater

  Ben jij eigenaar van een pand in Laarbeek en wil je bijdragen aan een duurzame omgeving? Dan is het wellicht mogelijk om hiervoor een stimuleringsbijdrage (subsidie) van de gemeente en/of het waterschap te ontvangen.Door verandering van het klimaat krijgen we steeds vaker te maken met extreme weersomstandigheden. Lange periodes van droogte en/of hitte, gevolgd door hevige regenbuien. De gemeente Laarbeek wil Laarbeek klimaatbestendig maken. Maar de gemeente kan dit niet alleen, want zo’n 50 tot 70% van het oppervlak in bebouwd gebied is namelijk privaat terrein. Alleen samen kunnen we Laarbeek beter bestand maken tegen de steeds vaker voorkomende hoosbuien en langdurige droge en hete perioden.

  Waarom hemelwater afkoppelen?

  • Vermindert de kans van water op straat en wateroverlast in uw huis en in uw wijk.
  • Bespaart energie, doordat het hemelwater niet meer verpompt en gezuiverd hoeft te worden.
  • Bestrijdt verdroging door het infiltreren van hemelwater.
  • Heeft een positieve invloed op de flora en fauna in de beken, door het verminderen van overstorten van het vuile gemengde water uit de riolering op de beken.
  • Vermindert de kans dat beken buiten hun oevers treden.
  • Hoe werkt afkoppelen van hemelwater?
  • De afvoer van het hemelwater naar de openbare riolering wordt verwijderd door bijvoorbeeld het doorzagen van de regenpijpen.
  • Het hemelwater wordt ter plaatse opgevangen in een verlaging of greppel in de tuin of in ondergrondse infiltratiekratten of grindkoffers.
  • Het hemelwater zakt weg in de bodem.

  Voorbeelden vind je op verschillende websites, zoals www.riool.info(externe link)(externe link) en www.huisjeboompjebeter.nl (externe link)(externe link)

  Wat zijn de voorwaarden voor de stimuleringsbijdrage voor het afkoppelen van hemelwater?

  • De werkzaamheden zijn nog niet gestart.
  • Het af te koppelen dakoppervlak ligt binnen de gemeente Laarbeek.
  • Er wordt ten minste 15 m2 en ten hoogste 1.000 m2 aaneengesloten dakoppervlak afgekoppeld van de openbare riolering.
  • Hemelwater afkomstig van het afgekoppelde dakoppervlak wordt opgevangen in een op eigen terrein aan te leggen waterberging.
  • De waterberging kan ten minste 30 liter hemelwater per m2 afgekoppeld dakoppervlak bergen.
  • Het opgevangen hemelwater wordt op eigen terrein geïnfiltreerd of vertraagd afgevoerd.
  • Indien sprake is van een infiltratievoorziening ligt de bodem van deze voorziening boven de gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG).
  • Bij een ondergrondse afvoer van hemelwater naar een infiltratievoorziening, worden alle regenpijpen voorzien van een bladafscheider en wordt een zandvanger geplaatst.
  • De waterberging wordt altijd zodanig ontworpen dat deze bijdraagt aan het verminderen van piekafvoeren en niet leidt tot overlast bij naastgelegen percelen.
  • De waterberging mag een overloopvoorziening hebben voor de afvoer van hemelwater bij hevige buien als de voorziening vol is, indien mogelijk is de overloopvoorziening bovengronds.
  • De waterberging moet controleerbaar zijn op werking (zichtbaar of toegankelijk).
  • De waterberging moet binnen 5 dagen leeggelopen zijn (bij maximaal 2mm neerslag per etmaal.

  Voor welke panden is de stimuleringsbijdrage bedoeld?

  • Het pand dient te liggen in de gemeente Laarbeek.
  • Het pand is ten minste 5 jaar geleden gebouwd.
  • Het pand / dak loost het hemelwater zonder vertraagde afvoer op een legale wijze direct of indirect op de openbare riolering.
  • De openbare riolering voert het hemelwater af naar de rioolwaterzuivering.

  De volgende panden/daken voeren het hemelwater niet af naar de rioolwaterzuivering en komen dus niet in aanmerking voor een stimuleringsbijdrage

  • Panden die zijn aangesloten op een gescheiden rioolstelsel (Strijp, Beekse Akkers, Hoge Regt, Revershof, Nieuwenhof-Noord, Hooge  Suute, etc.).
  • Panden die zijn aangesloten op de drukriolering (buitengebied).
  • Daken die reeds zijn afgekoppeld zoals bij projecten in de Wilhelminastraat (Aarle-Rixtel), Nachtegaallaan, ’t Hof (Beek en Donk), Dorpsstraat, Kuiperstraat, Papenhoef (Lieshout), Bernadettestraat (Mariahout), etc.

  Hoe werkt het aanvragen van een stimuleringsbijdrage?

  • Alleen eigenaren van een pand (of iemand die door een eigenaar is gemachtigd) kan een aanvraag doen voor een stimuleringsbijdrage.
  • Een aanvraag voor een stimuleringsbijdrage doe je door het invullen van het betreffende aanvraagformulier dat je vindt op de website van de gemeente Laarbeek.
  • De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst beoordeeld door de gemeente Laarbeek.
  • Van de gemeente ontvangt je bericht over het wel of niet toekennen van een stimuleringsbijdrage.
  • De werkzaamheden voer je binnen 6 maanden na toekenning van de subsidie uit.
  • Binnen 6 weken na uitvoering van de werkzaamheden dien je een verzoek in tot uitkering van de stimuleringsbijdrage, waarbij je tevens bewijsstukken (o.a. foto’s) levert van de uitvoering.
  • De gemeente neemt op basis van de aangeleverde informatie en eventueel na controle een besluit over het uitkeren van de stimuleringsbijdrage.

  Beschikbare stimuleringsbijdrage

  • Er is een maximaal budget (subsidieplafond) beschikbaar per stimuleringsregeling per kalenderjaar.
  • Het subsidieplafond voor de Stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater is in 2020 vastgesteld op € 25.000,-.
  • In de eerste negen maanden van het jaar wordt 60% (€ 15.000,-) van het subsidieplafond specifiek gereserveerd voor aanvragen van eigenaren die geen rechtspersoon (o.a. bedrijven, stichtingen, etc.) zijn met uitzondering van VvE’s.
  • Wanneer het maximale beschikbare budget is toebedeeld, worden aanvragen voor het lopende kalenderjaar geweigerd.
  • De hoogte van de stimuleringsbijdrage bedraagt € 2,50,- per m2 afgekoppeld dakoppervlak, met een maximum van € 2.500,- per aanvraag.

  Subsidie waterschap Aa en Maas

  • Ook Waterschap Aa en Maas heeft een speciale subsidieregeling voor klimaatbestendige maatregelen.
  • De regelingen van de gemeente Laarbeek en waterschap Aa en Maas zijn stapelbaar. Je kunt dus zowel van de gemeente als van het waterschap subsidie krijgen!

  Meer informatie vind je op de website van waterschap Aa en Maas.

  Stimuleringsbijdrage aanvragen

  PDFAanvraagformulier stimuleringsbijdrage afkoppelen hemelwater

   

   

  Duurzaamheid in Laarbeek (algemeen)

  Duurzaamheid is op zo’n manier leven, dat volgende generaties hetzelfde kunnen leven. Dus: minder opmaken dan we produceren, minder vervuilen dan we schoonkrijgen en zuinig zijn op ons milieu. Duurzaamheid staat hoog op de agenda in Laarbeek. Voor de toekomst focust Laarbeek zich op 6 thema’s:

  Duurzaam wonen

  Wat willen we bereiken?

  De gemeente wil graag dat inwoners duurzame woningen en buitenruimte hebben en goed geïnformeerde keuzes maken voor een duurzame leefstijl. Concrete doelen zijn:

  1. het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad
  2. duurzame nieuwbouw
  3. verduurzamen van de buitenruimte in de gebouwde omgeving
  4. inzetten op gedragsverandering voor een duurzame leefstijl

  Daarvoor gaan we de komende jaren het volgende doen:

  • Informatievoorziening verbeteren. Dat kan via een overzichtelijke website met doorverwijzingen, maar ook met duurzaamheidscoaches of duurzaamheidscafés.
  • Inzetten op ‘natuurinclusief’ wonen. Bijvoorbeeld het afkoppelen van regenpijpen, plaatsen van een regenton, minder verharding en meer groen in tuinen, of het inbouwen van nestkasten voor vogels of vleermuizen bij nieuwbouw. Zo heeft de gemeente in de zomer van 2019 een regentonnen-actie voor inwoners georganiseerd. Een website met goede informatie over natuurinclusief bouwen is: bouwnatuurinclusief.nl/
  • Acties voor energiebesparing.

   

  Lopende projecten en initiatieven:

  • Onafhankelijk advies over verduurzamen woning

  Wilt u uw woning graag verduurzamen en wilt u onafhankelijk advies over de mogelijkheden? De stichting Duurzaam Wonen Laarbeek (externe link) geeft onafhankelijk advies over wat er in uw specifieke situatie zinvol, haalbaar en betaalbaar is. Bijvoorbeeld het verbeteren van woningisolatie, aanschaf van zonnepanelen, warmtepompen, hybride installaties of het optimaal laten werken van uw cv-installatie. De vrijwilligers van deze stichting komen voor het symbolisch bedrag van slechts 5 euro (!) bij u langs om samen met u te onderzoeken hoe u uw huis duurzamer kunt maken.

  • Stichting Platform Duurzaam Laarbeek (SPDL)

  SPDL is een burgerinitiatief dat voor én met Laarbeekse inwoners de woon- en werkomgeving in Laarbeek verbetert. Het platform doet dit door mee te werken aan verschillende projecten en activiteiten die bijdragen aan het verduurzamen van onze gemeente. Kijk op: www.duurzaamlaarbeek.nl.

  • Buurkracht

  Buurkracht is een maatschappelijk initiatief, onafhankelijk en niet commercieel, dat buren helpt om samen te werken bij duurzame maatregelen. Dit doen ze door mensen bij elkaar te brengen en te helpen bij het realiseren van goede ideeën. Voorbeelden van bestaande buurtinitiatieven zijn het gezamenlijk inkopen en installeren van zonnepanelen/isolatie/warmtepompen, het opknappen van groen in de buurt en het organiseren van een deelauto. Zie www.buurkracht.nl

  • Zonnepanelen kopen van de gemeente met De Groene Zone

  Met het project De Groene Zone kunt u uw huis snel en gemakkelijk van zonnepanelen voorzien, zonder eigen investering. In Laarbeek kunnen nog 147 huishoudens meedoen.

  De 12 deelnemende gemeenten kopen gezamenlijk zonnepanelen in. Zij schieten de bedragen voor levering en plaatsing voor. Dit betekent dat u geen aanbetaling hoeft te doen. In maximaal 15 jaar lost u tegen 1,35% rente de lening maandelijks af bij de gemeente. U krijgt 15 jaar lang volledige garantie op de zonnepaneleninstallatie en de energieopbrengst. De levensduur van de zonnepanelen is minstens 25 jaar en na plaatsing wekt u meteen zonne-energie op. Al vanaf de 1e maand heeft u financieel voordeel: de aflossing van de lening is namelijk lager dan uw huidige elektriciteitsrekening.

  Meer informatie over het project vindt u op www.degroenezone.nl (externe link).

  Duurzaam ondernemen gaat over slim investeren, samenwerken en kennis delen.

  Voorbeelden hiervan zijn onder andere InduSym (externe link) en het Innovatiehuis De Peel (externe link).

  ‘Duurzame leefomgeving’ gaat vooral over maatregelen voor klimaatverandering (te nat, te droog of te heet) en het verhogen van de biodiversiteit.

   

  Verhogen biodiversiteit

  Om de biodiversiteit te verhogen wordt er al heel veel gedaan in Laarbeek. Bijvoorbeeld de aanleg van ecologische verbindingszones, ecologisch bermbeheer, bloemrijke akkerranden en de aanplant van bomen.

  In 2020 komt er een vervolg op de Groenstrijd (hierbij gingen buurten zelf aan de slag om hun straat te ‘vergroenen’). Hoe dit eruit gaat zien, is nog niet bekend. Maar de focus zal meer liggen op klimaatadaptatie en vergroten van de biodiversiteit.

  Klimaatverandering

  Als ‘watergemeente’ gaan we natuurlijk duurzaam om met hemelwater. Bij rioolrenovaties kiezen we standaard voor een gescheiden rioolstelsel. Schoon hemelwater wordt geïnfiltreerd of afgevoerd naar waterbergingen in groenzones in en om het dorp. We stimuleren inwoners om hun woningen ‘af te koppelen’, bijvoorbeeld met de regentonnen-actie in de zomer van 2019.

  Duurzaam grondstoffengebruik gaat over het verminderen van afval, tegengaan van verspilling en het bevorderen van hergebruik. Hierbij is het geven van voorlichting en stimuleren van gedragsverandering een speerpunt. Scholen/leerlingen zijn hierbij een belangrijke doelgroep.

  We willen inwoners graag helpen om duurzame keuzes te maken. Bijvoorbeeld in de supermarkt, door herbruikbare zakken voor groente en fruit te gebruiken, in plaats van plastic.

  De komende jaren zal de energievoorziening in Nederland drastisch veranderen. In 2050 gebruiken we geen aardgas meer, maar andere (duurzamere) energiebronnen en is er veel aandacht voor energiebesparing en -opslag. De overgang naar een structureel andere energievoorziening wordt energietransitie genoemd. Om de impact hiervan in beeld te brengen en te kunnen kiezen hoe we invulling kunnen geven aan deze omslag, worden regionale energiestrategieën (RES) opgesteld. Alle gemeenten in onze regio zijn intensief bij dat proces betrokken. Onze ambitie is om de energietransitie op een zorgvuldige en breed gedragen manier vorm te geven en daarmee 49% CO2-reductie te realiseren in 2030.

  Daarnaast werken we aan een transitievisie warmte voor Laarbeek en komen er warmteplannen, waarin staat hoe we in Laarbeek van het aardgas af gaan.

  Het goede voorbeeld geven

  De gemeente wil zelf graag het goede voorbeeld geven als het gaat om duurzaam gedrag. Dat zit hem niet alleen in grote, maar ook in kleine dingen. Zo vergaderen ons college en onze gemeenteraad volledig digitaal, besparen we papier door dubbelzijdig te printen, liggen er zonnepanelen op het dak van het gemeentehuis en scheiden we ons afval. We hebben twee elektrische auto’s, een elektrische scooter en (elektrische) dienstfietsen, zodat we de auto wat vaker kunnen laten staan.

  Alle raads- en collegeadviezen zijn voorzien van een duurzaamheidsparagraaf. Zo maakt duurzaamheid altijd deel uit van ons beslissingsproces. Duurzaamheid betekent ook dat we niet altijd de goedkoopste oplossing kiezen, als er een duurzamer (maar wat duurder) alternatief is. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor ons vastgoed, onze mobiliteit en onze inkoop.