Kerkenvisie

Samen met het bestuur van Parochie Zalige Pater Eustachius werkt de gemeente Laarbeek aan een toekomstvisie voor alle kerken in Laarbeek. De kerken worden niet meer zo intensief gebruikt als vroeger. Zij worden te groot en te kostbaar om door een klein aantal vrijwilligers onderhouden te worden. Daarom denken de parochie en de gemeente samen na over de toekomst van de kerkgebouwen. De gezamenlijke kerkenvisie is in 2022 opgesteld door het extern adviesbureau The Missing Link. 

Kerken speelden en spelen een belangrijke rol in de kernen van onze gemeente. Ze hebben niet alleen een religieuze functie, ze zijn vaak beeldbepalend in de kernen. Voor sommigen roepen ze herinneringen op of zijn een vertrouwde plek in het dorp. Gemeente en Parochiebestuur wilden daarom zoveel mogelijk inwoners van Laarbeek betrekken bij de toekomstvisie.

Bewonersavonden in alle kernen

In alle vier kernen is een bewonersavond georganiseerd. Veel parochianen, de drie heemkundekringen, omwonenden en andere belangstellenden hebben deelgenomen aan die avonden. Er is besproken wat de kerkgebouwen voor hen betekenen en hoe zij de toekomst voor zich zien. De uitkomst van die avonden is verwerkt in het eindadvies van The Missing Link.

Vragenlijst Toekomst kerken in Laarbeek

In de zomer van 2022 heeft MooiLaarbeekKrant haar bewonerspanel een aantal vragen voorgelegd over de beleving van de kerken in Laarbeek. Geïnteresseerden konden ook via deze website de enquête invullen; in totaal 545 mensen hebben dit ook gedaan.

Enkele resultaten: 

Van de mensen die de enquête hebben ingevuld gaat 8% elke week naar de kerk en de helft van de mensen gaat nooit naar de kerk. Toch geeft 38 % van de mensen aan dat ze binding hebben met de kerk in hun (oude) woonplaats. Deze mensen willen het liefst dat de kerken blijven zoals ze nu zijn. De helft van de mensen zien de kerk in hun dorp als herkenningspunt, voor een kwart van de mensen heeft de kerk geen betekenis. Wit u meer lezen? Kijk dan onder aan deze pagina voor het document.

De resultaten van het onderzoek is meegenomen in de Kerkenvisie Laarbeek die door adviesbureau The Missing Link gemaakt wordt.

Klankbordgroep

Na de bewonersavonden in de vier kernen is een klankbordgroep gevormd voor de mensen die verder mee willen denken. In de klankbordgroep zitten per kern drie of vier vertegenwoordigers: een parochiaan, iemand namens de heemkundekring en twee ander geïnteresseerde dorpsgenoten.  De leden van de klankbordgroep hebben meegewerkt aan de eindrapportage over de toekomst van de kerken. De klankbordgroep heeft aangegeven ook in de toekomst mee te willen denken over de kerken.

Expertgroep

Naast de bewoners van Laarbeek zijn ook experts geraadpleegd. Wat voor mogelijkheden en belemmeringen zien zij voor de toekomst van de kerken van Laarbeek? Deze kennis is ook gebruikt voor de eindrapportage. De volgende personen hebben met het adviesbureau The Missing Link samengewerkt:

  • Jasper van Deurzen, adviseur religieus erfgoed en projectleider van de kerkenvisie van Uden
  • Anthonie Dieleman, adviseur omgevingskwaliteit, supervisor en al 20 jaar actief in Laarbeek.
  • Ella Marie Martens, adviseur communicatie van de gemeente Laarbeek met kennis van participatie-trajecten.
  • Joris van der Zanden, eigenaar Zandenbouw, bouw - en restauratiebedrijf uit Aarle-Rixtel

Eindrapport kerkenvisie Laarbeek

Adviesbureau The Missing Link heeft in januari 2023 haar advies afgerond dat besproken zal worden door de raad op een beeldvormende avond op 28 februari 2023.