Omgevingsvisie kernen

In december 2021 is de Omgevingsvisie voor het buitengebied door de gemeenteraad vastgesteld (zie kopje Omgevingsvisie Buitengebied). Hierin is de ruimtelijke toekomst van het buitengebied omschreven, verdeeld in acht deelgebieden. Voor elk deelgebied zijn de mogelijkheden en onmogelijkheden benoemd.

In het kader van de aanstaande Omgevingswet dient elke gemeente echter vóór 1 januari 2027 te beschikken over een omgevingsvisie voor het gehele grondgebied. Daarom is de gemeente nu gestart met het opstellen van een omgevingsvisie voor de vier kernen en de bedrijventerreinen. De besluitvorming over deze visie zal plaatsvinden in de tweede helft van 2024. Dan wordt iedereen ook uitgenodigd om een reactie te geven op de visie (dit heet een zienswijze). Het gemeentelijk projectteam is nu bezig om veel gesprekken te voeren met diverse belanghebbenden zoals de dorpsraden, parkmanagement en de seniorenraad Laarbeek.

Op maandag 13 november 2023 ontvingen alle huishoudens in de vier kernen van Laarbeek een uitnodigingsbrief om een enquête in te vullen met ruimtelijke vragen over de kern, de wijk en de openbare ruimte. Deze gegevens zijn voor de projectgroep erg belangrijk om de wensen en uitdagingen te kunnen vertalen in een omgevingsvisie.

Ook wordt er gewerkt aan een kanaalvisie Zuid-Willemsvaart. Aan de boorden van dit kanaal spelen op dit moment diverse initiatieven, w.o. woningbouwplannen. Om te voorkomen dat elk plan op zichzelf staand wordt beoordeeld, meent het college van burgemeester en wethouders er goed aan te doen om een overkoepelende visie op te stellen voor dit kanaal. Dit uit zich o.a. in de aanwijzing van gebieden waar ruimtelijke ontwikkelingen mogen plaatsvinden (transformatiegebieden) en waar dit beslist niet is toegestaan (conserveringsgebieden). De conserveringsgebieden zijn de gebieden waar de dorpen zich al kwalitatief goed presenteren aan het kanaal. Dit kan bijvoorbeeld betrekking hebben op robuuste, waardevolle groenstructuren en erfgoed.

Op deze website houden wij u op de hoogte van de verdere vorderingen. Voor vragen kunt u contact opnemen met de projectleider van deze Omgevingsvisie, Joan van Wetten. Hij is bereikbaar onder nummer 0492-469883.