Principeverzoek

Principeverzoek

Wat is een principeverzoek?

Wanneer u overweegt om veranderingen aan te brengen aan uw huis, terrein of gebouw, kan het zijn dat deze plannen in strijd zijn met de geldende regels van het omgevingsplan (link naar Regels op de kaart - Omgevingsloket (overheid.nl)externe-link-icoon. Als dat zo is kunt u een principeverzoek indienen. Het voordeel van het indienen van een principeverzoek is dat er bij een eerste schetsplan door ons onderzocht wordt of het plan (misschien) haalbaar is. Hiermee voorkomt u dat u legeskosten moet betalen voor een aanvraag die mogelijk wordt afgewezen. Deze zijn namelijk hoger dan de legeskosten voor een principeverzoek. In dit verzoek legt u uit wat de huidige situatie is, wat u in de toekomst wilt veranderen en hoe u dit wilt doen.

Wij zullen beoordelen of uw plannen voldoen aan de gemeentelijke regels. Het indienen van een principeverzoek is niet kosteloos.

Let op:

Als u een agrariër bent en overweegt uw bedrijfsactiviteiten te stoppen, hoeft u mogelijk geen principeverzoek in te dienen. Neem in dat geval contact op met Mario v.d. Elsen (mario.vd.elsen@laarbeek.nl of tel: 0492469700).

Hoe dien ik een principeverzoek in?

U kunt een principeverzoek indienen met behulp van het formulier principeverzoek hieronder. Vul dit formulier zo volledig mogelijk in, zodat wij een duidelijk beeld krijgen van zowel de huidige als de gewenste situatie. Het is belangrijk om te weten dat principeverzoeken die op andere manieren worden ingediend (bijvoorbeeld via e-mail) niet in behandeling worden genomen. 

Principeverzoek indienen voor particulierenexterne-link-icoon

Hoe dien ik voor mijn bedrijf een principeverzoek in?

Bedrijven, ondernemers en beroepsbeoefenaren met eHerkenning kunnen ook een aanvraag doen.

Principeverzoek indienen namens bedrijf of organisatieexterne-link-icoon

Wat moet ik aanleveren? 

Bij het indienen van een principeverzoek levert u documenten aan. Verzamel de volgende informatie voordat u het formulier invult:

 • Een toelichting op uw plan: beschrijf de huidige situatie, de voorgenomen veranderingen en wat hiervoor nodig is. Geef ook aan welke delen van uw plan wel en/of niet passen binnen het geldende omgevingsplan op uw locatie, te raadplegen via Regels op de kaart - Omgevingsloket (overheid.nl)externe-link-icoon
 • Duidelijke plattegrond van de huidige situatie.
 • Duidelijke plattegrond van de gewenste toekomstige situatie.
 • (Kadastrale) luchtfoto van de huidige situatie en/of kadastrale kaart.
 • Omgevingsdialoog: het is belangrijk dat de omgeving op de hoogte is van uw plannen. Voer daarom een omgevingsdialoog uit met de betrokken partijen. Gemeente Laarbeek heeft een handreiking (Participatie & de Omgevingswet | Gemeente Laarbeek - Waterpoort van de Peelexterne-link-icoon) beschikbaar dat u hierbij kan helpen. Voer ten minste stap 1 van deze handreiking uit voordat u het Formulier Principeverzoek indient.
 • Formulier transformatiekader: als u een woning wilt maken in bestaand vastgoed buiten het centrumgebied (bijvoorbeeld een voormalig horecapand, bedrijfspand of winkel), bent u verplicht het formulier transformatiekader in te vullen. Download het formulier transformatiekader hier.externe-link-icoon  Als dit niet van toepassing is op uw plan, hoeft u het formulier transformatiekader niet in te vullen.

Wat gebeurt er nadat ik een principeverzoek heb ingediend?

Als het principeverzoek een of meer activiteiten bevat die gevolgen kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving wordt dit behandeld op onze Intaketafel. Ongeveer 6 weken na indiening ontvangt u een brief met onze eerste reactie op uw verzoek. Voor een eerste overleg van het principeverzoek op de intaketafel betaalt u €400,00 legeskosten. U ontvangt een legesnota, zonder dat u al zekerheid heeft over de uitkomst van onze beoordeling. Er zijn drie mogelijke reacties op uw verzoek:

 • Ja, mits: U kunt uw principeverzoek verder uitwerken voor behandeling op de Omgevingstafel, onder bepaalde voorwaarden. Dit betekent dat u moet aantonen dat uw verzoek voldoet aan onze beleidsregels en visies. Het kan zijn dat bepaalde milieuaspecten verder moeten worden uitgewerkt voordat uw verzoek op de Omgevingstafel kan worden behandeld.
 • Nee, tenzij: Uw principeverzoek moet aan enkele voorwaarden voldoen voordat wij het positief kunnen beoordelen. U kunt uw verzoek aanpassen volgens de gestelde voorwaarden en opnieuw indienen voor de Intaketafel.
 • Nee: Uw principeverzoek wordt afgewezen. In dit geval kunt u altijd een volledig nieuw principeverzoek indienen.

Indien ons antwoord 'Ja, mits' is, heeft u de mogelijkheid om uw principeverzoek verder uit te werken. Dit betekent dat u moet aantonen dat uw verzoek voldoet aan onze beleidsregels en visies. Het kan zijn dat bepaalde milieuaspecten verder moeten worden uitgewerkt voordat uw verzoek op de Omgevingstafel kan worden behandeld. U heeft 1 jaar de tijd om uw uitgewerkte principeverzoek aan te melden bij uw zaakbehandelaar. Na aanmelding wordt uw verzoek behandeld op onze Omgevingstafel. Voor een overleg op de omgevingstafel op gemeentelijk niveau betaalt u €950,00 legeskosten. Na deze behandeling ontvangt u een brief met onze definitieve beslissing:

 • Ja/Ja, mits: Wij stemmen in principe in met uw verzoek. U kunt uw aanvraag indienen bij de daarvoor bestemde organisatie.
 • Verder uitwerken: Er ontbreekt nog informatie om uw verzoek in zijn geheel te beoordelen. U kunt uw verzoek opnieuw aanmelden voor de Omgevingstafel, waarvoor u opnieuw leges verschuldigd bent.
 • Nee: Wij stemmen principieel niet in met uw verzoek. Uw plan wordt afgewezen. Als u uw plan opnieuw wilt indienen, moet u een nieuw Formulier Principeverzoek invullen.

Als ons antwoord 'Ja, mits' is, zullen we u informeren over de vervolgstappen. Het is belangrijk op te merken dat ons principeakkoord altijd onder voorbehoud is. Voor de uitwerking van uw plan kan het nodig zijn om (milieu)onderzoeken uit te voeren, waarvan de resultaten de haalbaarheid van uw plan kunnen beïnvloeden.

In geval van een positieve beslissing ('Ja, mits') zullen we overeenkomsten met u sluiten. Hierin maken we afspraken over de voorwaarden voor onze medewerking. Naast ruimtelijke afspraken over uw plan zelf, maken we ook financiële afspraken. De omvang van uw plannen bepaalt of de kosten die de gemeente maakt voor de uitvoering van uw plan aan u worden doorberekend. Dit noemen we kostenverhaal. Voor dit kostenverhaal vragen wij een 'exploitatiebijdrage', die wordt vastgelegd in een anterieure overeenkomst. Daarnaast sluiten we een planschadeovereenkomst met u, waarin we afspreken dat planschadeclaims voor uw rekening zijn.

De genoemde legeskosten gelden van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024.

Heeft u nog vragen?

Neem gerust contact met ons op. Dat kan via telefoonnummer 0492 469 700, of e-mail: gemeente@laarbeek.nl