default iconVerzoek op basis van de Wet open overheid (Woo)

Woo

Vanaf 1 mei 2022 geldt de Wet open overheid (Woo). Deze wet vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De Woo heeft als doel de overheid transparanter te maken. Overheidsinformatie moet voor iedereen beter toegankelijk en raadpleegbaar worden.  

Veel informatie is al openbaar. Op onze website staan de organisatiegegevens, raadsstukken en collegebesluiten. Op www.overheid.nl en www.officielebekendmakingen.nl vindt u bekendmakingen over bijvoorbeeld lokale regelgeving, vergunningen en andere besluiten van de gemeente.  

Zoekt u informatie die nog niet openbaar is? U heeft dan ‘gewoon’ informatieverzoek indienen of een verzoek op basis van de Woo. Dat laatste noemen we een Woo-verzoek. Hieronder leest u het verschil tussen die 2. 

Informatieverzoek  

Mensen willen vaak informatie of documenten voor eigen gebruik. Bijvoorbeeld als u iets nodig heeft voor een bezwaarprocedure, een vergunningsaanvraag of om een klacht in te dienen. Iedereen mag een informatieverzoek doen bij de gemeente. Er volgt geen formele procedure, maar alleen u krijgt zelf antwoord. 

Woo-verzoek  

Bij een Woo-verzoek gaat het om bestuurlijke informatie waar de gemeente verantwoordelijk voor is en die ook in ons bezit is. Het gaat dan om informatie die wij nog niet eerder openbaar hebben gemaakt. Hierna volgt wel een formele procedure. Hoe dat werkt, zetten we hieronder voor u op een rij. Informatie die wij openbaar maken naar aanleiding van uw Woo-verzoek is in principe beschikbaar voor iedereen. Binnenkort vindt u daarom alle Woo-verzoeken, de besluiten over deze verzoeken en de openbaar gemaakte documenten ook op de website.  

Twijfelt u tussen een informatieverzoek of een Woo-verzoek? Neemt u dan contact op met één van onze Woo-contactfunctionarissen. Dit kan via ons klantcontactcentrum, telefoonnummer 0492 469 700.  

Hoe dient u een Woo-verzoek in?  

Neemt u eerst telefonisch contact met ons op. Vraag naar één van onze Woo-contactfunctionarissen. Wij helpen u graag met uw vraag en kijken of de door u gewenste informatie beschikbaar en raadpleegbaar is. Misschien is de informatie al openbaar. Of we kunnen u helpen om uw verzoek zo concreet mogelijk te maken. U kunt uw Woo-verzoek zowel mondeling als schriftelijk indienen of via ons online Formulier Woo-verzoek.  

Procedure Woo-verzoek  

Als u een Woo-verzoek indient, heeft de gemeente vier weken om op uw verzoek te reageren. In sommige gevallen, bijvoorbeeld als het verzoek erg omvangrijk is, mogen wij deze termijn met 2 weken verlengen. Is uw verzoek behandeld? De informatie kan dan op verschillende manieren openbaar worden gemaakt. Bijvoorbeeld via een (digitaal) kopie van het document, een samenvatting of uittreksel, of de uitnodiging om de documenten in te komen zien in het gemeentehuis. Op het digitale formulier kunt u aangeven hoe u de informatie wilt ontvangen (digitaal of per post).  

Wanneer maken wij informatie niet openbaar? 

Er zijn situaties dat wij de gevraagde informatie niet openbaar mógen maken. Dit is bijvoorbeeld:

  • wanneer daardoor de veiligheid van de Staat in gevaar komt,
  • er vertrouwelijke gegevens in staan (bijvoorbeeld bedrijfs- of fabricagegegevens) of
  • als de privacy van personen in gevaar komt.  

De kosten 

Een verzoek indienen kost u niets. Ook het opvragen van digitale informatie is kosteloos. Als u kopieën op papier wil hebben, dan kost dat € 0,05 per A4 of € 0,10 per A3. De kosten voor andere kopieën kunt u terugvinden in de legesverordening 2023. 

Rechtsbescherming 

Bent u het niet eens met ons besluit op uw Woo-verzoek? U kunt dan bezwaar maken. Hoe u dat doet, leest u in de brief met het besluit op uw Woo-verzoek.

Contact

Telefoon: 0492 469 700

E-mail: gemeente@laarbeek.nl 

Bezoekadres:

Koppelstraat 37 
5741 GA Beek en Donk

Postadres:

Postbus 190
5740 AD Beek en Donk

Algemeen bankrekeningnummer:

NL91 BNGH 0285 000 721

Openingstijden 

Maandag, dinsdag, donderdag: 9.00 tot 17.00 uur
Woensdag: 9.00 tot 19.30 uur
Vrijdag: 9.00 tot 12.30 uur

Wij zijn bereikbaar via

© 2023 Gemeente Laarbeek